LIFE Prijelaz na čistu energiju – informacije o pojedinim natječajima

LIFE Prijelaz na čistu energiju – informacije o pojedinim natječajima

Kroz Program LIFE osigurana su značajna sredstva za projekte koji doprinose olakšanju prijelaza na energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo temeljeno na obnovljivoj energiji.

Za potprogram „Prijelaz na čistu energiju“ za razdoblje od 2021.-2024. na raspolaganju je 527 milijuna EUR.

Za 2021. godinu natječaj je još uvijek otvoren te su na raspolaganju 94.500.000 EUR

 

Natječaj:

LIFE Clean Energy Transition (LIFE-2021-CET)

Vrsta projekta:

LIFE Other Action Grants (OAGs) – Coordination and Support Actions (CSA)

Vrste aktivnosti:

 • Koordinacijske i aktivnosti podrške (CSA) za projekte usmjerene na prijelaz na obnovljivu energiju i povećanje energetske učinkovitosti rušenjem tržišnih barijera, kroz aktivnosti koje uključuju izgradnju kapaciteta, širenje informacija i znanja te podizanje svijesti; mogu uključivati izravno dodijeljena bespovratna sredstva tijelima koje su odredile države članice
 • Instrument malih bespovratnih sredstava za bioraznolikost (BEST). Mala bespovratna sredstva (maks. 100 000 EUR) za projekte u najudaljenijim regijama EU -a i prekomorskim zemljama i teritorijima o očuvanju bioraznolikosti, obnovi ekosustava i održivom korištenju usluga ekosustava, uključujući pristupe prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena temeljene na ekosustavima
 • Projekti razvijeni u okviru EIT-ove zajednice znanja i inovacija (KIC), koji pridonose ciljevima i provedbi Akcijskog plana za kružno gospodarstvo EU -a
 • Pilot projekti u okviru ‘Novog europskog Bauhausa’ za identificiranje i rješavanje nekih ključnih izazova koji pomažu transformaciji Europe u prvi klimatski neutralan kontinent u vidu postizanja boljeg prostora u kojima forma ne prati samo funkciju, kao što je u povijesnom pokretu Bauhausa, već i doprinosi očuvanju resursa planeta

 

Od ponuđenih 19 tematskih prioriteta, natječaj pokriva i sljedeće teme koje bi vam mogle biti od interesa:

 

LIFE-2021-CET-POLICY: Prema učinkovitoj provedbi ključnog zakonodavstva u području održive energije

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi:

 • Paket čiste energije EU-a rezultirao je opsežnim okvirom energetskog zakonodavstva koje je potrošača postavilo u središte energetskog sustava i koje je utrlo put održivijem načinu proizvodnje, distribucije i potrošnje energije.
 • Uključivalo je, između ostalog, pregled Direktive o energetskoj učinkovitosti, Direktive o energetskim učincima zgrada i Direktive o obnovljivoj energiji, a Uredbom o upravljanju Energetskom unijom i klimatskim aktivnostima uspostavljen je novi sustav integriranog izvještavanja.
 • Europskim zelenim planom Komisija je dodatno podigla razinu ambicija te je predložen čitav niz mjera, uključujući reviziju energetskog i klimatskog zakonodavstva do lipnja odnosno prosinca 2021. godine, kao i vodeću inicijativu za usmjeravanje javnosti i privatnih sredstava za projekte obnove s najvećim društvenim dobicima, tzv. Val obnove.
 • Zakonodavni okvir EU-a postavlja zahtjeve koje države članice moraju provesti i tako ih prilagoditi odgovarajućem nacionalnom kontekstu; odredbe su po prirodi vrlo specifične i tehničke prirode, a odgovarajuća provedba zahtijeva visoku razinu tehničkih kapaciteta i sredstava.
 • Iako zakonodavni okvir nudi veliku fleksibilnost državama članicama u oblikovanju mjera politike prema njihovim potrebama i okvirnim uvjetima, ispravni monitoring, projektiranje i ocjenjivanje bitni su elementi provedbe.
 • Ono što je važno, zakonodavstvo je snažno međusobno povezano te ga je potrebno implementirati i izvještavati na integriran, dosljedan način.
 • Osim toga, energetski i neenergetski sektor sve su više međusobno povezani, što je prepoznato u Europskom zelenom planu i odražava se u dvije nove inicijative: Strategiji EU za integraciju energetskog sustava i Strategiji vodika.
 • S obzirom na ove izazove, tema ima za cilj podržati provedbu glavnih zakona u području održive energije, osobito Direktive o energetskoj učinkovitosti (Aktivnosti A), Direktive o obnovljivoj energiji (Aktivnosti B) i Direktive o Energetske učinkovitosti zgrada (Aktivnosti C).
 • Štoviše, cilj joj je pridonijeti razvoju i korištenju integriranih pristupa za učinkovitu provedbu odredbi u energetskom zakonodavstvu (Aktivnosti D). Konačno, cilj je podržati provedbu Strategije EU za integraciju energetskog sustava (Aktivnosti E).
 • U okviru poziva 2021 pozivaju se prijedlozi za aktivnosti A i B, tj. prijedlozi aktivnosti za podršku provedbi:
  • Direktive o energetskoj učinkovitosti (aktivnosti A) i
  • Direktive o obnovljivoj energiji (aktivnosti B)

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

Očekuje se da će aktivnosti u okviru ove teme:

 1. Promovirati i omogućiti razmjenu uvida i razmjenu najboljih praksi unutar i među državama članicama
 2. Pružiti podršku, tehničke savjete i alate za kontekstualizaciju i specifikaciju zahtjeva općenito i u skladu s nacionalnim i regionalnim kontekstom
 3. Opseg, procjena i modeliranje utjecaja provedbenih opcija u skladu sa zakonodavnim zahtjevima EU -a, čime se doprinosi oblikovanju učinkovitijih politika
 4. Razviti i primijeniti metodologije za preciznije mjerenje, izračun i obračun doprinosa danih u okviru posebnih mjera i programa politike
 5. Prikupiti i analizirati podatke o potrošnji energije po sektorima; pratiti trendove učinkovitosti i pokazati njihove implikacije na društvo, tržišta i tehnologije
 6. Razviti i podržati integrirane metodologije za područja i sektore na koje se odnose različite politike i zakoni, osobito pristupe za integrirano prikupljanje podataka, izračun/računovodstvo, provjeru, praćenje, ocjenjivanje i izvješćivanje
 7. Pratiti i modelirati energetske i neenergetske utjecaje integriranih rješenja; prikupiti podatke za energetski i građevinski sektor.

 

Aktivnosti A – Očekuje se da će potpora za provedbu Direktive o energetskoj učinkovitosti poduzimati mjere koje obuhvaćaju temeljne odredbe i aspekte Direktive o energetskoj učinkovitosti, kao što su:

 • Ciljevi energetske učinkovitosti, osobito uzevši u obzir prikupljanje podataka u različitim sektorima i preciznije praćenje i bolje razumijevanje potrošnje energije i trendova učinkovitosti
 • Javna nabava, osobito s obzirom na potporu središnjim vlastima na kupnju proizvoda, usluga i zgrada s visokim učincima energetske učinkovitosti te poticanje javnih tijela na regionalnoj i lokalnoj razini da slijede primjer svoje nacionalne vlade
 • Obveze o energetskoj učinkovitosti (EEO), osobito s ciljem preciznijeg i specifičnijeg izračuna uštede energije, boljih alata za mjerenje i provjeru (M&V), postavljanja i praćenja EEO -a, planiranja i provjere alternativnih mjera; štoviše u pogledu istraživanja i potkrjepljivanja interakcije članka 7. s drugim politikama, kao što je sustav trgovanja emisijama EU-a (EU ETS), državne potpore, obnovljiva energija itd. te s obzirom na potencijalnu uštedu energije iz međusektorskih programa, kao što su obnovljivi izvori energije te kombinirana toplinska i električna energija te proširenje članka 7. na druge sektore, poput vode
 • Mjerenje i naplata, osobito u pogledu podmjera, daljinskog očitanja i raspodjele troškova toplinske energije
 • energetske usluge, posebice u pogledu regulatornih, neregulativnih i financijskih prepreka i sredstava, poput računovodstvenih pravila u javnim proračunima, pristupa za smanjenje podjele poticaja, administrativnog opterećenja i transakcijskih troškova; pristupi stvaranju povjerenja i jamčenju kvalitete i učinka te definiranju i priznavanju uloga tvrtki za energetske usluge (ESCO) i facilitatora
 • Nacionalni fond za energetsku učinkovitost, osobito u pogledu financiranja i tehničke potpore, na primjer putem financijskih sredstava, poput fondova za energetsku učinkovitost

Aktivnosti B – Očekuje se da će potpora za provedbu Direktive o obnovljivim izvorima energije djelovanjem u okviru Područja B obuhvatiti temeljne odredbe i aspekte Direktive o obnovljivoj energiji, kao što su:

