LIFE WILDisland – Dunavski stanišni koridor divljih otoka LIFE20 NAT/AT/000063

Broj projekta:

LIFE20 NAT/AT/000063

 

Trajanje projekta:

1.  9. 2021. – 31. 8. 2027.

 

Ukupna vrijednost:

14,222,637 €

 

EU sufinanciranje:

9,099,154 €

 

Korisnik koordinator:

Nationalpark Donau-Auen GmbH (Austria)

 

Partneri:

Hrvatske šume d.o.o. (HR Forests), Javna ustanova “Park prirode Kopački rit” (JUUP),  Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság / Lower Danube Valley Water Directorate (aduvizig), Hungary, Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Slovakia, Danube Delta Biosphere Reserve Authority (DDBRA), Romania, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPD), Hungary, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI), Hungary, Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNPD), Hungar, Persina Nature Park Directorate (PNPD), Bulgaria, Regia Naționala A Padurilor Romsilva Ra – Sucursala Direcția (Romsilva), Romania, Javno preduzeće “Vojvodinašume” (Vsume), Serbia, Uniper Kraftwerke GmbH (Uniper) Germany, via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (viadonau), Austria, VERBUND Hydro Power GmbH (Verbund), Austria

 

Internetska stranica:

LIFE WILDisland

 

O projektu:

Rijeka Dunav središte je bioraznolikosti i jedna od osnovnih žila kucavica Europe. Broj područja zaštićenih u okviru ekološke mreže Natura 2000 (preko 100 područja na samoj rijeci Dunav te 230 područja duž njezinog toka) govori o predanosti Europe očuvanju ove prirodne baštine. Preko 2000 biljnih i 5000 životinjskih vrsta žive u vodama Dunava ili uz njih. Ljudske intervencije u proteklom stoljeću rezultirale su gubitkom oko 90% europskih riječnih obalnih područja. Uz poljoprivredu, najveći negativni učinak na prirodu imale su hidromorfološke izmjene rijeka (kako pokazuju izvješća iz Direktive o staništima, članak 17.). Sve navedeno ukazuje na vrlo veliku važnost razvoja Dunavskog ekološkog koridora. Dunavski otoci smatraju se najvažnijim područjima za konzervaciju netaknutih riječnih staništa te sačinjavaju preko jedne trećine aluvijalnih šumskih područja (stanišni tip 91Eo*) u dunavskim Natura 2000 područjima.

Ciljevi projekta:

Projekt LIFE WILDisland ima za cilj očuvanje prioritetnog staništa tipa 91E0* kako je ono definirano Direktivom o staništima EU-a (“Aluvijalne šume s crnom johom Alnus glutinosa i običnim jasenom Fraxinus excelsior“) provođenjem koordiniranih aktivnosti sanacije i očuvanja dunavskih otoka širinom cijelog toka Dunava.

Glavni ciljevi projekta su:

 • Poboljšanje statusa očuvanosti prioritetnog staništa 91E0* duljinom cijelog toka rijeke Dunav;
 • Sanacija prirodnih procesa i riječne dinamike radi očuvanja dunavskih otoka kao ključnih 91E0* područja;
 • Uvođenje mjera temeljenih na primjerima najbolje prakse radi preobrazbe infrastrukture unutarnjih plovnih putova u zelenu infrastrukturu;
 • Poboljšanje uvjeta u sastojinama 91E0* primjenom najboljih praksi upravljanja šumama, uključujući kontrole invazivnih stranih vrsta;
 • Povećanje unutarnje povezanosti Dunavskog Wild Island stanišnog koridora restauracijom otoka u dijelovima Dunava značajno izmijenjenima hidroelektranama;
 • Ojačavanje ekološke povezanosti i usklađenosti Natura 2000 mreže uz rijeku Dunav uspostavom konzervacijskog koncepta kroz cijeli Dunav;
 • Ukorjenjivanje divljine u riječnim područjima Natura 2000 očuvanjem netaknutih otoka i prastarih sastojina te promoviranjem neintervencijskog upravljanja;
 • Izgradnja mostova između EU politika i lokalnih agendi;
 • Upotreba multilateralnog pristupa za maksimiziranje dodane vrijednosti za EU, kao i utjecaja na relevantne EU politike.

U suradnji s transnacionalnim dionicima projekt ima za cilj razviti strategiju očuvanja i pripremiti multilateralnu “WILDisland RAMSAR Regionalnu Inicijativu”, kojom će se obuhvatiti nova (isključivo) zaštićena područja na površini od 196.7 ha. Jedan od rezultata projekta bit će primjer najbolje prakse za transnacionalnu suradnju. Koordinirane aktivnosti u 9 zaštićenih područja, kojima će se obuhvatiti 39 Natura 2000 lokaliteta, povećat će unutarnju povezanost mreže Natura 2000 cijelim tokom najinternacionalnije rijeke svijeta te doprinijeti primjeni Direktive o staništima suzbijanjem fragmentacije područja aluvijalnih šuma (91E0*).

Očekivani rezultati:

 • Obnova otokâ utemeljena na primjerima najbolje prakse na dionici Dunava izmijenjenoj razvojem hidroelektrana (gornji tok Dunava) te obnova aluvijalnih šuma na površini od 102 ha;
 • Unapređenje hidromorfoloških značajki staništa 91Eo* optimizacijom plovidbene infrastrukture na površini od 437 ha;
 • Očuvanje staništa 91Eo* na dunavskim otocima unapređenjem hidrologije i upravljanjem sedimentima (srednji i donji tok Dunava) na površini od 376 ha; te
 • Unapređenje staništa tipa 91E0* upravljanjem šumama na 352 ha površine.