Soil4Life LIFE17 GIE/IT/000477

Trajanje projekta:

10. 2018. – 03. 2022.

Ukupna vrijednost:

2.230.321 €

EU sufinanciranje:

1.235.722 €

Sudionici:

Korisnik koordinator:

Legambiente ONLUS (NGO), Italija

Partneri:

Udruga Zelena Istra – Hrvatska, The Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIV) – Francuska, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) – Italija, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA-AA) – Italija, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) – Italija,  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) – Italija, Politecnico di MIlano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (POLIMI) – Italija, Roma Capitale – Italija

Internetska stranica:

www.soil4life.eu

 

Zalihe organskog ugljika u tlu imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Tlo ima nezamjenjivu ulogu u skladištenju ugljika – njegov kapacitet zaliha ugljika tri puta je veći od količine ugljika koja se nalazi u atmosferi i pet puta veći od količina koje sadržava vegetacija globalno. Tlo je, nakon oceana, najveći rezervoar ugljika na Planetu. Stoga je potrebno ne samo zadržati već i povećati tu njegovu ulogu i kapacitet skladištenja kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i usporile klimatske promjene. Za to je potrebno održivo gospodarenje tlom.

Projektom su planirane aktivnosti podizanja svijesti o važnosti održivog gospodarenja tlom za proizvodnju hrane, održivost ekosustava i borbu protiv klimatskih promjena kako bi se i u praksi ostvario UN-ov Globalni cilj održivog razvoja – do 2030. godine zaustaviti procese degradacije tla. U srcu projekta SOIL4LIFE je izrada smjernica za održivo upravljanje tlom, koje će biti pomoć u oblikovanju nacionalnih poljoprivrednih i politika upravljanja prostorom. Cilj projekta Soil4Life je poboljšati sustav odlučivanja o pitanjima koja se tiču kvalitete tla na europskoj i nacionalnim razinama mobilizacijom ključnih dionika za iznalaženje prikladnih operativnih instrumenata, povećanje informiranosti javnosti i specifičnih ciljanih skupina kako bi se senzibilizirali za politike upravljanja tlom tj. za smanjivanje njegove potrošnje i održiv način korištenja.

 

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta SOIL4LIFE je promicanje održivog i učinkovitog korištenja tla kako bi se maksimalizirale usluge ekosustava i onemogućila degradacija tla, a gdje je to potrebno i poboljšala njegova kemijska, fizička i biološka svojstva.

Specifični ciljevi:

1) Poboljšati donošenje odluka u vezi s tlom na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

2) Omogućiti donositeljima odluka i dionicima informirani proces donošenja odluka koje se tiču tla te osigurati alate za podršku planiranju

3) Povećati znanje poljoprivrednika o ključnoj ulozi vlastitog sektora u zaštiti tla

4) Povećati znanje profesionalaca (agronoma, arhitekata, geologa i geometara) o problemu tla

5) Povećati podršku građana politikama zaštite tla

6) Povećati svijest europskih institucija i država članica o potrebi usvajanja primjerenih propisa s ciljem smanjenja potrošnje tla i promicanja održivog korištenja tla

7) Promicati smanjenje potrošnje tla u prostornom planiranju

8) Pilot projekti u Regiji Lombardija i Gradu Rimu

Cilj u Hrvatskoj je pokrenuti inicijativu i okupiti aktere koji će raditi na osvješćivanju javnosti o problemu degradacije tla i stimulirati donositelje odluka na aktivnosti zaštite.

 

Očekivani rezultati 

Povećanje osviještenosti građana na razini Europske unije za 20% o problemu neodrživog gospodarenja tlom; doseg međunarodne kampanje osvješćivanja: 1 milijun osoba; formiranje permanentnog savjetodavnog tijela s instutucionalnim akterima; Bijela knjiga o održivom upravljanju tlom za Europske i nacionalne institucije; Deklaracija s načelima održivog gospodarenja tlom za regionalna i općinska tijela uprave (najmanje 12 uprava usvaja Deklaraciju), Smjernice za poljoprivednike za zaštitu tla (najmanje 5000 poljoprivrednike usvaja Smjernice); Smjernice za profesionalne djelatnike za zaštitu tla (najmanje 600 profesionalnih djelatnika usvaja Smjernice); 6 konferencija – 600 sudionika, 6 seminara za nastavnike – 120 sudionika, 2 školska natjecanja – 5000 razreda; međunarodna konferencija u sjedištu UNESCO-a – 250 sudionika; 2 međunardona seminara i 5 konferencija – 250 sudionika; završna konferencija – 100 sudionika; Manifest o tlu za mlade Europljane.

Zelena Istra u projektu je zadužena za provedbu aktivnosti  B.5 – Međunarodna kampanja namijenjena građanima odnosno B. 5.3 – Zagovaranje (advocacy) o važnosti tla za život na zemlji te o nužnosti zakonske regulacije koja će osigurati njegovu zaštitu i održiv način upotrebe. Kampanja će se provoditi na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. Na eurospkoj razini, Zelena Istra je zadužena za organizaciju dva pripremna seminara u Briselu i Rimu. Na regionalnoj razini zadužena je za organizaciju 5 foruma, od kojih će se jedan održati u Hrvatskoj.  Sudionici seminara i foruma su organizacije civilnog društva i znanstvena zajednica te mjerodavna tijela Europske komisije, koji će zajedno kreirati operativne prijedoge namijenjene donositeljima odluka. Uspostavit će se suradnja s europskim mrežama OCD-a i znanstvenom zajednicom, a rezultat te suradnjebit će Dossier s prijedlozima za unaprjeđenje stanja, koji će biti predstavljen na završnoj konferenciji u Briselu, na kojoj će biti n i predstavnici nadležnih Glavnih uprava Europske komisije. Zelena Istra će za provedbu ovog projekta u Hrvatskoj identificirati i uspostaviti suradnju sa svim nacionalnim organizacijama civilnog društva koje interesira tema zaštite tla te sa znanstvenom zajednicom. Zajedno s njima organzirat će se regionalni forum za meditereansku regiju.  Za pripremu regionalnog foruma izvršit ćes se prikupljanje dostupnih podataka. Najangažiraniji predstavanici korisnika putovat će na na završnu konferenciju u Brisel.