LIFE Prijelaz na čistu energiju: Europska udruga gradova – poziv na natječaj

LIFE Prijelaz na čistu energiju: Europska udruga gradova – poziv na natječaj

Poziv:

LIFE-2021-CET-EUCF — Europska udruga gradova (European City facility)

Rok za prijavu:

 1. ožujka 2022.

Vrsta projekta:

LIFE Other Action Grants (OAGs) – Coordination and Support Actions (CSA)

Ciljevi:

Tema “Europska udruga gradova” u okviru potprograma “Prijelaz na čistu energiju, vodit će se iskustvima stečenim iz trenutačnog programa Obzor 2020 za sporazum europskih gradova (H2020 EUCF) te predviđa odgovarajuće praćenje i nadogradnju svog temeljnog pristupa.

 • Bit će potrebna značajno pojačana ulaganja kako bi se postigli ambiciozni ciljevi klimatske i energetske politike EU-a, a posebno namjenski ciljevi postavljeni za godine 2030. i 2050. To je također naglašeno u Europskom zelenom planu ulaganja, koji ima za cilj mobilizirati najmanje 1 milijardu eura održivih ulaganja tijekom 10 godina kako bi Europa postala prvi klimatski neutralan kontinent do 2050.
 • U tom kontekstu, razinu održive energije, a posebno ulaganja u energetsku učinkovitost, potrebno je znatno povećati i javnim i privatnim izvorima financiranja, s općim naglaskom na posebnom maksimiziranju omjera financijske poluge privatnih i javnih financija.
 • To je također ugrađeno u inicijativu “Val obnove”, koja se u skladu s Europskim zelenim planom i Klimatskim ciljnim planom, bavi strateškim prioritetom za značajno poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama i povezanim ulaganjima kako bi se osigurao veći doprinos ovog sektora za povećane klimatske i energetske ciljeve za 2030. godinu.
 • Uz prioritete identificirane inicijativom “Pametno financiranje pametnih zgrada” te kako bi se postigli ciljevi Vala obnove o udvostručenju stope obnove zgrada i poticanju duboke energetske obnove, napori EU-a za dekarbonizaciju zahtijevaju učinkovitije korištenje javnih sredstava, poticanje agregacije projekata i izgradnje značajnog niza projekata za ulaganja u energetsku učinkovitost diljem Europe.
 • Gradovi i općine igraju ključnu ulogu u objedinjavanju manjih projekata u velike pakete i u mobiliziranju značajne količine financijskih sredstava potrebnih za energetsku tranziciju. Međutim, stupanj uspjeha europskih gradova i općina u razvoju i povećanju investicijskih paketa još uvijek je previše ograničen u okviru njihova ukupnog potencijala i izazova koji su pred njima.
 • Ključni nedostatak je nedostatak kapaciteta i/ili resursa javnih tijela, posebno malih i srednjih općina, da transformiraju svoje dugoročne klimatske i energetske strategije, npr., Planove održive energije i klimatske akcije (SECAP) ili slično, u vjerodostojne koncepte ulaganja koji omogućuju pristup različitim izvorima financiranja.
 • Konkretno, javna tijela u mnogim slučajevima nemaju pristup financijskoj, tehničkoj i pravnoj stručnosti potrebnoj za prikupljanje dodatnih podataka, razvoju investicijskog programa velikog opsega (na primjer udruživanje projekata i/ili spajanje projekata sa susjednim biračima) ili osmišljavanje zrelih strategija financiranja
 • Takvi koncepti ulaganja omogućili bi velikom broju europskih gradova i općina da započnu ili intenziviraju proces mobiliziranja ulaganja u održivu energiju na jasno prilagođen i ciljano orijentiran način. Ovisno o temeljnom investicijskom portfelju i strukturi, takvi bi se koncepti mogli koristiti za izravan pristup ulagačima i/ili financijerima radi dubljih investicijskih rasprava i pregovora, i/ili, gdje je relevantno, predvidjeti kombinaciju/miješanje s drugim izvorima financiranja i uslugama EU-a za pokretanje očekivanog ulaganja (npr. Fondovi kohezijske politike, InvestEU fond, Nacionalni planovi oporavka i otpornosti, PDA, Nacionalne investicijske platforme).

 

Podržat će se projekti za sljedeće aktivnosti:

Prijedlozi bi trebali uzeti u obzir iskustva u vezi s tekućom inicijativom EUCF H2020, koja se bavi gore navedenim pitanjima, te predvidjeti odgovarajuće daljnje praćenje i nadogradnju svog temeljnog pristupa.

