LIFE 2021. natječaj – Ostale aktivnosti

LIFE 2021. natječaj – Ostale aktivnosti

Vrsta projekta:

LIFE Other Action Grants (OAGs)

Vrste aktivnosti:

 • Koordinacijske i aktivnosti podrške (CSA) za projekte usmjerene na prijelaz na obnovljivu energiju i povećanje energetske učinkovitosti rušenjem tržišnih barijera, kroz aktivnosti koje uključuju izgradnju kapaciteta, širenje informacija i znanja te podizanje svijesti; mogu uključivati izravno dodijeljena bespovratna sredstva tijelima koja su odredile države članice
 • Instrument malih bespovratnih sredstava za bioraznolikost (BEST). Mala bespovratna sredstva (maks. 100 000 EUR) za projekte u najudaljenijim regijama EU-a te prekomorskim zemljama i teritorijima o očuvanju bioraznolikosti, obnovi ekosustava i održivom korištenju usluga ekosustava, uključujući pristupe prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena temeljene na ekosustavima
 • Projekti razvijeni u okviru EIT-ove zajednice znanja i inovacija (KIC), koji pridonose ciljevima i provedbi Akcijskog plana za kružno gospodarstvo EU-a
 • Pilot projekti u okviru ‘Novog europskog Bauhausa’ za identificiranje i rješavanje nekih ključnih izazova koji pomažu transformaciji Europe u prvi klimatski neutralan kontinent u vidu postizanja boljih prostora u kojima forma ne prati samo funkciju, kao što je u povijesnom pokretu Bauhausa, već i doprinosi očuvanju resursa planeta
 • Dodatni projekti koji odgovaraju na zakonodavne i političke prioritete EU-a utvrđene nakon konzultacija s državama članicama (PLP)

 

Natječaj pokriva sljedeće teme:

Tri teme u okviru ovog poziva za podnošenje prijedloga odnose se na LIFE projekte koji se bave ad hoc zakonodavnim i političkim prioritetima (PLP).

 

 

LIFE 2021-PREP-NATURA — Priroda i bioraznolikost

 • Rok za prijavu: 10. ožujka 2022.

 

Ciljevi:

Predloženi projekti u okviru teme LIFE 2021-PREP-NATURA adresirat će se sljedeće specifične potrebe i prioritete politika koje su države članice identificirale u potprogramu „Priroda i bioraznolikost“.

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 1. Sheme plaćanja šumama za usluge ekosustava (PES)

(Maksimalno dostupno sufinanciranje EU: 500 000 EUR, stopa sufinanciranja EU: 90%)

Specifične potrebe adresirane projektom

Nova šumarska strategija EU-a (COM(2021)572) poziva na dopunu tekućih istraživanja o uslugama šumskih ekosustava u okviru „Horizon“ projekata pomoću pripremnog LIFE projekta s dionicima o tome kako se plaćanje za usluge ekosustava može uključiti u programe financiranja EU-a i uključiti lekcije naučene iz postojećih nacionalnih sustava plaćanja za usluge ekosustava. Iako postoji opće shvaćanje da su PES sheme ključne za diverzifikaciju prihoda vlasnicima šuma i ruralnim zajednicama, unatoč tome što istovremeno podržavaju bioranolikost i ublažavanje klimatskih promjena, koristi od pružanja usluga ekosustava rijetko se ili nikad ne nagrađuju. Njihovu ulogu u programima financiranja EU-a stoga treba ojačati.

 

Specifičan projekt bi trebao:

Projekt bi trebao imati za cilj prikupiti nacionalna iskustva kao i rezultate relevantnih projekata financiranih od strane EU-a o PES shemama te analizirati njihove prednosti i nedostatke. Nadalje, bit će analizirane trenutne mogućnosti za PES sheme u svim relevantnim programima EU-a i u okviru državnih potpora (smjernice). Projekt će, na temelju ove analize, predložiti skup smjernica/preporuka o tome kako se PES sheme mogu promovirati u programima financiranja EU-a za Višegodišnji financijski okvir nakon 2027.

