LIFE LEAPto11 – Povezivanje energetskih pregleda i EnMS politika prema novom članku 11 Direktive o energetskoj učinkovitosti

Broj projekta:

LIFE22-CET-LEAPto11/101121013

 

Trajanje projekta:

1. 2. 2024. – 31. 1. 2027.

 

Ukupna vrijednost:

1,775,291 €

 

EU sufinanciranje:

1,686,526 €

 

Korisnik koordinator:

ENEA – Nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi energetski razvoj (Italija)

 

Partneri:

Energetski institut Hrvoje Požar (Hrvatska), ADENE – Agencija za energiju (Portugal), CRES – Centar za obnovljive izvore energije (Grčka), DENA – Njemačka energetska agencija (Njemačka), Agencija za energiju i vodu (Malta), Litvanska energetska agencija (Litva), Ministarstvo gospodarstva i klimatske politike (Nizozemska), SEAI – Irska uprava za održivu energiju (Irska), Slovačka agencija za inovacije i energiju (Slovačka), Planet REVOLVE (Belgija)

 

Opis projekta:

Projekt LEAPto11 ima za cilj pružiti potporu europskim državama članicama tijekom faze prijenosa i uvođenja novog članka 11. preinačene Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED) kroz zajedničku akciju suradnje njihovih nacionalnih energetskih agencija.

Glavni je cilj projekta doprinijeti sveobuhvatnom poboljšanju okvira kvalitete za energetske preglede i sustave upravljanja energijom (EnM-ove) kroz evaluaciju, ažuriranje, nadogradnju i optimizaciju postojećih nacionalnih programa.

Projekt će također istražiti druge dijelove preinačenog EED-a koji se bave uštedama energije u poslovnom sektoru, kako bi se promicale sinergije između energetskih pregleda, EnMS-a, shema za obvezu energetske učinkovitosti i alternativnih mjera te informativnih programa.

To će se postići kroz sljedeće specifične ciljeve:

  • poboljšanje učinkovitosti nacionalnih programa za bolje upravljanje podacima i proizvodnju ključnih pokazatelja uspješnosti, s koristima za javni i privatni sektor;
  • potporu ministarstvima, poslovnim akterima (poslovnim udruženjima, mrežama), revizorima i nacionalnim agencijama tijekom transpozicije članka 11. sa savjetima za politike na visokoj razini temeljenim na podacima i znanju, kako bi svi dionici bili pripremljeni kada nacionalno zakonodavstvo stupi na snagu;
  • širenje kulture, korištenja i prihvaćanja standarda i protokola za povećanje stope provedbe mjera energetske učinkovitosti preporučenih u revizijama i EnMS-u.