 • Samopotrošači obnovljivih izvora energije, osobito u pogledu provedbe prava i okvira za omogućavanje u državama članicama, a posebno u vezi s odredbama o vlastitoj potrošnji i kolektivnoj samopotrošnji te načinom na koji stvaraju poticaje i uklanjaju prepreke za potrošače
 • Zajednice obnovljivih izvora energije (REC), osobito u pogledu provedbe prava i okvira za omogućavanje REC -a u državama članicama (uključujući politike, regulatorne i zakonodavne mjere) i njihov utjecaj na rast REC -a; ovo bi također trebalo uzeti u obzir relevantne aspekte povezane s građanskim energetskim zajednicama koje se spominju u Direktivi (EU) 2019/944 o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije; štoviše, aspekti koji se odnose na razvoj energetskih strategija Zajednice
 • Integriranje obnovljive energije u grijanje i hlađenje, uključujući energetske mreže, osobito u pogledu prikupljanja podataka o potrošnji energije u sektoru grijanja i hlađenja, procjene postojećih tržišnih prepreka i pojednostavljenja postojećih postupaka odobrenja, certificiranja i izdavanja dozvola; razvoj alata za stavljanje na raspolaganje informacija o neto prednostima, troškovima i energetskoj učinkovitosti opreme i sustava za korištenje grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora te njihove potrošnje; mapiranje i analiza nacionalnog potencijala za obnovljivu energiju i otpadnu energiju zajedno s odgovarajućim zahtjevima prema Direktivi 2012/27/EU; procjenjivanje i provedba mjera koje olakšavaju integraciju inovativnih tehnologija obnovljivih izvora energije i otpadne topline i hladnoće u postojeće i nove mreže grijanja i hlađenja
 • Obnovljiva energija u transportnom sektoru
 • Ostala povezana horizontalna pitanja, kao što su sheme potpore za energiju iz obnovljivih izvora, pojednostavljenje postupaka odobrenja, informiranje i osposobljavanje te Jamstva podrijetla Komisija smatra da bi prijedlozi koji zahtijevaju doprinos od EU do 2 milijuna EUR omogućili postizanje posebnih ciljeva adresirana na odgovarajući način.
 • Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

 • Poboljšana suradnja provedbenih tijela unutar i između država članica
 • Povećano razumijevanje i znanje u javnim upravama zaduženim za provedbu europskog energetskog zakonodavstva
 • Učinkovitija provedba odredbi, uključujući bolje planiranje, oblikovanje i ocjenu mjera politike
 • Dosljednija provedba zakonskih odredbi u energetskom zakonodavstvu, energetskoj politici i energetskom sektoru
 • Korištenje odgovarajućih alata i metoda koji olakšavaju dostupnost i pristup podacima; poboljšana kvaliteta podataka i bolji nadzor
 • Bolje razumijevanje trendova potrošnje
 • Korištenje točnijih metodologija izračuna i M&V, uključujući za međusektorsku uporabu energije
 • Poboljšana kvaliteta izvješćivanja/ Nacionalni energetski i klimatski planovi/ Dugoročne strategije obnove
 • Poboljšano razumijevanje potencijala
 • Poboljšano razumijevanje tržišnih prepreka
 • Učinkovitije planiranje, na primjer pametnih mreža grijanja i hlađenja
 • Poboljšano razumijevanje i mjerenje utjecaja i neenergetskih koristi, također s obzirom na kružnu ekonomiju
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95% .

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-GOV: Klimatski i energetski dijalog na više razina za postizanje upravljanja energijom

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi:

 • Tema ima za cilj pružiti potporu državama članicama u poticanju dijaloga na više razina za postizanje upravljanja energijom
 • Suradnja između upravljačkih razina (kao što su regije, gradovi i zajednice, nacionalne vlade) i dionika (npr. civilno društvo, akademska zajednica, industrija i poduzeća, nevladine organizacije) ključna je za omogućavanje prelaska na čistu energiju i ciljeva Europskog zelenog plana
 • Međutim, prva analiza nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP) koju su dostavile države članice, pokazuje da komunikacija između različitih administrativnih razina još uvijek nije prikladna za postizanje ciljeva za 2030. i 2050. godinu
 • Kao što je navedeno u Uredbi o upravljanju, postoji potreba za pružanjem potpore državama članicama u stvaranju višerazinskog dijaloga o klimi i energiji, koordinirajući različite slojeve upravljanja – okomite i vodoravne – s obzirom na ažuriranje NECP-a (predviđeno za 2023.) i za njihovo praćenje i izvješćivanje, što je predviđeno svake druge godine
 • Potrebne su višerazinske i dosljedne mjere i ciljevi, jača politička predanost i zajednička vizija

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

Kako bi podržala države članice u ispunjavanju njihovih obveza prema Uredbi o upravljanju i Europskom zelenom sporazumu, Europska komisija traži aktivnosti koje bi mogle:

 1. Uspostaviti stalni dijalog i stvoriti/ojačati strukturiranu sinergiju između različitih administrativnih razina (regija, gradova, nacionalnih vlada), dionika (npr. Civilnog društva, zajednica, akademske zajednice, industrije i gospodarstva, nevladinih organizacija) i alata za postizanje ambicioznih i zajedničkih ciljeva dekarbonizacije te bolje definirati ulogu i doprinos regionalne/lokalne razine u nacionalnim energetskim i klimatskim ciljevima.
 2. Povećati definiciju i koherentnost strategija i mjera na različitim razinama upravljanja, poboljšati sheme praćenja i izvješćivanja na lokalnoj razini (npr. Održiva energija i klimatski akcijski planovi (SECAP), Europska nagrada za energiju (EEA) itd.) i nacionalnoj razini (npr. NECP-i, dugoročne strategije obnove, planovi oporavka) za podršku Uredbe o upravljanju energetskom unijom, regionalnim inicijativama, povećanje razmjene najboljih praksi, institucionalizirati poboljšane procese upravljanja i ojačati političku predanost
 3. Treba uskladiti različite okvire izvješćivanja (npr. EEA, KEM Climate and Energy Model Regions itd.)
 4. Novostvorene strukture moraju pokazati potpunu održivost nakon završetka europskog financiranja
 5. Dostaviti modele upravljanja kako bi se omogućili dosljedni mehanizmi izvještavanja, integrirajući okomite i vodoravne administrativne slojeve te donoseći inovativne sheme praćenja i provjere miješajući različite pristupe (npr. odozgo prema dolje i odozdo prema gore) i primjenjujući takve modele za ažuriranje NECP-a u odgovarajućem vremenskom horizontu, uzimajući u obzir prvo načelo energetske učinkovitosti.
 6. Uspostaviti veze s drugim inicijativama u djelovanju i postojećim forumima za dijalog s ciljem jačanja i provedbe povezanih i relevantnih politika (npr. dugoročne strategije obnove, planovi oporavka i otpornosti) i/ili inicijativa (npr. postojeći okrugli stolovi o održivoj energiji, događaji organizirani u okviru foruma za ulaganje u održivu energiju)
 7. Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 1,75 milijuna EUR omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva što ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj:

 • Novo razvijene strukture upravljanja / platforme za dijalog za poboljšanje razmjene između različitih administrativnih slojeva i dionika
 • Novo razvijeni modeli upravljanja ili procesa koji uspostavljaju čvrste mehanizme izvještavanja za NECP
 • Broj institucionaliziranih suradnji na prelasku na čistu energiju između javnih tijela na različitim razinama (lokalnim, regionalnim, nacionalnim) i različitim područjima (civilno društvo, zajednice, akademska zajednica, industrija i poslovanje, nevladine organizacije itd.)
 • Broj ažuriranih NECP-ova
 • Broj dionika s različitih administrativnih razina i skupina dionika uključenih u proces
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95% .

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – ponovno pokretanje nacionalnih platformi i akcijskih planova

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Inicijativa BUILD UP Skills pokrenuta 2011. godine, podupire stručno usavršavanje građevinskih stručnjaka u cijeloj Europi, radi isporuke obnove zgrada koje nude visokoenergetsku izvedbu, kao i novih zgrada s gotovo nultom energijom
 • Ova tema ima za cilj olakšavanje ponovnog pokretanja nacionalnih kvalifikacijskih platformi, analiza statusa i nacionalnih planova razvijenih u prvoj fazi BUILD UP Skills (2011-2012, „Stup I“), kako bi se osiguralo usklađivanje s energetskim ciljevima EU do 2030. godine
 • Prvi cilj je podržati revitalizaciju nacionalnih platformi stvorenih u prvoj fazi inicijative BUILD UP Skills (2011.-2012.), okupljajući sve ključne nacionalne dionike. Budući da su prve platforme uspostavljene prije deset godina, projekti bi trebali imati za cilj proširiti svoj opseg uključivanjem novih dionika
 • Kao drugi cilj, ponovno pokrenute nacionalne platforme trebale bi ažurirati Analizu statusa i nacionalne planove kako bi odražavale novu stvarnost građevinskog sektora. To bi trebalo učiniti rješavanjem potrebnih aktivnosti razvoja vještina vezanih za npr. digitalne tehnologije, pametne zgrade uključujući e-mobilnost, učinkovitost resursa, kružnost, integraciju tehnologija obnovljivih izvora energije, grijanje i hlađenje, industrijaliziranu duboku obnovu, procjenu ugljika životnog ciklusa itd., uzimajući u obzir širi kontekst oporavka EU-a

