LIFE MICROFIGHTER – Inovativni zeobiopesticidi, bazirani na korisnim mikroorganizmima, za eliminaciju pesticida na bazi bakra

LIFE MICROFIGHTER – Inovativni zeobiopesticidi, bazirani na korisnim mikroorganizmima, za eliminaciju pesticida na bazi bakra

Broj projekta:

LIFE21-ENV-IT-LIFE-MICROFIGHTER/101074218

 

Trajanje projekta:

1. 8. 2022. – 31. 1. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

2,178,541 €

 

EU sufinanciranje:

1,307,125 €

 

Korisnik koordinator:

CO&SO Società per la Cooperazione e la Solidarietà (Italija)

 

Partneri:

Sveučilište u Zadru, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV), L’Università degli Studi di Ferrara (UniFe), Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe), Consorzio Agrario di Ravenna, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale, Symbiagro S.r.l.

 

Opis projekta:

Projekt LIFE MICROFIGHTER zamišljen je kako bi se na otvorenom polju demonstrirala učinkovitost novog proizvoda i prakse koja će smanjiti/zamijeniti upotrebu pesticida na bazi bakra za obranu od relevantnih patogena vinove loze, rajčice i masline. Opći ciljevi projekta su:

 

  • Demonstrirati isplativost novog prirodnog i okolišno održivog zeo-biopesticida napravljenog od K-kabazita i mBCA (Pseudomonas sp. DLS65) kao alternative proizvodima na bazi bakra za kontrolu većine bolesti koje ugrožavaju uzgoj grožđa, rajčice i masline (npr. peronospore, bakterijske pjegavosti, bakterijske točke, raka masline i paunovog oka) na IPM i organskim farmama u Italiji, Hrvatskoj i Španjolskoj;
  • smanjiti unos bakra u poljoprivredna tla s prosječnih 4 kg/ha/godišnje na prosječno 2 kg/ha/godišnje bez utjecaja na prinose i kvalitetu hrane (potpuna supstitucija bakra novim zeobiopesticidom također će se testirati i ocijeniti, u pogledu zabrane agrokemikalija na bazi bakra);
  • pokazati da će uzgoj pomoću novog zeo-biopesticida smanjiti količinu bakra nakupljenog u površinskom sloju tla za najmanje 0.7 ppm svake godine eksperimentalnog uzgoja i povećati bioraznolikost tla;
  • promovirati, poticati i podržavati korištenje inovativnog zeobiopesticida i strategija uzgoja testiranih u projektu kao alternativâ bakru za uzgoj grožđa, rajčice i masline, zahvaljujući kapilarnoj diseminaciji rezultata relevantnim dionicima, posebice poljoprivrednicima i kreatorima politika;
  • provesti pažljivo praćenje planiranih terenskih testiranja, kao i analizu životnog ciklusa proizvoda te izraditi poslovni plan za stavljanje na tržište novog zeobiopesticida unutar pet godina od svršetka projekta.