 

Očekivani utjecaj

Očekuje se da će nagrađeni projekt imati konkretan i mjerljiv učinak u smislu:

 • predlaganja niza smjernica/preporuka o tome kako se PES sheme mogu promovirati u programima financiranja EU-a za Višegodišnji financijski okvir nakon 2027.

 

 1. Priprema osnove za EU smjernice i standardizaciju o zatvaranju jaza u biološkom ciklusu radi obogaćivanja tla visokokvalitetnim kompostom iz prikupljenog organskog otpada

(maksimalno dostupno sufinanciranje EU-a: 1 500 000 EUR; stopa sufinanciranja EU-a: 90%)

Specifične potrebe adresirane projektom

Stupanjem na snagu 2023. godine, obveza odvojenog prikupljanja organskog otpada prema Okvirnoj direktivi EU-a o otpadu može dovesti do značajnog povećanja količine organske tvari dostupne za recikliranje, uključujući kompostiranje kao prirodno rješenje. Istodobno, dok se neka pravila primjenjuju za maksimalnu razinu kontaminacije (nacionalna pravila i, za gnojiva s oznakom EC, Uredba EU o gnojivima (EU) 2019/1009), bitno je koristiti sva dostupna znanja kako bi se kontaminacija tla svela na najmanju moguću mjeru uz zatvaranje biološkog ciklusa u tlu, u skladu s nultom ambicijom onečišćenja.

 

Specifičan projekt bi trebao:

Nadovezujući se na postojeće aktere i inicijative, predloženi projekt bi trebao:

 • konsolidirati postojeće znanje;
 • postaviti reference za zatvaranje na razini EU-a kruga od čiste organske tvari do tla;
 • pripremiti sveobuhvatne EU smjernice za regionalne i lokalne uprave.

Ove bi se smjernice također trebale koristiti za razvoj standarda EU-a za biootpad koji ulazi u procese organskog recikliranja, za kompost i digestat, na temelju najboljih dostupnih tehnika.

Cjelokupni cilj projekta je u sinergiji sa stupanjem na snagu obveze odvojenog prikupljanja organskog otpada 2023. godine, a uz usklađenost s pragovima za zagađivače utvrđenim u Uredbi EU-a o gnojivima, projekt će:

 • konsolidirati postojeće znanje za zatvaranje biološkog ciklusa prema tlu uz minimiziranje onečišćenja, korištenjem komposta iz organskog otpada u tlu;
 • pružiti gotovi referentni skup najboljih praksi, osmišljenih, testiranih i potvrđenih u suradnji s relevantnim akterima na razini EU-a za urbana područja kako bi se potaknula pretvorba i korištenje visokokvalitetnog komposta dobivenog prikupljanjem čistog organskog otpada, radi obogaćivanja tla i zamjene neobnovljivih medija za uzgoj (kao što je ekstrahirani treset), poštujući pritom hijerarhiju otpada i propise o gnojidbama, te djelujući što je moguće lokalnije.
 • Skup najboljih praksi koristit će se kao osnova za smjernice EU-a za regionalnu i lokalnu upravu kako bi se premostio jaz od čiste organske tvari do tla, te, na kraju, standardi za biootpad koji ulazi u procese recikliranja komposta i digestata.

 

Očekivani utjecaj

Očekuje se da će nagrađeni projekt imati konkretan i mjerljiv učinak u smislu:

– predlaganja niza najboljih praksi za poticanje pretvorbe i korištenja visokokvalitetnog komposta dobivenog prikupljanjem čistog organskog otpada, za obogaćivanje tla i zamjenu neobnovljivih medija za uzgoj, uz poštivanje hijerarhije otpada i pravilnika o gnojivima, te djelujući što je više moguće lokalno.