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 1. Kako bi se osigurala dovoljna vučna snaga na nacionalnoj razini, očekuje se da će se tema obraditi putem aplikacija koje pokrivaju jednu zemlju. Očekuje se jedna aktivnost po zemlji (moguće iznimke)
 2. Iako prethodno uključivanje u projekte koje financira BUILD UP Skills nije uvjet, prijavitelji trebaju pokazati dobro poznavanje inicijative, kao i sposobnost mobilizacije relevantnih dionika i ciljnih skupina
 3. Prijedlozi podneseni u okviru ove teme trebali bi podržati rad obavljen u okviru europskog plana za građevinsku industriju, koji se fokusira na strukovno obrazovanje i osposobljavanje prvenstveno za stručnjake (ciljajući razinu do 5 u europskom kvalifikacijskom okviru). U slučaju da se prijava u okviru ove teme fokusira na jednu od zemalja obuhvaćenih Blueprint inicijativom, podnositelji zahtjeva trebaju pokazati komplementarnost i dodanu vrijednost predloženih aktivnosti s onima koje se razvijaju u okviru Plana.
 4. Fokus ove teme je na svim relevantnim vještinama potrebnim za omogućavanje prelaska na čistu energiju, posebice na Europskom valu obnove, promocija zgrada s gotovo nultom energijom, i uključivanju razmatranja učinkovitosti resursa
 5. Prijedlozi bi trebali biti sveobuhvatni u smislu zanimanja koja pokrivaju, obuhvaćajući razine 1-8 u Europskom kvalifikacijskom okviru
 6. Predložene aktivnosti trebale bi biti usklađene s Paktom za vještine kao dijelom Europskog plana vještina.
 7. Prijedlozi bi također trebali riješiti potrebu za prekvalifikacijom radnika i stručnjaka koji su prethodno ili trenutno aktivni u sektorima i regijama povezanim s fosilnim gorivima
 8. Očekuje se da će se u prijedlozima razmotriti mjere da se sektori obnove i izgradnje učine privlačnijim za žene
 9. Ažurirana Nacionalna analiza statusa mora se dostaviti unutar prvih 9 mjeseci aktivnosti ponovno pokrenute Nacionalne platforme. Svaka Status Quo analiza trebala bi prikupiti sve potrebne informacije o trenutnom stanju nacionalnog građevinskog sektora u vezi s kontinuiranim obrazovanjem i osposobljavanjem, energetskim učincima i doprinosu ciljevima do 2030. godine, kao i postojećim preprekama i prazninama, čime će se osigurati osnova za informiranu raspravu među dionicima
 10. Ažurirani Nacionalni akcijski plan trebao bi objasniti kako prevladati prepreke i identificirati nedostatke u vještinama u različitim profesijama na takav način da se mogu postići ciljevi do 2030. u građevinskom sektoru.
 11. Svaki nacionalni akcijski plan trebao bi osobito osigurati: skup prioritetnih mjera vezanih za različite profesije kako bi se ispunili definirani ciljevi; akcijski plan za utvrđene mjere do 2030. godine; identifikaciju aktera i resursa potrebnih za poticanje provedbe; mjere za praćenje napretka predloženih aktivnosti
 12. Kako bi se osigurala dugoročna održivost, projekti bi trebali tražiti formalno odobrenje ažuriranog akcijskog plana od strane relevantnih nacionalnih dionika, uključujući javna tijela, te široko promovirati te rezultate
 13. Očekuje se da će projekti provesti barem neke od sljedećih aktivnosti:
 14. Ponovno pokretanje Nacionalne platforme, putem namjenskih komunikacijskih kanala i redovitih sastanaka
 15. Istraživanje tržišta i prikupljanje podataka (Status Quo analiza)
 16. Procjena učinkovitosti prve provedbe Nacionalnog plana
 17. Ciljani razgovori s relevantnim nacionalnim dionicima i ciljnim skupinama
 18. Participativne radionice s relevantnim nacionalnim dionicima i ciljnim skupinama
 19. Ažuriranje Nacionalnog plana, uključujući mjere do 2030. i preporuke politika; odobrenje relevantnih nacionalnih dionika
 20. Promicanje i priopćavanje rezultata
 21. Aktivno sudjelovanje u aktivnostima europske razmjene
 22. Prijave koje se odnose na državu zastupljenu u Europskom nacrtu za građevinsku industriju također bi se trebale usredotočiti na daljnje proširenje aktivnosti razvijenih u ovom okviru i podržati njihovu dugoročnu provedbu, istovremeno pokrivajući područja, vještine i zanimanja kojima se Nacrtne bavi.
 23. Očekivano trajanje projekta je 18 mjeseci, kako bi se osiguralo da su rezultati dostupni dovoljno rano za podršku sljedećim fazama BUILD UP vještina.
 24. Prijave može podnijeti jedan podnositelj zahtjeva.

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 400.000 EUR omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

 • Nadograđena Nacionalna platforma koja uključuje ključne nacionalne dionike
 • Kvaliteta ažurirane Nacionalne analize statusa, koja identificira trenutne i buduće potrebe za vještinama, nedostatke, prepreke i mogućnosti
 • Kvaliteta mjera predstavljenih u ažuriranoj Nacionalnoj karti puta koja odražava nove potrebe i stvarnost nacionalnog građevinskog sektora do 2030. godine.
 • Broj ljudi izravno angažiranih kroz projektne aktivnosti
 • Broj relevantnih nacionalnih dionika koji podržavaju ažurirani akcijski plan
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95% .

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-LOCAL: Tehnička podrška planovima i strategijama tranzicije čiste energije u općinama i regijama

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

Ciljevi ove teme su dati podršku lokalnim i regionalnim vlastima s potrebnim kapacitetima za donošenje održivih planova i strategija za energetsku tranziciju.

 • Kako bi se uspješno podržalo postizanje energetskih i klimatskih ciljeva, tranzicijske strategije i planovi moraju biti institucionalizirani, međusektorski i prilagođeni razini inovativnosti, ambicijama i specifičnom geografskom kontekstu uključenih tijela.
 • Lokalne i regionalne vlasti odlučujuća su poluga za EU da postigne cilj klimatske neutralnosti do 2050. Kreatori politike i uprave na svim podnacionalnim razinama (regije, pokrajine, gradovi, gradovi, gradski okruzi, ruralna područja itd.) trebaju se obvezati i učinkovito planirati tranziciju čiste energije na svom teritoriju, energetske sustave i infrastrukturu na jedinstvenoj razini i u skladu s dugoročnim vremenskim horizontom.
 • Međutim, lokalnim i regionalnim vlastima često nedostaju kapaciteti za planiranje takvih planova i strategija, osobito u manjim općinama, ruralnim područjima i regijama s intenzivnim ugljikom koje zaostaju u energetskoj tranziciji.
 • Inovativne značajke politike, kao što su primjena proračuna ugljika, izdvajanje i praćenje resursa za klimatske akcije u općinskim proračunima, definiranje ciljeva energetske učinkovitosti i obnovljive energije na razini okruga i zajednice te društvene inovacije temeljene na upravljanju tranzicijom, sustavnom razmišljanju ili refleksnom praćenju, mogu podržati nadogradnju planova
 • Još jedan izazov s kojim se suočavaju javne vlasti je holističko energetsko planiranje potrebno za provedbu tranzicije čiste energije. Uspješan prijelaz na čiste energije zahtijevat će veću sektorsku integraciju (proizvodnja energije, zgrade, mobilnost i prijevoz, korištenje zemljišta, otpad, voda, zdravlje itd.) pri planiranju transformacije gradova i regija, obzirom na društveno poštenu tranziciju.
 • Integrirano planiranje energije provedeno u prethodnim projektima koje je financirao EU (npr. energija i mobilnost, energetika i urbano planiranje itd.) pokazalo se korisnim u međusobnom jačanju sektorskih politika, poboljšanju učinkovitosti procesa planiranja, aktiviranju ili jačanju suradnje između različitih odjela javnih tijela
 • Potrebno je institucionalizirati procese planiranja i uspostaviti nove sheme participativnog upravljanja koje uključuju ključne lokalne dionike i građane kako bi tranzicija čiste energije bila istinski ugrađena u područja i lokalno podržana, također i od osjetljivih skupina na koje je tranzicija utjecala.
 • Štoviše, potrebno je usklađivanje i dosljednost s drugim energetskim i klimatskim okvirima, osobito s nacionalnom razinom i razinom EU.
 • Energetski i klimatski ciljevi i mjere definirane u strategijama i planovima tranzicije na  čiste energije koje su razvila regionalna i lokalna tijela moraju jasno podržati i predvoditi nacionalne energetske i klimatske planove, planove oporavka i otpornosti, EU Green Deal i njegove inicijative, poput Renovation Wave-a, transponiranje paketa čiste energije u nacionalne zakone, nacionalne strategije dugoročnog obnavljanja, misiju Horizon-a o klimatski neutralnim i pametnim gradovima itd., kako bi se doprinijelo koherentnoj tranziciji energetskih sustava u državama članicama.

