O Programu LIFE

Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Programom LIFE Europska unija želi doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će doprinijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo koje učinkovito iskorištava resurse kao i financiranjem projekata zaustavljanja i smanjenja gubitka bioraznolikosti te borbe protiv narušavanja ekosustava.

Provedbom LIFE projekata doprinosi se održivom razvoju i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Sedmog Akcijskog plana za okoliš i drugih relevantnih EU strategija i planova na području okoliša i klimatskih aktivnosti.

LIFE je započeo još 1992. (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 i LIFE+: 2007-2013) od kada je sufinancirano više od 4.500 projekata na području zaštite okoliša i klime.

Europska komisija (DG Environment i DG Climate Action) upravlja LIFE programom. Komisija je delegirala provedbu LIFE programa Agenciji za malo i srednje poduzetništvo (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises EASME), a vanjski timovi za odabir, monitoring i komunikaciju daju podršku Komisiji i EASME.

 

Programsko razdoblje 2014. – 2020.

UREDBA br. 1293/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 objavljena 20. prosinca 2013. godine (Official Journal L 347/185) uspostavlja dva potprograma – Okoliš i Klimatske aktivnosti.

Programsko razdoblje 2014. – 2020. sadržava dva višegodišnja programa rada. Prvi višegodišnji program rada bio je za razdoblje 2014. – 2017., dok je za razdoblje 2018. – 2020. aktualan drugi višegodišnji program rada koji je moguće pronaći ovdje.  Višegodišnji program rada uspostavlja okvir za upravljanje  programom, sadrži okvirni popis prioritetnih tema LIFE projekata, indikativni proračun, objašnjava metodologiju za odabir projekata i uspostavlja pokazatelje rezultata za dva  potprograma.

Za razdoblje 2014. – 2020. osigurana su sredstva u visini od 3,46 milijarde eura.

Potprogram OKOLIŠ ima tri prioritetna područja:
»Okoliš i učinkovitost resursa (demonstracijski; pilot)
»Priroda i biološka raznolikost (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
»Upravljanje okolišem i informacije (informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija)

Potprogram KLIMATSKE AKTIVNOSTI ima tri prioritetna područja:
»Ublažavanje klimatskih promjena (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
»Prilagodba klimatskim promjenama (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
»Upravljanje i informacije na području klime (informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija)

Iz LIFE programa bespovratnim sredstvima sufinanciraju se: pilot projekti, demonstracijski projekti, projekti najbolje prakse, projekti informiranja i podizanja svijesti.

 

Financijski doprinos

U višegodišnjem razdoblju 2018. – 2020. projekti se sufinanciraju do 55 %, osim projekata iz prioritetnog područja Priroda i bioraznolikost koji se sufinanciraju do 60 %, a projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta ili tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti do 75 % sufinanciranja. Korisnici projekata moraju sudjelovati s vlastitim financijskim sredstvima, a moguće je uključiti i sufinancijere koji ne sudjeluju u projektnim aktivnostima, već doprinose zatvaranju financijske konstrukcije.
Tablice s prioritetnim vrstama i staništima zabilježenima u RH možete pronaći ovdje.

 

Otvaranje natječaja

Europska komisija jedanput godišnje raspisuje natječaj za projektne prijedloge.

Od 2018. godine prijava projektnih prijedloga na potprogram Okoliš odvija se u dvije faze. U prvoj fazi prijavljuje se konceptni sažetak te ukoliko konceptni sažetak ostvari dovoljan broj bodova, prijavljuje se puna projektna prijava.

Projektni prijedlozi koji se prijavljuju na potprogram Klimatske aktivnosti predaju punu projektnu prijavu.

 

Indikativni raspored prijave projektnih prijedloga za 2020. godinu:

 

POTPROGRAM OKOLIŠ
Travanj Otvaranje natječaja za prijavu konceptnih sažetaka
Srpanj Rok za prijavu konceptnih sažetaka
Listopad Objava rezultata i poziv na dostavu punog projektnog prijedloga
Veljača Rok za dostavu pune projektne prijave

 

 

POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI
Travanj Otvaranje natječaja za prijavu punog projektnog prijedloga
Listopad Rok za prijavu punog projektnog prijedloga

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

Projekt može prijaviti svaka pravna osoba registrirana na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije.

 

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je nacionalna kontakt točka za Program LIFE u Hrvatskoj čija je zadaća pružanje informacija potencijalnim prijaviteljima s ciljem uspješne prijave na program LIFE.

Ministarstvo je provodilo Projekt LIFE – jačanje kapaciteta za nacionalnu kontakt točku koji je bio financiran od strane Europske unije i u okviru kojega su se provodila informativna događanja i savjetovanja prijavitelja. Projekt je završio u ožujku 2019. godine.