 

 1. Promicanje sinergije računovodstva prirodnog kapitala između poduzeća i vladinih aplikacija

(Maksimalno dostupno sufinanciranje EU: 1 000 000 EUR, stopa sufinanciranja EU: 90%)

Specifične potrebe projekta

Ambicije Europskog zelenog plana zahtijevaju pristup temeljen na sustavima koji priznaje snažnu međusobnu povezanost rizikâ za okoliš i njihovu povezanost s gospodarskim prosperitetom i društvenim blagostanjem. Glavni ciljevi Akcijskog plana održivog financiranja za 2018. i dalje pružaju vrijedne smjernice za upravljanje tranzicijom.

Mnoge inicijative prvenstveno se usredotočuju na načine i sredstva za (vjerodostojno) alociranje kapitala prema održivoj imovini i aktivnostima. Međutim, potrebno je više kako bi se mnogo veća skupina donositelja ekonomskih i financijskih odluka opremila alatima za razumijevanje u kojoj su mjeri njihove aktivnosti i imovina izloženi ekološkim rizicima koji uključuju i utjecaje i ovisnosti. Pritom je važno uzeti u obzir da se do danas većina procjena utjecaja na okoliš i povezani skupovi podataka koncentriraju na specifična područja kao što su klima, zrak, voda, tlo i bioraznolikost zasebno i/ili paralelno, rijetko nudeći uvid u kombinirane sistemske rizike na razini gospodarskog subjekta. Taj pristup ima tendenciju pristranosti procjena rizika i ometa učinkovitost strategija ublažavanja (jer one imaju tendenciju premjestiti rizik s područja koja se ne razmatraju na ona gdje je fokus procjene). Većina analiza je nadalje orijentirana unazad, dok upravljanje rizicima zahtijeva pristup usmjeren prema budućnosti. Nadalje, razmatranja životnog ciklusa i opskrbnog lanca nisu uvijek prisutna, ali su bitna za ispravnu procjenu rizika i povezane studije predviđanja. Stoga Komisija želi podržati poduzeća i dionike u razvoju standardiziranih računovodstvenih praksi prirodnog kapitala u EU-u i općenito.

 

Specifičan projekt bi trebao:

Pilot-program partnerstva za jačanje sinergije između korporativnog i nacionalnog okolišnog ili prirodnog kapitala koji služi dvostrukoj svrsi izravnog značaja za Europski zeleni plan:

 • Osigurati sveobuhvatnu instrumentnu ploču koja se sastoji od koherentnog skupa pokazatelja ekološke učinkovitosti koji omogućuju mjerenje i upravljanje ukupnim utjecajem i ovisnošću (otiskom) nacionalnog ili regionalnog gospodarstva ili sektora za određeno razdoblje i kroz opskrbni lanac uključujući sva relevantna ključna područja okoliša (npr. zrak, voda, tlo i bioraznolikost)

Napomena: konačni odabir zemljopisnog opsega, nacionalnog i/ili regionalnog, izvršit će se nakon razmatranja potrebne granularnosti za podršku korporativnom prirodnom računovodstvu).

 • Razviti sinergiju između sustava ekoloških ekonomskih računa i korporativnih standardiziranih računovodstvenih praksi upravljanja prirodnim kapitalom koje se razvijaju kroz paralelni (transparentni) program financiran LIFE-om koji odgovara na poziv Europskog zelenog plana i promiče se kroz EU Business and Biodiversity.

Rezultirajuće instrumentne ploče inspirirane pionirskim korporativnim karticama za ocjenu utjecaja na okoliš (usp. supra) trebale bi pomoći donositeljima ekonomskih i financijskih odluka u razumijevanju u kojoj je mjeri nacionalno ili sektorsko gospodarstvo ili poduzeće izloženo trenutnim i budućim ekološkim rizicima uzduž ponude ili vrijednosnog lanca. Također bi trebao poslužiti kao temelj za donošenje informiranih odluka o mjerama koje smanjuju izloženost riziku i povećavaju otpornost na te rizike (tj. zelena ulaganja) te pratiti njihov napredak.