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 1. Mjere bi trebale pružiti tehničku podršku regionalnim i lokalnim vlastima i izgraditi njihove kapacitete za razvoj i praćenje ambicioznih dugoročnih planova/strategija prelaska na čistu energiju do 2030. i/ili 2050. u skladu s EU i nacionalnim okvirima izvješćivanja, kroz kombinaciju aktivnosti (pomoć prilagođena teritorijalnim okolnostima, programi osposobljavanja za kreatore politike/javne službenike, promicanje replikacije i uvođenja najboljih praksi planiranja i alata za informiranje itd.).
 2. Aktivnosti bi trebale podržati regionalna i lokalna tijela, osobito u stjecanju tehničkih, pravnih i društvenih vještina i resursa potrebnih za postizanje cjelovitog, integriranog i uključivog energetskog planiranja temeljeno na angažmana dionika i društvenih inovacija.
 3. Mjerama treba nastojati institucionalizirati integrirano energetsko planiranje u lokalnim i regionalnim vlastima i implementirati međusektorski pristup planiranju energetske tranzicije, osmišljavanjem i poboljšanjem procesa planiranja koji mogu olakšati prelazak na čistu energiju s drugim sektorima kao što su mobilnost i promet, korištenje zemljišta i urbano planiranje, usluge, infrastruktura itd.
 4. Cilj je profesionalizirati i ubrzati procese planiranja, podržati više razine ambicija, povećati suradnju između različitih odjela lokalnih (regionalnih) vlasti te maksimizirati utjecaj lokalnih i regionalnih planova.
 5. Radnje bi trebale uzeti u obzir uvjete regulatornog okvira, društveni utjecaj planova, istražiti nove modele participativne politike te instrumente planiranja za uključivanje civilnog društva i šireg spektra dionika.
 6. Radnje bi trebale podržati uspostavu novih oblika participativnih struktura upravljanja za uključivanje više dionika i građana u planiranje i provedbu prelaska na čistu energiju.
 7. Poseban teritorijalni fokus trebao bi se staviti na javna tijela koja su voljna uspostaviti inovativne procese planiranja putem lokalnih pilot projekata i/ili na zemljopisna područja, općine i regije koje unatoč značajnoj razini ambicija još uvijek zaostaju, pod utjecajem tranzicije i još nisu u potpunosti uključene u nju.
 8. Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 1,75 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

 • Broj politika/planova/strategija uspostavljenih kroz aktivnosti
 • Politička predanost i odgovarajući resursi osigurani za planove tranzicije o klimi i energiji, izraženi kroz klimatske proračune (u eurima) i praćenje klime (u % resursa koji podržavaju klimatske akcije)
 • Broj institucionaliziranih suradnji na energetskom prijelazu između različitih odjela/uprava u javnim tijelima i između javnih tijela i dionika
 • Broj dionika uključenih u planiranje energetske tranzicije
 • Broj javnih službenika s poboljšanim sposobnostima/vještinama u planiranju energetske tranzicije
 • Broj mobiliziranih javnih tijela koja trenutačno nisu uključena u ključne inicijative EU -a
 • Uštede primarne energije, proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje) koja će se isporučiti u planovima/strategijama prijelaza čiste energije razvijenim kroz akciju
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95%.

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Uvođenje industrijaliziranih rješenja velikih razmjera za dubinsku obnovu

 

 • Rok za prijavu: siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Cilj ove teme je olakšati preuzimanje tržišta i opsežno uvođenje cjelovitih, industrijaliziranih rješenja duboke obnove zgrada, čime se podupire provedba strategije Val obnove za Europu
 • Pokazalo se da industrijski pristupi dubokoj obnovi donose mnoge prednosti, uključujući bržu i kvalitetniju gradnju; manje smetnji stanarima; manje otpada i manje grešaka; smanjene troškove, uključujući troškove životnog ciklusa zgrade; bolja integracija dizajnerskih timova, donositelja odluka, krajnjih korisnika i drugih dionika.
 • Cilj je ubrzati brzinu i dubinu energetske obnove te pružiti kvalitetniju obnovu s povećanom sigurnošću uštede energije i smanjenjem jaza u izvođenju kroz industrijska rješenja.

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 1. U skladu sa strategijom Vala obnove, prijedlozi bi trebali razmotriti kako stimulirati obujam i dubinu obnove zgrada kroz industrijska rješenja sa smanjenim neugodnostima za stanare. Prijedlozi bi se mogli odnositi na različite vrste zgrada, uključujući širi pristup, npr. na razini okruga. Nadalje, prijedlozi bi se trebali nadograđivati ​​na poukama iz prethodnih istraživanja i inovacijskih projekata koji su pokazali inovativne industrijalizirane pristupe za duboku obnovu zgrada.
 2. Takve inovacije uključuju standardizirane prekonstrukcije i izgradnju izvan gradilišta, digitalne alate poput modeliranja informacija o zgradama i proširene stvarnosti, kompaktne i visokokvalitetne plug & play tehničke sustave zgrada prikladne za naknadnu nadogradnju.
 3. Osim tehničkih rješenja, inovacije su se dogodile i u poslovnim modelima, jamstvima izvedbe, procesima projektiranja i nabave te na željama i potrebama krajnjeg korisnika
 4. Prijedlozi bi trebali riješiti tržišne prepreke i potaknuti razvoj poslovnih modela kako bi se ubrzalo uvođenje industrijaliziranih rješenja duboke obnove
 5. Fokus bi trebao biti na cijelom lancu vrijednosti, od učinkovitih metoda projektiranja i izgradnje s niskim udjelom energije do organizacije radova na licu mjesta i predanošću garanciji visoke izvedbe te isplativog proizvoda krajnjim korisnicima, osiguravajući visoke razine udobnosti i visoke kvalitete unutarnjeg okruženja
 6. Prijedlozi bi se trebali odnositi na investicijske troškove obnove, vrijeme potrebno na gradilištu i posljedične smetnje za stanare zgrade
 7. Prijedlozi bi trebali učiniti cijeli proces obnove privlačnijim za sve uključene, od dionika u izgradnji i investitora do vlasnika zgrada i stanara

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 2 milijuna eura omogućili odgovarajuća rješenja za  posebne ciljeve. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

Očekivani utjecaj:

 • Isplativo renoviranje isporučeno uz jamstvo izvedbe za krajnjeg korisnika
 • Smanjenje vremena za obnove na gradilištu u usporedbi sa standardnom praksom
 • Demonstracija učinkovitosti i ponovljivosti predloženih rješenja koja bi vodila do povećane stope obnove
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • Smanjenje emisije stakleničkih plinova (u tCO2-eq/godišnje) i/ili zagađivača zraka (u kg/godišnje) izazvano projektom

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95%.

 

Dodatnje informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-AUDITS: Preuzimanje preporuka energetskih revizija za energetsku tranziciju tvrtki

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Uključivanje, podrška i ubrzavanje tranzicije tvrtki EU prema modelu održivog rasta jedan je od ambicioznih ciljeva Europskog zelenog plana
 • Tvrtke su predstavljale oko 74% krajnje potrošnje energije EU -a u 2018. godini, uglavnom u sektoru prometa (31%), industriji (26%) i uslugama (14%)
 • Budući da se pojedinačni slučajevi značajno razlikuju – ovisno o tržišnom sektoru, energetskom intenzitetu, važnosti energije u proizvodnom procesu, miješanju energija i cijena, izloženosti konkurenciji, zemlji, veličini poduzeća, profitabilnosti itd. – podrška za poduzeća da povećaju energetsku učinkovitost i pređu na obnovljive izvore energije potrebno je prilagoditi tim specifičnostima kako bi se postigli rezultati
 • Članak 8. stavak 1. i članak 8. stavak 4. Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED) utvrđuju dvije glavne obveze država članica za promicanje dostupnosti energetskih pregleda i za osiguravanje da velika poduzeća provode redovite energetske revizije ili imaju uspostavljen Sustav upravljanja energijom (EMS). Posljednjih su se godina energetske revizije pokazale kao valjani instrument za rješavanje nedostatka informacija koji je jedna od glavnih prepreka energetskoj učinkovitosti, no provodi se samo mali dio preporučenih mjera
 • Ključni cilj ove teme je povećati primjenu takvih mjera u poduzećima primjenom holističkog pristupa. Zapravo, nekoliko čimbenika može objasniti zašto provedba revizijskih preporuka ostaje nedovoljna, npr. nedostupnost ljudskih resursa za rad na energiji i nedostatak znanja o tome kako prikupiti informacije o energiji i uvesti nova rješenja
 • Prilikom razmatranja ulaganja, prepreke uključuju neizvjesnost stvarnih ušteda energije koje će se postići, dugo vrijeme povrata, poteškoće u pristupu financijskim sredstvima (unutarnjim ili vanjskim) i ograničene javne poticaje. Štoviše, višestruke prednosti energetske učinkovitosti često se podcjenjuju, osobito od strane manjih i tvrtki koje ne troše mnogo energije
 • Postupak energetske revizije, kojim se upravlja interno ili se provodi preko trećih strana, poput energetskih revizora, inženjera i financijskih savjetnika, može biti fragmentiran zbog različitih vještina i ograničenja u svakom koraku procesa
 • Ova tema ima za cilj unaprijediti vještine energetskih revizora i/ili tehničara za pretvaranje tehničke studije (razina kotlovnice) u strateški prijedlog koji može biti privlačan najvišem stupnju menadžmenta (razina prostorije odbora), kao i za poboljšanje njihovog znanja kako pristupiti javnim poticajima i privatnim financijama

