HR Nacionalna kontakt točka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) je nacionalna kontakt točka za Program LIFE u Hrvatskoj.

Za sva pitanja kontaktirajte nas:

Nikolina Petković  Gregorić

Nikolina.PetkovicGregoric@mingor.hr

life@mingor.hr

tel: +385 (0)1 6109 162

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

 

Nacionalna kontakt točka/National Contact Point (NCP) pruža informacije o Programu LIFE i daje potporu potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga.

Nacionalna kontakt točka pruža informacije o Programu LIFE, na nacionalnoj ili regionalnoj razini,  pomaže prijaviteljima u fazi pripreme projektnih prijedloga kao i u provedbi LIFE projekata.

Zadaće NCP-a su:

  • Promoviranje Programa LIFE i sudjelovanje u njegovim aktivnostima, uključujući pozive za dostavu projektnih prijedloga;
  • Pružanje podrške prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga u državi/regiji prijavitelja;
  • Pružanje podrške prijaviteljima u državi/regiji prijavitelja čiji su projekti odabrani za fazu revizije i kojima je potrebna pomoć NCP-a;
  • Davanje potpore projektima koji zatraže pomoć NCP-a u povezivanju s javnim tijelima kad je to potrebno za provedbu projektnih aktivnosti (npr. zahtjev za izdavanje dozvola ili pisma potpore);
  • Pružanje podrške korisnicima tekućih projekata u promociji i diseminaciji projektnih rezultata na nacionalnoj i EU razini;
  • Pružanje podrške Europskoj komisiji/CINEA-i u organizaciji LIFE seminara i radionica u njihovoj državi te kroz olakšavanje razmjene iskustva, znanja i najboljih praksi za sve projekte.

U Uredbi (EU) 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) navedena je suradnja Europske komisije s nacionalnim kontaktnim točkama gdje se prepoznaje važnost NCP kao ključnog aktera programa LIFE za doprinos i u fazi pripreme prijedloga i tijekom provedbe projekata.

Uredbom se predviđa suradnja NCP s EK na organizaciji seminara i radionica, provedbi aktivnosti za olakšavanje razmjene iskustava, znanja i najboljih praksi u svim projektima te replikaciji rezultata projekata diljem Unije, čime se promiču suradnja i komunikacija.

NCP osigurava da svi privatni podaci kojima mogu pristupiti putem  Funding & Tenders portala ostaju strogo povjerljivi te svoj posao obavlja nepristrano, izbjegavajući situacije koje bi mogle dovesti do potencijalnog sukoba interesa.