Pilot program partnerstva potaknut će aktivno uključivanje zainteresiranih partnera u državama članicama (nacionalni statistički uredi, središnje banke, ministarstva financija i gospodarstva) kao i druge zainteresirane službe Komisije, institucije EU i međunarodne organizacije. Ono što je važno, nastoji se potaknuti angažman specijaliziranih konzultantskih tvrtki za održivost privatnog sektora i tvrtki za financijske usluge koje mogu pomoći u razvoju informacijskih sustava upravljanja koji podržavaju i javne i privatne donositelje ekonomskih i financijskih odluka.

Projekt će se graditi na dostupnim metodama i skupovima podataka, u potpunosti uzimajući u obzir iskustvo SEEA i preporuke za buduće srednjoročno izvješće UNSD i preporuke NCAVES, WAVES, KIP-INCA, MAIA, We Value Nature, itd. Izbjeći će dupliciranje postojećih ili novih platformi koje se bave znanstvenim zajednicama, umjesto toga usredotočujući se na neiskorišteni potencijal za izgradnju na stručnosti tvrtki za financijske usluge i usluge održivosti koje se koriste za razvoj sučelja baze podataka i instrumentne ploče prikladne za podršku izvršnoj razini odlučivanja u gospodarskim i financijskim tvrtkama kao i drugim privatnim i javnim subjektima.

 

Očekivani utjecaj

Očekuje se da će projekt nagrađen u okviru poziva imati konkretan i mjerljiv učinak u smislu:

– pružanja sveobuhvatne instrumentne ploče koja se sastoji od koherentnog skupa pokazatelja ekološke učinkovitosti koji omogućuju mjerenje i upravljanje ukupnim utjecajem i ovisnošću (otiskom) nacionalnog ili regionalnog gospodarstva ili sektora za određeno razdoblje i kroz opskrbni lanac uključujući sva relevantna ključna područja okoliša (npr. zrak, voda, tlo i bioraznolikost).

– razviti sinergije između sustava ekoloških ekonomskih računa i korporativnih standardiziranih računovodstvenih praksi upravljanja prirodnim kapitalom koje se razvijaju kroz paralelni (transparentni) program financiran LIFE-om a koji odgovara na poziv Europskog zelenog plana i promiče se kroz EU Business and Biodiversity.

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 90% .

– Projekti na temu LIFE 2021-PREP-NATURA – utvrđuju se maksimalne proračunske omotnice za svaku konkretnu potrebu.

 

 

 

LIFE-2021-PREP-Environment — Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

 • Rok za prijavu: 10. ožujka 2022.

 

Ciljevi:

Predloženi projekt pod temom LIFE 2021-PREP-Environment ima za cilj rješavanje sljedećih specifičnih potreba koje su države članice identificirale u potprogramu „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“.

 

Projektne aktivnosti koje će se podržati:

 1. Poboljšanje sljedivosti izvoza rabljenog tekstila/tekstilnog otpada i poboljšanje recikliranja tekstilnog otpada unutar EU-a

(predviđeni doprinos EU-a: 1 000 000 EUR, stopa sufinanciranja EU: 90%)

 

Specifične potrebe adresirane projektom

Projekt bi trebao pružiti bolje razumijevanje i znanje o trenutnom izvozu iskorištenog tekstila/tekstilnog otpada iz EU, kao i dati prijedloge/preporuke kako poboljšati transparentnost i održivost takvih trgovinskih tokova. Nadalje, očekuju se povećane količine odvojeno prikupljenog tekstilnog otpada zbog obveze Okvirne direktive o otpadu da se od 2025. zasebno prikuplja tekstil.

Neke tehnologije recikliranja već postoje, ali one trenutno nisu razvijene u dovoljnoj mjeri da se nose s velikim količinama i raznolikošću tekstilnog otpada koji se očekuju. Jača suradnja i interakcija između aktera uključenih u prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje bit će od ključne važnosti na lokalnoj razini. Štoviše, aktivnosti koordinacije na razini EU-a pružile bi daljnju potporu kako bi se pojednostavila izgradnja kapaciteta i osigurala učinkovita komplementarnost specijaliziranih kompetencija u recikliranju.