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 

 1. Prijedlozi bi trebali provoditi prilagođene aktivnosti podrške koje pokrivaju cijeli proces od energetske revizije do provedbe mjera, a potencijalno i šire, što dovodi do značajnog povećanja stope konkretne provedbe revizijskih preporuka
 2. Ovisno o razini spremnosti ciljanih tvrtki, prijedlozi mogu pružiti operativnu podršku izravno tvrtkama kao uslugu ili prilagođenu izgradnju kapaciteta i savjetodavno osoblje tvrtke (i na upravljačkoj i na operativnoj razini), pod uvjetom da aktivnosti dovedu do stvarne provedbe preporučenih mjera
 3. Podrška tvrtkama trebala bi uključivati:
  • Skeniranje energije i detaljne energetske revizije, temeljene na mjerilima specifičnim za sektor
  • Analiza i evaluacija višestrukih prednosti energetske učinkovitosti (učinkovitost resursa, udobnost, zdravlje, produktivnost, zadovoljstvo osoblja, ugled itd.)
  • Formuliranje strateške vrijednosti za upravljanje (ublažavanje rizika, povezivanje s osnovnom djelatnošću tvrtke te s okolišem, društvenim i korporativnim upravljanjem)
  • Podrška u upravljanju inženjerskom fazom
  • Usklađivanje s financijama u smislu javnih potpora, ali i bankovnih kredita te potencijalno privatnih ulagača
 4. Podrška zaposlenicima tvrtke (tehničke službe, najviše rukovodstvo, financijski odjeli) mogla bi uključivati ​​izgradnju kapaciteta i savjetovanje, na primjer:
  • Poboljšanje korporativne kulture na svim razinama prema zelenijim ciljevima
  • Upravljanje promjenama i reorganizaciji
  • Ugrađivanje održive energije u strategiju korporativne komunikacije
  • Promicanje uporabe digitalnih rješenja, uključujući EMS -ove temeljene na ISO 50001), kako bi se postigla veća učinkovitost, veća preciznost podataka o potrošnji/uštedi i bolja priprema za prihvaćanje usluga temeljenih na potražnji/odgovoru
 5. Ostale aktivnosti na razini sektora/teritorija mogu uključivati ​​sljedeće, pod uvjetom da su ključne za prihvaćanje preporuka energetske revizije:
  • Ankete i mjerila za identifikaciju ciljnih tvrtki
  • Agregacija pojedinačnih tvrtki / mjera za postizanje kritične veličine i povećanje njihove privlačnosti za tvrtke energetskih usluga (ESCO) i privatne ulagače
  • Standardizacija procesa i dokumentacije s tehničkog i financijskog stajališta
  • Izgradnja kapaciteta za sve aktere uključene interno i/ili eksterno

Prijedlozi bi trebali jasno identificirati i opravdati gospodarske sektore (NACE), veličinu poduzeća i/ili područja na koja se usredotočuju te pokazati primjerenost predloženog pristupa. Također bi trebali iskazati podršku i aktivno uključenje ključnih dionika, poput profesionalnih saveza, lokalnih i regionalnih vlasti, trgovačkih komora itd.

Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 1,75 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj:

 • Povećana stopa transformacije energetskih revizija u provedbu konkretnih mjera
 • Broj tvrtki koje imaju koristi od izravne potpore
 • Broj energetskih pregleda provedenih u okviru projekta
 • Broj zaposlenika tvrtke s poboljšanim vještinama/znanjem
 • Broj energetskih revizora / drugih dionika s poboljšanim vještinama / znanjem
 • Doprinos boljoj provedbi čl. 8 Direktive o energetskoj tranziciji
 • Ušteda primarne energije koju je pokrenuo projekt (u GWh/godišnje)
 • Proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95%.

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Poticanje održivog preuzimanja energije duž cijelog lanca vrijednosti u industriji i uslugama

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • U 2018. godini industrija i uslužni sektor činili su oko 40% ukupne finalne potrošnje energije u EU-27 (odnosno 26% odnosno 14%). Kao što je istaknuto u Europskom zelenom planu, postizanje klimatske neutralnosti do 2050. zahtijevat će potpunu mobilizaciju i dublju suradnju među svim akterima koji djeluju u različitim lancima vrijednosti.
 • Tvrtke imaju sklonost usredotočiti svoje napore na potrošnju energije povezane s vlastitim aktivnostima, što isključuje one iz njihovog lanca vrijednosti (tj. sve tehnologije isporuke, proizvodi i usluge koji doprinose konačnom proizvodu)
 • Cilj ove teme je potaknuti tvrtke da prihvate holistički pristup kako bi bolje uzele u obzir rizike povezane s visokim energetskim intenzitetom u opskrbnom lancu (npr. izloženost cijenama energije, imidž, sudski sporovi itd.), kako bi bili održiviji i otporniji
 • Ova promjena paradigme može dodatno otključati tržišni potencijal za održiva rješenja, a istovremeno omogućiti usporedbu cijelog utjecaja na životni ciklus (npr. potrošnja vode, emisije CO2, utjecaj na tlo itd.) industrijskih i uslužnih procesa
 • U tom smislu, velike tvrtke mogu odigrati ključnu ulogu u pružanju potpore malim i srednjim poduzećima koja posluju u njihovom opskrbnom lancu, u ulaganju u rješenja energetske učinkovitosti i obnovljive energije.

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 

 1. Opseg ove teme je uspostaviti suradnju između malih i srednjih poduzeća i većih tvrtki, koje posluju u istom lancu vrijednosti, kako bi se osiguralo da se mjere energetske učinkovitosti i uporaba obnovljivih izvora energije povećaju u svakom koraku procesa, u skladu sa strategijom EU o integraciji energetskog sustava i općenito sa Zelenim planom i Industrijskom strategijom EU
 2. Očekuje se da će prijedlozi razviti, testirati i potvrditi inovativne poslovne modele i pristupe koji potiču suradnju među tvrtkama unutar jednog ili nekoliko posebnih lanaca vrijednosti u industriji i uslužnim sektorima.
 3. Prijedlozi trebaju jasno opisati ove modele i pristupe, njihovu relevantnost i dodanu vrijednost za ciljane lance vrijednosti. Poslovni slučajevi trebali bi se stvarati na temelju stvarne interakcije i iskustva stečenog među relevantnim akterima tijekom vremenskog okvira projekta. Treba osigurati detaljnu strategiju iskorištavanja kako bi se rezultati projekta učinkovito prenijeli na relevantne lance vrijednosti diljem EU
 4. Osim toga, mogli bi se razviti mehanizmi mjerenja i sustavi praćenja usmjereni na korištenje energije na razini lanca vrijednosti kako bi se izbjeglo prebacivanje emisija ugljika s jedne razine lanca vrijednosti na drugu; takva mjerila bi se trebala usredotočiti posebno na energiju, a ne na širi pristup stakleničkim plinovima
 5. U tom smislu, očekuje se da će prijedlozi dati preporuke politikama za daljnje poboljšanje prikupljanja, transparentnosti i dostupnosti podataka o potrošnji energije tvrtki kako bi se podržao razvoj standarda izvješćivanja za praćenje napretka u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva EU do 2030. i 2050. godine

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 2 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose

 

Očekivani utjecaj

Očekuje se da će prijedlozi pokazati sljedeće utjecaje:

 • Razvoj i implementacija ekonomski održivih poslovnih modela na razini lanca vrijednosti, spremnih za uvođenje na tržište
 • Broj tvrtki i lanaca vrijednosti uključenih u provedbu poslovnih modela i poslovnih slučajeva
 • Podaci o upotrebi energije u lancu vrijednosti dostupni relevantnim tržišnim sudionicima
 • Razvoj inovativnih sustava mjerenja izvedbe i praćenja potrošnje cjelokupne energije na razini lanca vrijednosti
 • Poboljšanje standarda, upravljanja i regulatornih okvira za podršku integraciji energetske učinkovitosti i obnovljive energije na razini lanca vrijednosti
 • Ponovljivi slučajevi uporabe koji pokazuju rješenja za lanac vrijednosti primjenom mjera energetske učinkovitosti i integriranjem obnovljive energije
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95%.

