Priroda i bioraznolikost

Potprogram Priroda i bioraznolikost bit će usmjeren na zaštitu i obnovu europske prirode te zaustavljanje i preokretanje gubitka bioraznolikosti. Ovim potprogramom nastavit će se financiranje projekata očuvanja prirode, posebno u područjima bioraznolikosti, staništa i vrsta. Podržavat će se projekti koji doprinose provedbi EU Direktive o pticama i Direktive o staništima, posebno razvoju i upravljanju mrežom Natura 2000 te IAS Uredbom (Uredba o o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta), a također i postizanje ciljeva Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. kao dijela Europskog zelenog plana.

Više informacija