LIFE MICROFIGHTER – Inovativni zeobiopesticidi, bazirani na korisnim mikroorganizmima, za eliminaciju pesticida na bazi bakra – LIFE21-ENV-IT-LIFE-MICROFIGHTER/101074218

Trajanje projekta:

1. 8. 2022. – 31. 1. 2026.

 

Ukupna vrijednost:

2,178,541 €

 

EU sufinanciranje:

1,307,125 €

 

Korisnik koordinator:

Symbiagro S.r.l.

 

Partneri:

Sveučilište u Zadru, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV), Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà, L’Università degli Studi di Ferrara (UniFe), Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe), Consorzio Agrario di Ravenna, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale

 

Opis projekta:

Projekt LIFE MICROFIGHTER zamišljen je kako bi se na otvorenom polju demonstrirala učinkovitost novog proizvoda i prakse koja će smanjiti/zamijeniti upotrebu pesticida na bazi bakra za obranu od relevantnih patogena (peronospore, bakterijske pjegavosti, bakterijske točke, raka masline i paunovog oka) vinove loze, rajčice i masline. Opći ciljevi projekta su:

 

  • demonstrirati učinkovitost novog prirodnog i ekološki održivog zeobiopesticida, sastavljenog od talijanskih prirodnih zeolita K-kabazita i specifičnog mBCA (Pseudomonas sp. DLS65) kao alternative proizvodima na bazi bakra za kontrolu najopasnijih bolesti vinove loze, rajčice i masline (peronospore, bakterijske pjegavosti, bakterijska točke, raka masline i paunovog oka) na IPM i organskim farmama u Italiji, Hrvatskoj i Španjolskoj; smanjiti unos bakra u poljoprivredna tla s prosječnih 4 kg/ha/godišnje na prosječno 2 kg/ha/godišnje bez utjecaja na prinose i kvalitetu hrane; potpuna supstitucija bakra novim zeobiopesticidom također će se testirati i ocijeniti, u perspektivi zabrane agrokemikalija na bazi bakra;
  • pokazati da će uzgoj pomoću novig zeobiopesticidoa smanjiti količinu bakra nakupljenog u površinskom sloju tla za najmanje 0,7 ppm svake godine eksperimentalnog uzgoja i povećati biološku raznolikost tla;
  • promovirati, poticati i podržavati korištenje inovativnog zeobiopesticida i strategija uzgoja testiranih u projektu kao alternativâ bakru za uzgoj vinove loze, rajčice i maslina, zahvaljujući kapilarnoj diseminaciji rezultata svim najrelevantnijim dionicima, posebice poljoprivrednicima i kreatorima politika. Oni će biti upoznati s rizicima i ekološkim problemima vezanim uz bakrene pesticide i zeobiopesticidima kao izvedivom alternativom, što dovodi do manjeg utjecaja na okoliš i bolje učinkovitosti kontrole štetočina;
  • provedba kampanje praćenja, LCA i poslovnog plana.