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-COOLING: Suočavanje s povećanjem potražnje za hlađenjem zgrada u narednim godinama

 

 • Rok za prijavu: siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Uzimajući u obzir da se gotovo 50% finalne potrošnje energije Unije koristi za grijanje i hlađenje, od čega se 80% koristi u zgradama, modernizacija sustava grijanja i hlađenja zgrada bitna je za dekarbonizaciju građevinskog sektora EU, za primjenu potencijala lokalne obnovljive smanjenja ovisnost EU o uvezenim fosilnim gorivima
 • Zbog povišenih temperatura posljednjih godina i promjena načina života i očekivanja u pogledu toplinske udobnosti u zatvorenim prostorima, potrebe za hlađenjem zgrada znatno su porasle i očekuje se njihov daljnji rast
 • Prema IEA32, hlađenje je najbrže rastuća upotreba energije u zgradama i bez ambicioznih akcija na području hlađenja, potrošnja energije za hlađenje prostora će se više nego utrostručiti do 2050. godine.
 • Rastućoj potražnji za hlađenjem potrebno je pristupiti iz dva kuta: u duhu načela energetske učinkovitosti, prvenstveno osmišljavanjem i implementacijom integriranih rješenja koja umanjuju potrebu za hlađenjem zgrade, bez ugrožavanja udobnosti s jedne strane; usklađivanjem potražnje s dostupnim obnovljivim tehnologijama hlađenja prostora, s druge strane, koje su dobro prilagođene različitim vrstama zgrada i potrebama
 • Ova tema stoga ima za cilj podržati aktivnosti koje nadopunjuju i informiraju postojeće procjene i strategije o hlađenju, osobito putem analize „odozdo prema gore“ i uzimajući u obzir lokalne čimbenike. Štoviše, tema ima za cilj podržati pristupe i aktivnosti koje će pridonijeti osiguranju da se integrirana rashladna rješenja razmatraju u javnim i privatnim procesima odlučivanja, planiranja, projektiranja i provedbe.

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 

 1. Očekuje se da će predložene radnje pružiti poboljšano i sveobuhvatno razumijevanje potražnje za hlađenjem u zgradama te razviti odgovarajuće strategije o tome kako bi se taom potražnjom mogla najučinkovitije upravljati na održiv način, tj. smanjenjem potražnje, poboljšanjem energetske učinkovitosti i povećanjem udjela obnovljive energije
 2. Aktivnosti u okviru ove teme trebale bi, pristupom odozdo prema gore, nadopuniti postojeće procjene, akcijske planove i strategije, polazeći od lokalnog konteksta te donoseći smislene zaključke za nacionalnu i europsku razinu
 3. Na primjer, trebao bi dati uvid u tipične potencijale, uvjete i obrasce korištenja za održivo grijanje i hlađenje u lokalnom kontekstu, što bi bio važan aspekt za izvještaj državama članicama, osobito u okviru nacionalnih klimatskih i energetskih planova (NECP) i za Sveobuhvatne procjene prema članku 14. Direktive o energetskoj učinkovitosti.
 4. Aktivnosti pod ovom temom trebali bi sljedeće:
  • pridonijeti boljem razumijevanju najsuvremenijih tehnologija hlađenja u zgradama, bilo kao decentralizirane (ili pojedinačne) ili kao dio centraliziranih sustava, uključujući rješenja za pasivno hlađenje
  • doprinijeti boljem razumijevanju mjera za smanjenje potražnje za hlađenjem, uključujući poboljšanje ukupnih energetskih izvedbi zgrada, između ostalog korištenjem aktivnih građevinskih tehnologija, kao što su aktivno zasjenjivanje, sustavi automatizacije i upravljanja
  • napraviti pregled i dostaviti analizu isplativosti predloženih rješenja
  • pokriti i stambene i nestambene zgrade, a posebnu pozornost posvetiti stambenim zgradama, posebno s obzirom na toplinsku udobnost te uzeti u obzir aspekte poput načina života i ponašanja korisnika
  • uspostaviti vezu sa susjedskom razinom i razmotriti aspekte lokalnog i urbanog planiranja, kao i aspekte koji se odnose na lokalne mreže, npr. distribuirane električne mreže
  • identificirati ključne aktere odgovorne za planiranje i provedbu rješenja za hlađenje (općine, urbanisti, arhitekti, tvrtke za energetske usluge (ESCO)/ inženjerske tvrtke, energetski savjetnici, instalateri itd.) i razviti metodologije koje osiguravaju da ti akteri razmotre najbolje dostupne tehnologije, integrirana i cjelovita rješenja te da su potrebe za hlađenjem zadovoljene na optimalan i integriran način
 5. Također, aktivnosti bi trebale:
  • identificirati skup prilagođenih rješenja i usluga za hlađenje, poput usluga koje uključuju integrirane dizajne i planiranje, ili učinkovitu provedbu integriranih/ holističkih rješenja (kao što je kombinacija inovativnih tehnologija hlađenja i aktivnih građevinskih elemenata), kao i rješenja koja uključuju višestambene i/ili skupinu zgrada
  • razviti preporuke za donositelje politika, regulatorna tijela, planere i predstavnike industrije i poslovanja (npr. gospodarske komore) na različitim razinama; ove preporuke trebale bi biti u skladu s postojećim instrumentima politike i posebno se nadograđivati ​​na odredbe utvrđene Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada, okvirom pokazatelja pametne spremnosti, zakonodavstvom o proizvodima i (lokalnom) upravom
  • predložiti metodologije koje olakšavaju postojeće sheme financiranja, osobito javna sredstva, npr. na nacionalnoj razini, uzeti u obzir potrebe za hlađenjem i mjere za smanjenje potražnje za hlađenjem i primjenu najboljih dostupnih tehnologija hlađenja
 • Prijedlozi bi trebali uspostaviti čvrstu bazu dokaza. Podaci i pristupi koje treba razviti trebaju biti podržani od strane relevantnih dionika na tržištu u cijelom lancu vrijednosti.
 • Predložena rješenja i pristupi, i tehnološki (npr. integracija tehnologija radi smanjenja potražnje za hlađenjem i pružanjem toplinske udobnosti) i ne-tehnološki, trebali bi biti podložni elementu validacije
 • To može uključivati ​​testi
 • ranje ključnih aspekata rješenja u stvarnom okruženju (npr. postojeće zgrade) i/ili simulaciju. Treba uzeti u obzir čimbenike koji utječu na učinkovitost i prikladnost pristupa te dimenziju susjedstva i ukupni lokalni kontekst

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 2 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

 • Bolje razumijevanje potražnje za hlađenjem zgrada u EU, uključujući mjere za smanjenje potražnje za hlađenjem i poboljšanje ukupnih energetskih izvedbi zgrada
 • Bolje razumijevanje utjecaja rastuće potražnje za hlađenjem na razini susjedstva i lokalnih mreža
 • Povećano prihvaćanje i korištenje integriranih rješenja i usluga od strane tržišnih aktera
 • Usvajanje i razmatranje integriranih rješenja unutar shema obnove i financijskih instrumenata, osobito na nacionalnoj razini
 • Poboljšano izvješćivanje u skladu s nacionalnim klimatskim i energetskim planovima (NECP) i za sveobuhvatne procjene prema članku 14. Direktive 2012/27/EU
 • Poboljšana točnost i smislenost modela sa strane potražnje
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95%.

 

Dodatne informacije moćete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-SMARTSERV: Uspostava inovativnih poslovnih modela i ugovornih shema za pametne energetske usluge i usluge koje integriraju sektor

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Tema ima za cilj podržati aktivnosti koje razvijaju, osmišljavaju i primjenjuju nove poslovne modele i koncepte koji u potpunosti koriste ekonomsku vrijednost i šire prednosti integriranih usluga. Integrirane usluge u smislu teme su usluge koje kombiniraju različite energetske usluge, poput energetske učinkovitosti, distribuirane proizvodnje i fleksibilnosti, i/ili koje integriraju energetske usluge s neenergetskim prednostima
 • Tema je usmjerena na usluge koje doprinose integraciji energetskih sektora i nositelja, osobito električne energije, grijanja i hlađenja i mobilnosti, čime se pomaže u prevladavanju fragmentacije tržišta i segmenata.
 • Konačno, tema ima za cilj unaprijediti suradnju i povjerenje među različitim pružateljima usluga i tržišnim akterima, također kroz segmente koji do sada nemaju zajedničke poslovne slučajeve.
 • Fokus teme je na uslugama koje se odnose na zgrade, tj. uslugama koje se pružaju u zgradama ili su povezane s njima. Te bi usluge trebale uključivati ​​važan element energetske učinkovitosti. Štoviše, uporaba inovativnih tehnologija kao ključnih pokretača integracije usluga i sektora, jedna je od važnih značajki ove teme.

