Prezentacije

Prezentacije s LIFE Info Webinara, 3. 6. 2020.

What is LIFE and Important Highlights for the LIFE Call 2020, Angelo Salsi, EASME

Savjeti za prijavu projekata, Ivona Malbašić, NEEMO

LIFE natječaj 2020, Nikolina Petković Gregorić, MZOE


Prezentacije s LIFE info dana, Zagreb, 16. 4. 2019.

Uvodna prezentacija o Programu LIFE

LIFE tematski prioriteti


Prezentacije s LIFE konferencije, 12. 2. 2019.

NCFF – instrument za financiranje prirodnog kapitala, Harun Tanković, HBOR

LIFE EUROTURTLES, Jure Miošić-Stošić, Hrvatski prirodoslovni muzej

LIFE ARTINA, Željka Rajković, Udruga BIOM

LIFE SU.SA.FRUIT, Tomislav Jemrić, Agronomski fakultet u Zagrebu

DRAVA LIFE, Zdenko Kereša, Hrvatske vode

LIFE LYNX, Magda Sindičić, Veterinarski fakultet u Zagrebu

LIFE DINALP BEAR, Slaven Reljić, Veterinarski fakultet

LIFE MATHER, Paola Basta, Whirpool, Italija

LIFE LIVEDRAVA, Tilen Basle, DPPPS BirdLIFE, Slovenija

LIFE FOODWASTEPREV, Eszter Doma, Nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca, Mađarska

LIFE ECOLEX, Lea Tomažić, Tax-Fin-Lex d.o.o., Slovenija


Prezentacije s događanja Program LIFE – doprinos provedbi klimatskih politika, Zagreb, 5. 12. 2018. 

Pregled nacionalnih i EU politika u području klimatskih promjena

Primjeri LIFE projekata u području klimatskih aktivnosti iz različitih sektora

LIFE ClimAct – Climate Action Campaign for Low-Income Households

LIFE Cycle Habitation – Demonstration Project with Carbon Neutral Construction and Innovative Energy Supply System 

Sinergije na područjima klimatskih aktivnosti te okoliša i učinkovitog korištenja resursa

Sinergije na područjima klimatskih aktivnosti te zaštite prirode i bioraznolikosti


Prezentacije s LIFE tematskog info dana – Upravljanje i informiranje, Zagreb, 13. 11. 2018.

Upravljanje i informiranje – priroda i bioraznolikost, uvodna prezentacija

LIFE Against Bird Crime – Delivering the EU Biodiversity Strategy: Awareness and Capacity Building Against Bird Crime in Priority Flyway Countries

LIFE EUROLARGECARNIVORES – Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation

Upravljanje i informiranje – okoliš i učinkovitost resursa, uvodna prezentacija

LIFE AskREACH – Enabling REACH Consumer Information Rights on Chemicals in Articles by IT-Tools

Upravljanje i informiranje – klimatske aktivnosti, uvodna prezentacija

LIFE Clim’Foot – Climate Governance: Implementing Public Policies to Calculate and Reduce Organisations’ Carbon Footprint


Prezentacije s LIFE info dana – otvaranje natječaja 2018., Zagreb, 7. 5. 2018.

Otvaranje LIFE natječaja 2018. – novost i prijava u dvije faze, Close to market projekti, Rosemarie Hingsamer, EASME

Tematski prioriteti i prioritetne politike

LIFE 2018. – natječajna dokumentacija 

Provedba LIFE projekata – iskustva monitora, Ivona Malbašić, NEEMO

Iskustva u prijavi na Program LIFE, Željka Rajković, Udruga Biom

Iskustva iz evaluacija hrvatskih prijavitelja


Prezentacije s LIFE regionalnih radionica u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci

Uvod u Program LIFE 2018.-2020. 

Primjeri uspješnih LIFE projekata

LIFE natječaj 2018.

Od ideje do LIFE projektnog prijedloga (vježbe)

Kriterij dodjele bodova i najčešće pogreške


Prezentacije s LIFE Tematskog info dana u Zagrebu, 11. 4. 2018.

Program LIFE – uvodna prezentacija

Okoliš i učinkovitost resursa

Uvodna prezentacija

Vode

Gospodarenje otpadom u RH

Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu 

Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu

Instrumenti zaštite okoliša za kružno gospodarstvo

Priroda i bioraznolikost

Uvodna prezentacija

EU politike i financiranje zaštite okoliša

OPKK projekti HAOPa

Strane i invazivne strane vrste – projekti iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

LIFE Eurorurtles

Klimatske aktivnosti 

Uvodna prezentacija

Prilagodba klimatskim promjenama

Ublažavanje klimatskih promjena

 

Prezentacije s LIFE INFO dana u Splitu, 6. ožujka 2018.

