DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama LIFE14/NAT/HR/000115

DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama LIFE14/NAT/HR/000115

Trajanje projekta:

1. 12. 2015. – 30. 11. 2024.

Ukupna vrijednost:

4.592.898,00 €

EU sufinanciranje:

2.755.739,00 €

Korisnik koordinator:

Hrvatske vode

Partneri:

WWF Austria, Javnaustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom, Virovitičko-podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije.

Internetska stranica:

www.drava-life.hr

Cilj projekta je poboljšati ekološko stanje rijeke Drave i njenih ekosustava te poboljšati obranu od poplava duž 300 kilometara dugog toka rijeke Drave u Hrvatskoj. Kroz suradnju Hrvatskih voda, županijskih ustanova za upravljanje vodama i zaštitu prirode, kao i nevladinih organizacija, ključne prirodne značajke ekosustava rijeke Drave obnovit će se otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem retencijskih područja i prirodnih strmih obala rijeke. Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima Natura 2000.

Specifični ciljevi projekta:

  • povećanje netaknutih, dinamičnih riječnih staništa uz Dravu
  • očuvanje i stvaranje novih poplavnih voda i poboljšanje dinamike razine vode, s naglaskom na „ponovnoj dinamizaciji“ bočnih rukavaca na dobrobit staništa i vrsta
  • smanjenje čovjekovog uznemiravanja riječnih vrsta ptica i povećanje svijesti o mreži staništa Natura 2000 kako bi se osigurala lokalna potpora

Očekivani rezultati:

  • Osigurati 40,8 ha novog zemljišta za revitalizaciju rijeke
  • 13 ha nove dinamične riječne zone sa šljunkom, pijeskom i muljevitom obalom i fazama sukcesije poplavnih šuma
  • Očuvanje 1.000 m dinamične riječne obale
  • 11,9 km revitaliziranih rukavaca i 2,6 km novostvorenih
  • Poboljšanje 306 ha nizinskih šuma
  • Povećanje populacije ptica gnjezdarica

Izvor: http://croatia.panda.org/?271011/DRAVA-LIFE–obnova-rijeke-Drave-za-ljude-i-prirodu