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

Aktivnosti unutar ove teme imaju za cilj:

 1. uspostaviti i implementirati modele usluga koji poboljšavaju poslovnu studiju usluga energetske učinkovitosti integriranjem elemenata koji povećavaju vrijednost i diversificiraju tokove prihoda, npr. integrirajući distribuiranu proizvodnju i vlastitu potrošnju, odgovor na zahtjev/ fleksibilnost, uključujući električnu energiju za e-mobilnost s grijanjem i hlađenjem, uključujući korištenje skladištenja topline s aspekata udobnosti, zadovoljstva potrošača, sigurnosti, zdravlja, udobnosti itd.
 2. održavanje i optimizacija
 3. skupljanje podataka i vizualizacija potrošnje energije; tehnička podrška, komunikacija i savjetovanja krajnjih korisnika
 4. uspostaviti modele usluga koji omogućuju energetskoj učinkovitosti sudjelovanje na organiziranim energetskim tržištima i/ ili u optimizaciji portfelja komunalnih usluga, uključujući i sheme Pay4Performance
 5. uspostaviti modele ugovora koji obuhvaćaju ključne aspekte, uključujući tehničke zahtjeve, tehnička jamstva i jamstva izvedbe, mjerenje i provjeru, pravičan udio koristi i odgovarajuće naknade, ograničene transakcijske troškove itd.
 6. uspostaviti usluge koje su prilagođene kapacitetima i potrebama kupaca i uzimaju u obzir različite segmente kupaca (prilagođavanje usluga; segmentacija zasnovana na opterećenju/fleksibilnosti)
 7. razmotriti nove tehnologije pogodne za energetske transakcije
 8. razviti i integrirati alate i metodologije za točno praćenje, provjeru, izvješćivanje i potvrdu uštede energije, proizvodnje i fleksibilnosti energije, kao i koristi, npr. udobnost
 9. osmišljavati ponude integriranih usluga, tj. izvan tradicionalnih projekata energetske učinkovitosti, koje bi se kvalificirale i zadovoljile zahtjeve članka 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 2 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

 • Korisnici koji imaju koristi od novih i pametnih ponuda usluga
 • Smanjeni troškovi energije za krajnje korisnike
 • Skraćeno vrijeme povrata ulaganja u održivu energiju
 • Povećana održivost usluga
 • Preuzimanje usluga koje olakšavaju integraciju sektora i nositelja energije
 • Preuzimanje ugovornih shema koje osiguravaju pravnu i regulatornu sigurnost, pripisivanje poštenih udjela vrijednosti među strankama i minimalne transakcijske troškove
 • Usvajanje poboljšanih metodologija za mjerenje i unovčavanje primarnih koristi, poput smanjenja potrošnje energije i fleksibilnosti
 • Usvajanje metodologija za mjerenje i valorizaciju zajedničkih koristi koje pružaju usluge
 • Preuzimanje novih i pametnih energetskih usluga koje ispunjavaju uvjete prema EED-u/ članku 7
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95%.

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Stvaranje uvjeta za globalno poboljšanje pametne spremnosti europskih zgrada

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Revidirana Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD) zajedno s Delegiranim aktom o pokazatelju pametne spremnosti (SRI) koji je nadopunjuje, kao i inicijativa Renovation Wave iz Europskog zelenog dogovora, potiče korištenje ICT i pametnih tehnologija kako bi se osiguralo da zgrade djeluju učinkovito i da mogu stupiti u interakciju sa stanovnicima zgrade i s okolinom zgrada
 • Ciljevi ove teme trebali bi težiti ka:
  • Uspješnoj provedbi pokazatelja pametne spremnosti (SRI)
  • Uspješnom preuzimanju pokazatelja pametne spremnosti na tržištu
  • Uvođenju ICT-a i tehnologija spremnih za pametne uređaje (npr. BMS, pametna brojila, pametni termostati, senzori, uređaji Interneta stvari (IoT), infrastruktura za punjenje pametne e-mobilnosti) u stambenim, javnim i poslovnim zgradama
  • Zaštiti privatnosti i kibernetičkoj sigurnosti pametnih zgrada
  • Smanjenju potrošnje energije povezano s uporabom digitalnih tehnologija

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima koje bi trebale:

 • Podržati provedbu pokazatelja pametne spremnosti gdje je naveden kao prvi prioritet, ali i drugih relevantnih propisa EU -a i nacionalnog zakonodavstva, npr. poboljšanjem razmatranja aspekata pametne spremnosti u propisima o energetskim performansama zgrada
 • Istražiti i promicati ambicioznije načine provedbe pokazatelja pametne spremnosti na nacionalnoj razini, na primjer putem obveznih zahtjeva
 • Istražite dizajn shema pametne spremnosti slijedeći metodologiju izračuna SRI-a i uzimajući u obzir nacionalne specifičnosti (npr. primjenjivi katalog usluga spremnih za pametne telefone, različite vrste zgrada ili moguće veze između SRI-a i certifikacije energetskih svojstava)
 • Razviti pristupe za poboljšanje pametne spremnosti zgrada u posebnim nacionalnim kontekstima, s ciljem maksimalne sinergije s propisima i inicijativama EU -a
 • Istražiti ulogu, potencijalne nedostatke i potrebe u pogledu interoperabilnosti, kao i kibernetičke sigurnosti u pametnoj spremnosti zgrada; po potrebi promicati i doprinijeti standardima EU
 • Podrška preuzimanju tržišta pametne spremnosti zgrada putem inicijativa koje povećavaju vidljivost i povjerenje u SRI, na primjer putem alata za certifikaciju i otkrivanje podataka, istovremeno osiguravajući dosljednost s EU i nacionalnim zakonodavstvom – prvenstveno se fokusirajući na pokazatelja pametne spremnosti
 • Istražiti i razviti koncepte financiranja izgradnje nadogradnje pametnosti kroz programe javnih ulaganja, npr. uzimajući u obzir SRI u definiciji kriterija prihvatljivosti uz energetsku učinkovitost; istražiti ulogu javne nabave
 • Razviti pristupe i promicati primjenu paketa tehnoloških rješenja koja kombiniraju mjere energetske učinkovitosti s nadogradnjom pametnosti u izgradnji i obnovi zgrada
 • Pokazati tržišnu vrijednost pametne spremnosti zgrada, npr. istraživanjem Stope povrata poboljšanja pametne spremnosti u zgradama i velikim portfeljima zgrada; procijeniti i razviti metode za mjerenje i otkrivanje prednosti pametne spremnosti u vrednovanju portfelja zgrada, osobito za nestambene zgrade
 • Promicati uporabu energetski učinkovitih komunikacijskih tehnologija, softvera i protokola u pametnim zgradama i sustavima upravljanja energijom zgrada; promicati korištenje alata za praćenje potrošnje energije sustava i uređaja u zgradama

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 2 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose

 

Očekivani utjecaj

 • Učinkovitija i ambicioznija provedba odredbi koje se odnose na SRI u nacionalnim zakonodavstvima
 • Brže i sveobuhvatnije prihvaćanje SRI-a na tržištu, uključujući razmatranje SRI-a pri vrednovanju zgrada i portfelja zgrada
 • Povećan udio zgrada sa pametnim značajkama, uključujući stambene zgrade, putem odgovarajućih financijskih poticaja i primjenom sigurnih i praktičnih tehničkih rješenja i paketa
 • Povećano prihvaćanje pametnih uređaja od strane korisnika prema privatnosti, sigurnosti i povjerenju
 • Poboljšano razumijevanje rada i ponašanja zgrada, tehničkih građevinskih sustava i uređaja
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)

 

Stopa sufinanciranja

 

Stopa sufinanciranja je do 95%.

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

 

LIFE-2021-CET-MAINSTREAM: Uključivanje financiranja održive energije i integriranje energetske učinkovitosti u kriterije i standarde održivog financiranja EU-a

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Tema ima za cilj učiniti ulaganja u održivu energiju privlačnijima privatnim ulagačima i uskladiti ih s politikom održivog financiranja EU
 • Moraju se mobilizirati značajna dodatna ulaganja za postizanje ambicija postavljenih Europskim zelenim planom i politikom EU u području energije i klime. Veličina ulaganja zahtijeva mobiliziranje javnog i privatnog sektora i održavanje protoka ulaganja tijekom vremena
 • Iako se značajni izdaci javnog sektora koriste privatnim financijama za održivu energiju (npr. Putem InvestEU), mnogim privatnim ulagačima još uvijek nedostaju dovoljni poticaji i metode za prevladavanje složenosti i rizika povezanih s ovom vrstom projekata
 • Ulaganja u održivu energiju, shvaćena prvenstveno kao ulaganja u energetsku učinkovitost i male obnovljive izvore energije, zahtijevaju daljnje uklanjanje rizika i uključivanje u operativne i strateške pristupe tržišnih aktera, osobito privatnih financijskih institucija
 • Sve veći dokazi o višestrukim koristima koje pokreću projekti održive energije (npr. povećana udobnost, bolje zdravlje, veća vrijednost nekretnina, otpornost na ekstremne vremenske uvjete) utječu na financijske povrate privatnih ulagača. Međutim, ovaj utjecaj još nije u potpunosti uzet u obzir i trebao bi se ubrzati kako bi se svi troškovi i koristi ulaganja u održivu energiju na odgovarajući način odrazili u velikim strategijama privatnog financiranja.
 • Strategija održivog financiranja EU i povezani propisi, posebice Uredba EU o taksonomiji imaju za cilj ugraditi održivost u okvire korporativnog upravljanja jer se mnoge tvrtke i dalje previše fokusiraju na kratkoročne financijske performanse u usporedbi sa svojim aspektima dugoročnog razvoja i održivosti. Promjena ovog fokusa može značajno utjecati na razmjere i ambicije ulaganja u održivu energiju, posebno u građevinskom sektoru.
 • Usvajanje pristupa koji su privatni i javni akteri ugradili u propise EU o taksonomiji ključno je za ubrzanje i povećanje ulaganja u održivu energiju. Pravilna provedba pomoćne politike i zakonodavstva, poput prijedloga Direktive u pogledu korporativnog izvještavanja o održivosti, standarda EU za zelene obveznice i oznaka za maloprodajne investicijske proizvode, također su važni gradivni elementi ovog procesa.
 • Navedeni izazovi povezani su s upravljanjem rizicima i oslanjaju se na dostupnost i primjerenu uporabu visokokvalitetnih, interoperabilnih podataka, u skladu s vizijom europskog podatkovnog prostora. Digitalne i financijske tehnologije nude katalitičke mogućnosti za prikupljanje podataka radi ubrzanja održivih ulaganja i uključivanje građana povezivanjem maloprodajnih i kapitalnih tržišta
 • U tom kontekstu potrebni su odgovarajući alati i metodologije za privlačenje privatnih financija u ulaganja u održivu energiju, s posebnim naglaskom na segmentu energetske učinkovitosti. Neki od njih već postoje te ih je potrebno fino prilagoditi i proširiti.
 • Također je potrebno poticati usklađivanje s regulatornim zahtjevima i politikama na strani ponude i potražnje. Takvo bi usklađivanje moglo zauzvrat potaknuti veliko povećanje maloprodajnih ulaganja u održivu energiju i sekuritizaciju održivih energetskih dobara potrebnih za zatvaranje jaza u ulaganjima i ispunjenje ciljeva politike EU -a u području klimatskih mjera i održivog razvoja

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

Prijedlozi bi se trebali odnositi na barem jednu od dvije dolje navedene aktivnosti.

