Obrazac 1 – traženo sufinanciranje FZOEU gdje je 55% EU financiranje V1