Program LIFE – doprinos provedbi klimatskih politika

Kroz LIFE program sufinancirano je više od 300 projekata usmjerenih na klimatske aktivnosti, a 2014. godine Europska komisija je u sklopu Programa LIFE pokrenula novi potprogram za klimatske aktivnosti usmjeren na projekte za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama. Sufinanciraju se projekti koji pomažu razviti i pokazati najučinkovitije tehnologije, alate i metodologije koje doprinose ispunjavanju klimatskih ciljeva Europske unije.

U Zagrebu je održano događanje pod nazivom „Program LIFE – doprinos provedbi klimatskih politika“ s ciljem predstavljanja LIFE projekata usmjerenih na doprinos očuvanju klime. Događanje je organiziralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, nacionalna kontakt točka za program LIFE, čiji su djelatnici dali pregled nacionalnih i EU politika u području klimatskih promjena te predstavili potprogram klimatske aktivnosti u okviru LIFE programa. Na događanju su sudjelovale i predstavnice dva austrijska projekta koja su u provedbi, riječ je o projektu LIFE ClimAct – Climate Action Campaign for Low-Income Households te o projektu LIFE Cycle Habitation – Demonstration Project with Carbon Neutral Construction and Innovative Energy Supply System. Kako bi se dao uvid u širinu LIFE projekata i projektnih aktivnosti, predstavljene su sinergije klimatskih aktivnosti s područjima okoliša i učinkovitog korištenja resursa te zaštite prirode i biraznolikosti.

Na događanju je sudjelovalo više od 60 sudionika iz javnog i privatnog sektora te nevladinih udruga od kojih su mnogi izrazili želju i mogućnost za prijavu na Program LIFE. Svi potencijalni prijavitelju mogu se javiti u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s projektnim idejama i upitima vezanim uz LIFE program.

Projekti usmjereni na klimu prijavljuju se na potprogram klimatske aktivnosti i to u okviru jednog od tri prioritetna područja: 1) ublažavanje klimatskih promjena, 2) prilagodba na klimatske promjene, 3) upravljanje i informiranje na području klime. Natječaj se otvara svake godine u travnju, a prijava punog projektnog prijedloga predaje se do rujna.

Dnevni red

Prezentacije