Nacionalno sufinanciranje

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2022. godini.

LIFE 2022. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE (poveznica)

Dokumenti za prijavu dostupni su ovdje:

Obrazac 1 – Traženo sufinanciranje (obvezan obrazac)

Obrazac 2 – Izjava o korištenju PDV-a kao pretporeza

Obrazac izjave da osnivač udruge nije politička stranka

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2022. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama MINGOR-a i traje do 13. rujna 2022.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, organizacije civilnog društva (udruge), kao i ostali proračunski te izvanproračunski korisnici. Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

VAŽNO: Prijavitelji projekata koji se prijavljuju za sredstva Fonda dužni su pri prijavi projekta preko portala Funding & Tender opportunities, omogućiti Nacionalnoj kontakt točki uvid u njihovu projektnu prijavu na način da se u dijelu koji se odnosi na unos sudionika (Participants) kao kontakt osoba (Contact Person) doda Nikolina Petković Gregorić te adresa nikolina.petkovicgregoric@mingor.hr i dodijeli joj uloga Team member – read only access.