O Programu LIFE

LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Europska unija kroz Program LIFE sufinancira pilot, demonstracijske, informacijske i projekte najbolje prakse koji imaju EU dodanu vrijednost. LIFE projekti nisu infrastrukturni ni istraživački.

Europska unija je Programom LIFE za razdoblje 2014.-2020. osigurala proračun od 3,46 milijarde € (od čega je 75 % namijenjeno za potprogram Okoliš – 2,59 milijarde €, a 25 % za Klimatske aktivnosti – 0,86 milijarde €).

Program LIFE započeo je 1992. godine, a trenutačno se nalazimo u programskom razdoblju 2014. – 2020. Europska komisija upravlja Programom LIFE (Opća uprava za Okoliš i Opća uprava za Klimatske aktivnosti). Provedbu brojnih komponenti Programa LIFE Komisija je delegirala na Izvršnu agenciju za srednje i malo poduzetništvo (EASME) te vanjske timove za monitoring i komunikaciju.

 

Nova LIFE Uredba 2014-2020

UREDBA br. 1293/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 objavljena 20. prosinca 2013. godine (Official Journal L 347/185) i uspostavlja potprograme za Okoliš i Klimatske aktivnosti za sljedeće programsko razdoblje 2014. – 2020.

LIFE program doprinijeti će održivom razvoju i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Sedmog Akcijskog plana za okoliš i drugih relevantnih EU strategija i planova na području okoliša i klimatskih aktivnosti.

Potprogram OKOLIŠ ima tri prioritetna područja:
Okoliš i učinkovitost resursa (demonstracijski; pilot)
Priroda i biološka raznolikost (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
Upravljanje okolišem i informacije (Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija)

Potprogram KLIMATSKE AKTIVNOSTI ima tri prioritetna područja:
Ublažavanje klimatskih promjena (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
Prilagodba klimatskim promjenama (najbolje prakse; demonstracijski; pilot)
Upravljanje i informacije na području klime (Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija)

 

Višegodišnji program rada

Višegodišnji program rada za program LIFE za razdoblje 2014. – 2017. (dostupno i na hrv. jeziku)uspostavlja okvir za upravljanje novim programom u sljedećem četverogodišnjem razdoblju. Sadrži indikativni proračun, objašnjava metodologiju za odabir projekata i uspostavlja pokazatelje rezultata za dva nova potprograma – Okoliš i Klimatske aktivnosti.

Ukupni proračun namijenjen financiranju projekata iz potprograma Okoliš je 1.1 milijarde eura, a za potprogram Klimatske aktivnosti 0,36 milijuna eura.

 

Natječaj za LIFE projekte

Europska komisija otvara svake godine natječaje za sufinanciranje projekata iz područja okoliša i klimatskih aktivnosti sukladno Višegodišnjem radnom programu.

Za vrijeme trajanja prvog višegodišnjeg programa rada (2014 -2017), najviša stope EU sufinanciranja je 60% prihvatljivih troškova, osim za prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ gdje je moguće i do 75% za projekte koji se bave prioritetnim staništima ili vrstama u svrhu provedbe Direktive 92/43/EEZ ili vrstama ptica koje prioritetom za financiranje smatra Odbor za prilagođavanje tehničkom i znanstvenom napretku.

Prijaviti projekt na Program LIFE može svaka pravna osoba registrirana na području Europske unije: javna tijela, privatne tvrtke, nevladine organizacije.