Program LIFE – inovativni odgovori na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama

Priprema LIFE projekata za natječaj 2018:

Klimatske aktivnosti

Okoliš

Priroda i bioraznolikost

Postupak prijave tradicionalnih LIFE projekata u dvije faze

Primjeri LIFE projekata iz područja:

Okoliš_primjeri projekata

Klimatske aktivnosti_primjeri projekata

Priroda i bioraznolikost_primjeri projekata

Primjeri projekata:

LIFE ASPIRE, LIFE Living Streets, Grad Zadar

LIFE Lynx, Udruga BIOM


Prezentacije s konferencije “Program LIFE – odgovor na okolišne i klimatske politike”, 2. veljače 2018., Zagreb

Utjecaji LIFE projekata na stvaranje okolišnih politika, Santiago Urquijo Zamora; Glavna uprava za okolišnu politiku Europske komisije

Može li se kroz LIFE poboljšati zakonodavstvo u području zaštite prirode; Damijan Denac; Društvo za promatranje i proučavanje ptica – DOPPS BirdLife, Slovenija

Primjeri dobre prakse primjene rezultata LIFE projekata u javnim politikama na Cipru, Panos Kakonitis; Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša, Cipar

Razvoj nacionalnog sustava za informiranje o okolišu, Joanna Muse; Škotska agencija za zaštitu okoliša, UK

Nova ideja za kapsulu za kavu, Cesare Rapparini, ICA SpA; Italija

Inovativna rješenja za tržišno orjentiran LIFE projekt DYEMOND SOLAR; Camilla Niva i Charlotta Kinetz, Exeger Operations AB, Švedska

LIFE za alvare – Obnova alvarnih travnjaka u Estoniji; Annely Esko, Okolišni odbor Estonije

URBANCOWS – Obnova i javni pristup kompleksu urbanih priobalnih livada u gradu Parnu; Bert Holm, Općina Saaremaa, Estonija

Socioekonomski učinak LIFE projekta SelPiBioLife; Isabella de Meo, Istraživački centar za agrobiologiju i pedologiju, Italija

Socioekonomski učinak LIFE projekta FoResMit; Alessandra Lagomarsino, Istraživački centar za agrobiologiju i pedologiju, Italija

Socioekonomski učinak LIFE projekata u Sloveniji; Dejan Zupanc, Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja, Slovenija

Povećanje energetske učinkovitosti u Hrvatskoj: financijski instrument PF4EE; Hadrien Michel, Glavna uprava za klimatsku politiku Europske komisije

Sinergije u sprječavanju šumskih požara i katalizatorski učinak projekta FIRELIFE; Dániel Nagy,  Nacionalni ured za sigurnost prehrambenih lanaca, Mađarska


Prezentacije s održanih LIFE radionica „Podrška u pripremi LIFE projektnog prijedloga“, srpanj 2017.

Najčešće greške i primjeri dobre prakse

Financijski obrasci (F)


Prezentacije s LIFE regionalnih radionica “Kako pripremiti LIFE projekt”, 2017.

Uvodna prezentacija – LIFE natječaj, tematski prioriteti i primjeri projekata

Od ideje do projektnog prijedloga

Definiranje tipa projekata

Analiza dionika

E-proposal i prijavni obrasci

Evaluacija LIFE projekata i najčešće greške


Prezentacije s INFO dana – LIFE otvaranje natječaja 2017. 09. 05. 2017.

LIFE 2017. natječaj – novosti , Ivona Malbašić, NEMO

“Close to Market” – LIFE projekti, Michel Quicheron, EASME

Evaluacijski kriteriji – najčešće greške

LIFE FUTURE – Alat za procjenu utjecaja na okoliš u području poslova zelene nabave – Maja Balaško, grad Koprivnica

LIFE.SU.SA.FRUIT – Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća  

LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama 

 LIFE Clim’Foot – Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća 

Monitoring iskustvo, Ivona Malbašić, NEEMO 

Savjeti za uspješnu prijavu LIFE projekta


Prezentacije s LIFE Tematskog info dana 28. 03. 2017.

Uvod u LIFE program i natječaj

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE i usporedba tematskih prioriteta

Okoliš i Učinkovitost resursa

Tematski prioriteti i potencijalne teme i primjeri LIFE projekata

Zrak i tlo

Morski okoliš

Vode

Otpad

Instrumenti zaštite okoliša za kružno gospodarstvo

Priroda i bioraznolikost

Ciljevi, aktivnosti i tematski prioriteti, aktualne politike i trendovi, potencijalne teme LIFE projekata uz primjere

Predstavljanje budućih projekata financiranih iz OPKK

Klimatske aktivnosti

Tematski prioriteti i potencijalne teme LIFE projekata te primjeri LIFE projekata

Ublažavanje klimatskih promjena

Instrumenti zaštite okoliša za niskougljično gospodarstvo

Prilagodba klimatskim promjenama


Prezentacije s LIFE INFO dana 21. 03. 2017.

Program LIFE – inovativni odgovori na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama

LIFE Clim’Foot – Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća (LIFE14 GIC/FR/000475)

LIFE.SU.SA.FRUIT – Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća (LIFE13 ENV/HR/000580)

LIFE Old-Drava – Prekogranična suradnja na revitalizaciji kompleksa riječnih staništa u području Natura 2000 (LIFE13 NAT/HU/000388)

LIFE ECOMETHYLAL – Visoko kvalitetni metilal iz nereciklabilnog plastičnog otpada uz pomoć poboljšanog procesa Katalitičko Hidro-Rasplinjavanja Plazmom (KHRP) (LIFE15 ENV/ES/000208)

DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama (LIFE14 NAT/HR/000115)

LIFE DINALP BEAR – Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama (LIFE13 NAT/SI/000550)

The Natural Capital Financing Facility (NCFF)


Prezentacije i radni materijali s radionice “Program LIFE – mogućnosti financiranja projekata na području zaštite okoliša i klimatskih promjena”

Uvodna prezentacija LIFE program

Primjeri dobre prakse – okoliš i učinkovitost resursa

Primjeri dobre prakse – priroda i bioraznolikost

Primjeri dobre prakse – klimatske aktivnosti

Ideje i projektni prijedlozi u Programu LIFE

Prijavni obrasci

Evaluacija LIFE projekata i najčešće greške