WISEDRAVALIFE – Mudro upravljanje vodama za očuvanje riječnih i poplavnih staništa duž rijeke Drave LIFE17 NAT/HU/000577

WISEDRAVALIFE – Mudro upravljanje vodama za očuvanje riječnih i poplavnih staništa duž rijeke Drave LIFE17 NAT/HU/000577

Trajannje projekta:

1.7.2018. – 30.6.2023.

Ukupna vrijednost:

1.785.392,00 €

EU sufinanciranje:

1.057.071,00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator:

WWF Mađarska

Partneri:

Hrvatske vode, Pravna osoba za upravljanje vodama; Hrvatska, Nacionalni park Dunav Drava; Mađarska, Direkcija za upravljanje vodama južnog Podunavlja; Mađarska, SEFAG Uprava za šume i drvnu industriju; Mađarska

Internetska stranica:

http://wwf.hu/wisedrava/

Opis problema:

Stanja obalnih i poplavnih staništa su se pogoršala duž rijeke Drave, uglavnom zbog degradacije riječnog korita. Konkretno, tri vrste staništa imaju nepovoljan/neodgovarajući status: aluvijalne šume crne johe i jasena, vodotoci s vegetacijom ili mahovinom i aluvijalne livade.

Produbljivanje riječnog korita najznačajniji je pritisak koji utječe na prirodna staništa te također ima značajan utjecaj i na područjima koja su udaljenija od korita rijeke. Dodatne prijetnje, kao što je isušivanje i nedostatak vode u poplavnim područjima, su također uočene na rijeci Dravi. Nepravilno korištenje zemljišta može negativno utjecati na vrste koje su vezane uz vodu ili populaciju ptica. Klimatske promjene također utječu na slatkovodna staništa uz rijeku.

Ciljevi:

WISEDRAVALIFE ima za cilj poboljšati stanje očuvanosti i otpornosti triju obalnih staništa – aluvijalnih šuma, vodenih tokova i aluvijalnih livada na hrvatsko-mađarskom području rijeke Drave. Projektom će se poduzeti mjere poboljšanja vodnog režima i biološke raznolikosti obalnih šuma, obnoviti staništa i kontrolirati invazivne vrste. Cilj je također primijeniti nove načine sprečavanja produbljivanja korita. Kroz svoj rad, WISEDRAVALIFE će pridonijeti provedbi zakonodavstva EU-a, posebice Direktive o pticama, staništima, vodama i poplavama.

Specifični ciljevi:

 • Procjena uzroka produbljivanja korita rijeke Drave;
 • Osigurati rješenja/provesti specifične mjere u borbi protiv degradacije korita i poboljšati status očuvanosti ciljanih staništa;
 • Integracija rezultata projekta u nacionalnu i europsku politiku.

Očekivani rezultati:

 • Redizajn postojećih struktura za regulaciju rijeke (na najmanje tri lokacije projektnog područja);
 • Revitalizacija rukavca na odabranom području rijeke Drave;
 • Izgradnja pet nasipa kako bi se poboljšao kapacitet zadržavanja vode u šumi Lankoc i izgradnja triju ustava u bočnom kanalu Dombo; poboljšanje zadržavanja vode u šumi;
 • Kupovina zemljišta (gotovo 45 ha) u šumi Lankoc kako bi se prevladao sukob interesa između vlasnika zemljišta i tijela za upravljanje prirodnim vrijednostima;
 • Poboljšanje ekološkog stanja staništa u šumi Lankoc (na preko 500 ha);
 • Uklanjanje običnog bagrema (Robinia pseudoacacia), nezavičajne vrste stabla koja prekriva više od polovice šumskog područja u Gyékényesu te sadnja mlade šume;
 • Ugradnja gnijezda za crne rode i kutija za šišmiše;
 • Razvoj preporuka za usklađivanje planova upravljanja riječnim slivom, rizikom od poplava i područjima u Naturi 2000.