Nadalje, očekuju se povećane količine odvojeno prikupljenog tekstilnog otpada zbog obveze Okvirne direktive o otpadu da od 2025. zasebno prikuplja tekstil.

 

Specifičan projekt bi trebao:

Projekt bi trebao sagledati dva aspekta: izvoz i recikliranje.

 

Izvoz

Projekt bi trebao razviti tehničke kriterije za bolje razlikovanje tekstilnog otpada od neotpadnog korištenog tekstila:

 • u fazi odbacivanja tekstila od strane njegovih posjednika kako bi se olakšao sustav odvojenog prikupljanja koji osigurava prioritetno odvojeno prikupljanje za ponovnu uporabu i prenamjenu i drugo odvojeno prikupljanje u svrhu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje
 • u fazi razvrstavanja prikupljenog tekstilnog otpada kako bi se olakšala ponovna uporaba i prenamjena
 • u fazi otpreme, uključujući izvoz tekstila
 • Projekt bi trebao osigurati detaljno mapiranje tekućih pošiljki korištenog tekstila i tekstilnog otpada iz EU.
 • Projekt će pružiti detaljnu analizu utjecaja takvih pošiljki na treće zemlje (ekonomskog, društvenog, ekološkog).
 • Projekt će dati prijedloge/preporuke kako poboljšati praćenje takvih tokova.
 • Projekt će dati prijedloge/preporuke o tome kako ograničiti utjecaj takvih pošiljki na treće zemlje
 • Projekt će dati preporuke za prenosivost pilot projekta, identificirajući glavne prepreke i mogućnosti identificirane tijekom pilot projekta uspostave sortiranja i recikliranja

 

Recikliranje

 • Pilot-projekt bi trebao imati za cilj olakšati razvoj i konsolidaciju kapaciteta odvojenog prikupljanja i recikliranja za širok raspon tekstilnog otpada i uspostavu okvira za koordinaciju kako bi se osigurale prekogranične sinergije između centara za recikliranje tekstila te donijeti korist za nekoliko država članica.
 • Pilot-projekt bi trebao imati za cilj (a) provođenje testova tehničke izvedivosti određenih tehnologija recikliranja i (b) testiranje izvedivosti organizacijskih struktura (poslovne interakcije između sakupljača tekstila, reciklera i korisnika/prodavača recikliranih vlakana).
 • Projekt će procijeniti (ekološki, gospodarski, društveni) učinak predloženog pilot projekta.
 • Projekt bi trebao identificirati koja bi se kombinacija tehnologija mogla koristiti.

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 90% .

– Projekti na temu LIFE 2021-PREP- Environment — utvrđuju se maksimalne proračunske omotnice za svaku konkretnu potrebu.

 

 

 

LIFE-2021-PREP-Network — Poticanje umrežavanja LIFE nacionalnih kontaktnih točaka

 • Rok za prijavu: 10. ožujka 2022.

Ovaj natječaj tiče se olakšavanja transnacionalne suradnje LIFE Nacionalnih kontakt točaka i nema ga potrebe predstavljati potencijalnim hrvatskim LIFE korisnicima.

 

 

 

Financijska sredstva

Raspoloživi iznos za sufinanciranje je 4 800 000 EUR.

 

Tema Raspoloživa sredstva Broj projekata koji će se sufinancirati Vrijeme trajanja projekta
LIFE-2021-PREP-NATURA 3 000 000 EUR 3 projekta Max 36-48 mjeseci
LIFE-2021-PREP-Environment 1 000 000 EUR 1 projekt Max 36-48 mjeseci
LIFE-2021-PREP-Network 800 000 EUR 1 projekt Max 30 mjeseci

 

Svaka projektna prijava u okviru poziva mora se baviti samo jednom od ovih tema. Kandidati koji se žele prijaviti na više tema moraju podnijeti zaseban prijedlog za svaku temu.

 

Prijave se podnose online preko portala Funding&Tender opportunities.

Za više informacija stojimo vam na raspolaganju te nas slobodno kontaktirajte na life@mingor.hr.