LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070

LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070

Trajanje projekta:

1.10.2020. – 1.4.2025. 

Ukupna vrijednost:

2.591.937 €

EU sufinanciranje:

1.555.161 €

Korisnik koordinator:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH

Partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije; Javna ustanova “Nacionalni park Krka”; Vrtlar d.o.o., Hrvatska

Internetska stranica:

lifeailanthus.hr

Sažetak projekta:

Pajasen (Ailanthus altissima) je stablo porijeklom iz istočne Azije, koje se od 18. stoljeća sadilo diljem svijeta za potrebe hortikulture, a danas se smatra jednom od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi. Projektom LIFE CONTRA Ailanthus je planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u dva područja ekološke mreže Republike Hrvatske u mediteranskoj regiji i u gradovima sa povijesnom jezgrom. Glavni očekivani rezultati projekta su poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste, i razvoj nacionalnog protokola. Dodatni ciljevi su poboljšati kapacitete za upravljanje invazivnim stranim vrstama i podići svijest javnosti o negativnom utjecaju invazivnih stranih vrsta na nacionalnoj razini.

Ciljevi projekta:

1. Uspostavljanje kontrole pajasena u Natura 2000 područjima

2. Prevencija daljnjeg unosa i širenja pajasena

3. Razvoj nacionalnog protokola

Očekivani rezultati:

1. Poboljšanje statusa očuvanja za ciljne i prioritetne stanišne tipove u dva područja ekološke mreže (HR2000918 Šire područje NP Krka i HR2001364 JI dio Pelješca).

2. Smanjenje novih unosa i širenja kroz uklanjanje pajasena uz koridore širenja (ceste) i iz izvora širenja (gradske sredine), te kroz podizanje svijesti javnosti o negativnom utjecaju invazivnih stranih biljaka.

3. Poboljšanje očuvanja kulturne baštine u gradovima sa povijesnim jezgrama (Ston, Mali Ston i Dubrovnik), kroz uklanjanje pajasena.

4. Povećanje kapaciteta za upravljanje invazivnim stranim vrstama kroz tehničke radionice uklanjanja pajasena.

5. Objava nacionalnog protokola.

6. Uspostavljanje sustava za rano otkrivanje i brzi odgovor (eng. EDRR – Early Detection and Rapid Response system) za kontrolu invazivnih stranih vrsta.

7. Povećana svijest i znanje građana Hrvatske o invazivnom stablu pajasen i o drugim invazivnim stranim vrstama.