U tom kontekstu, očekuje se da će prijedlozi za “Europsku udrugu gradova” u okviru LIFE-a ponuditi financijsku potporu i usluge gradovima i općinama ili njihovim udrugama:

 • Europska udruga gradova trebala bi ponuditi financijsku potporu europskim gradovima i općinama za razvoj investicijskih koncepata za ulaganja u održivu energiju, s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost. Ove koncepte treba razviti unutar ograničenog vremenskog razdoblja i obuhvatiti, između ostalog: jasnu identifikaciju potencijalnog plana projekta, pravnu analizu, analizu upravljanja, opis načina na koji će se ulaganja financirati i dizajn procesa za lansiranje investicije. U ovom kontekstu:
 • Očekuje se da će prijedlozi predvidjeti financijsku potporu trećim stranama, u obliku bespovratnih sredstava uključujući “jednokratne isplate” (“shema financijske potpore”), a oko 70-75% proračuna treba izravno koristiti gradovima, općinama ili njihovim udrugama u tom kontekstu.
 • U skladu s općim uvjetima poziva o financijskoj potpori trećim stranama, podnositelji zahtjeva također trebaju jasno navesti zašto je potrebna financijska potpora trećim stranama i kako će se njome upravljati te navesti popis različitih vrsta aktivnosti za koje treća strana može dobiti financijsku potporu. Proces i kriteriji za dodjelu financijske potpore trećim stranama moraju biti u skladu sa standardima EU-a u pogledu transparentnosti, jednakog tretmana, sukoba interesa i povjerljivosti. Prijedlog također mora jasno opisati rezultate koji se žele postići.
 • Predlagatelji bi trebali pokazati sposobnost za vođenje sheme financijske potpore u velikim razmjerima u skladu sa standardima potprograma “Prijelaz na čistu energiju” i da su sposobni odabrati najisplativije i najprikladnije aplikacije uzimajući u obzir, između ostalog, razmjer potencijalnog ulaganja i uštede energije, kao i broj stanovnika obuhvaćenih u specifičnom ciljanom kontekstu.
 • Europska udruga gradova trebala bi dodatno ponuditi usluge na nacionalnoj/regionalnoj razini za podršku gradovima i općinama u procesu primjene, razvoja koncepta ulaganja i provedbe ulaganja.
 • Europska udruga gradova trebala bi nadalje predvidjeti odgovarajuće mjere replikacije i razmjene najboljih praksi među gradovima i općinama, posebno s ciljem omogućavanja preuzimanja i učinkovite operacionalizacije temeljnih pristupa svoje sheme na nacionalnoj/regionalnoj razini.
 • U tom kontekstu, Europski udruga gradova trebala bi uspostaviti odgovarajući okvir za sveobuhvatno praćenje, analizu i kapitalizaciju rezultata, posebice faktora poluge postignutog financijskom potporom EUCF-a s obzirom na predviđene koncepte ulaganja i povezane izvore financiranja.

Predlagatelji bi trebali biti duboko ukorijenjeni u općinsko planiranje održive energije/klime te financijski inženjering održive energije, a posebno, ulaganja u energetsku učinkovitost.

Predlagatelji bi trebali pokazati duboko razumijevanje strateške prirode ove inicijative, što se, između ostalog, tiče različitih izazova za povećanje financiranja za ulaganja u održivu energiju i, posebno, za mobiliziranje privatnih izvora financiranja.

Predlagatelji bi također trebali pokazati da su u stanju mobilizirati kritičnu masu gradova/općina ili njihovih udruga te da imaju jasnu i uključivu strategiju dosega prema gradovima i općinama diljem Europe.

Kako bi se kvalificirali za potporu putem Europske udruge gradova, gradovi i općine ili njihove udruge trebale bi, između ostalog, pružiti dokaz o političkoj predanosti, razjasniti postojeće procese planiranja i resurse, pokazati ambiciozan opseg potencijalnih ulaganja i razinu uštede energije u specifičan kontekst usmjeren na temelju politički odobrenih SECAP-ova ili planova sličnih ambicija, opisati ciljane investicijske sektore, vrstu predviđenih financijskih rješenja i upravljanje za razvoj koncepta ulaganja, predvidjeti uvjerljiv plan o angažmanu ključnih dionika u relevantnim (tehničkim i financijskim) segmentima, uključujući građane, kao i plan za dugoročnu izgradnju kapaciteta unutar javne uprave, te se obvezati na praćenje provedbe ulaganja tijekom 2 godine.

Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se od EU-a traži doprinos u iznosu do 16 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje specifičnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

Očekuje se da će prijedlozi pokazati dolje navedene učinke, koristeći mjerljive pokazatelje i ciljeve, gdje god je to moguće:

 • Povećano, jasno demonstrirano i dokumentirano, korištenje (privatnih) financiranja u održivu energiju i, posebno, ulaganja u energetsku učinkovitost od strane javnih tijela
 • Broj isporučenih investicijskih koncepata i broj investicijskih koncepata transformiranih u ambiciozna materijalna ulaganja kao rezultat aktivnosti
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • Primarne uštede energije/proizvodnja obnovljive energije potaknuta projektom (GWh/godina)
 • Broj osoblja javnih tijela s povećanim kapacitetom za razvoj održivih energetskih projekata u koje se može uložiti, a posebno projekata energetske učinkovitosti
 • Preuzimanje od strane potencijalnih replikatora na nacionalnoj/regionalnoj razini
 • Smanjenje emisije stakleničkih plinova (u tCO2-eq/god.)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95 %.

 

Financijska sredstva

Raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 16 000 000 EUR.

 

Prijave se podnose online preko portala Funding&Tender opportunities.

Za više informacija stojimo vam na raspolaganju te nas slobodno kontaktirajte na life@mingor.hr