Aktivnost A

Prijedlozi bi trebali uključivati ​​održiva ulaganja u energiju sa smanjenim rizikom, s posebnim naglaskom na dionike iz privatnog financiranja, kroz aktivnosti koje uključuju, ali nisu ograničene na:

 • potporu sekuritizaciji imovine povezane s održivom energijom s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost, npr. kroz izdavanje zelenih obveznica
 • integraciju dugoročnih rizika i rizika održivosti, uključujući rizike prelaska te višestruke koristi održive energije u alatima za donošenje odluka (npr. interni modeli rizika) privatnih ulagača u skladu s Pariškim sporazumom i ciljevima održivog razvoja
 • istraživanje utjecaja revidiranih ocjena rizika i zahtjeva za energetsku učinkovitost na financijske propise, uključujući trenutne bankovne okvire i okvire osiguranja
 • usklađivanje, objedinjavanje i integracija postojećih tržišnih pritom smanjujući rizik privatnih ulaganja u održivu energiju, kao i pojednostavljenje procesa ulaganja za ulagače
 • aktivnosti usredotočene na podatke kao što su podaci prikupljeni putem certifikata o energetskim učincima, energetske revizije, pametna brojila, ugovori s pružateljima financija i/ili energetskih usluga, kao i ex ante i ex post podaci o energetskim i financijskim učincima ulaganja, povezano kad god je to moguće sa Platformom za energetsku učinkovitost za smanjenje rizika (DEEP):
  • visokokvalitetno prikupljanje podataka i/ili analiza koja dovodi do usavršavanja modela rizika ulagača ili pristupa posebnim shemama financiranja
  • poboljšanje kvalitete i interoperabilnosti podataka, uključujući standardizaciju mjernih jedinica
  • omogućavanje visokokvalitetnog prikupljanja podataka i izvješćivanja za razvojne programere
  • stvaranje okvira za upravljanje podacima koji vode poboljšanju dostupnosti relevantnih podataka, uključujući rješenja s otvorenim pristupom
 • uključivanje sklonosti održivosti vezanih uz energiju i/ili povećanje pristupa financijskim tržištima malih ulagača
 • razvoj i primjena digitalnih rješenja, uključujući financijsku tehnologiju i algoritme koji olakšavaju sheme financiranja zasnovane na energetskim učincima

Aktivnost B

Predložene aktivnosti trebale bi se usredotočiti na usklađivanje ili prekomjerno postizanje zahtjeva EU o održivom financiranju u području ulaganja u održivu energiju kroz aktivnosti koje uključuju, ali se ne ograničavaju na:

 • razvoj i podrška provedbi shema označavanja i certificiranja, uključujući metodologije i alate za bilo koju od sljedećih stavki: mjerenje izvedbi, označavanje, praćenje učinka ulaganja i otkrivanje podataka o ulaganjima iz zakonodavstva EU o održivom financiranju
 • mjere koje ubrzavaju poštivanje ili prekomjerno postizanje zahtjeva EU o održivom financiranju od strane privatnih ulagača i/ili tvrtki, uključujući podršku odgovorima razvojnih programera održive energije na potrebe i prakse privatnih ulagača s naglaskom na tehnička i regulatorna razmatranja (npr. razvoj bližih veza između tehničkih standarda te računovodstva i izvještavanja o objavi podataka)
 • poboljšanje transparentne i redovite integracije mjerila povezanih s održivom energijom na tržište za alate za procjenu održivosti s obzirom na raznolikost ocjena, istraživanja, analize scenarija i mjerila za zaštitu okoliša, socijalna pitanja i upravljanje koje nude specijalizirane agencije
 • ciljanu podršku aktivnostima vezanim uz financiranje održive energije od strane regulatornih tijela i nadzornih tijela
 • potpora analizi portfelja održivog ulaganja na temelju detaljnih i pouzdanih podataka kako bi se povećala transparentnost strategija i tržišta ulaganja u održivu energiju

Za aktivnost A i aktivnost B predložene aktivnosti bi trebale:

 • uključiti dionike iz privatnog financiranja, s naglaskom na institucionalne ulagače s jasnom koristi za male ulagače
 • imati snažan potencijal da ih preuzmu tržišni akteri i izbjegnu rizik nepotrebnog umnožavanja već postojećih alata i praksi
 • doprinijeti već postojećim praksama ili popuniti potencijalne uočene praznine novim pristupima, npr. u skladu s preporukama i nalazima EEFIG -a
 • biti ugrađene u najnoviji kontekst relevantan za privatna financijska ulaganja. Značajno je da bi predložene radnje trebale pokazati kako doprinose provedbi politike i zakonodavstva EU o održivom financiranju
 • osigurati da su sva ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom usklađena ili nadilaze najnovije tehničke kriterije provjere razvijene u okvirima Uredbe EU o taksonomiji
 • za aktivnosti usredotočene na podatkovna i digitalna rješenja, pokazati kako se nadograđuju na postojećim relevantnim inicijativama, poput Platforme za energetsku učinkovitost sa smanjenim rizikom (DEEP)

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 1,75 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose

 

Očekivani utjecaj

Očekuje se da će prijedlozi, ovisno o obuhvaćenim aktivnostima, pokazati dolje navedene utjecaje.

Za aktivnost A:

 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • Evolucija ulagačke prakse privatnih financijskih institucija koja dovodi do poboljšanog financiranja ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije
 • Poboljšan pristup podacima koji podupiru povećana ulaganja u energetsku učinkovitost
 • Broj institucionalnih ulagača koji u svojim tržišnim strategijama odražavaju višestruke koristi ulaganja u energetsku učinkovitost
 • Broj tvrtki ili financijskih institucija koje su ugradile minimalne tehničke kriterije za održivo ulaganje navedene u taksonomiji EU ili ih prekoračili u svojim aktivnostima
 • Broj dionika koji koriste nove ili usklađene sheme, metode ili podatke koji dovode do povećanja protoka privatnog financiranja prema održivoj energiji
 • Broj tržišnih aktera, osobito financijskih institucija, koji su integrirali energetsku učinkovitost i održive energetske specifičnosti u svoju uobičajenu praksu
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje), osobito u građevinskom sektoru

Za aktivnost B:

 • Poboljšana integracija specifičnosti energetske učinkovitosti i malih obnovljivih izvora energije u strategije održivog financiranja i ulagačke prakse financijskih institucija
 • Broj subjekata koji su ugradili minimalne tehničke kriterije za ulaganja u održivu energiju navedene u taksonomiji EU ili ih prekoračili u svojim aktivnostima
 • Broj dionika koji koriste nove ili usklađene sheme ili metode koji dovode do povećanja protoka privatnog financiranja prema održivoj energiji
 • Broj tržišnih aktera, posebno financijskih institucija, koji su integrirali specifičnosti održive energije u svoju uobičajenu praksu
 • Broj malih ulagača koji imaju koristi od novih tržišnih praksi
 • Podrška financijskim regulatornim tijelima i nadzornim tijelima u vezi s politikama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje), osobito u građevinskom sektoru

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95%.

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

 

LIFE-2021-CET-INNOFIN: Inovativne sheme financiranja za ulaganja u održivu energiju

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Tema ima za cilj uspostaviti inovativne sheme financiranja za ulaganja u održivu energiju
 • S obzirom na ambicioznu klimatsku i energetsku politiku EU, uključujući namjenske ciljeve za 2030. i 2050. godinu, bit će potrebna znatno pojačana ulaganja
 • To se također jasno odražava u Europskom investicijskom planu za zeleni plan, čiji je cilj mobilizirati najmanje milijardu eura održivih ulaganja tijekom 10 godina kako bi Europa postala prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. godine
 • To zahtijeva značajna ulaganja i iz javnog i iz privatnog sektora. Javne financije trebaju voditi a privatni akteri trebaju osigurati ulaganja. U tom kontekstu također je potrebno značajno povećati razinu održive energije, a posebno ulaganja u energetsku učinkovitost
 • To zahtijeva mobilizaciju i javnih i privatnih izvora financiranja, s posebnim naglaskom na postupnom maksimiziranju omjera snaga privatnih i javnih financija. To je u skladu s inicijativom Pametno financiranje za pametne zgrade, čiji je cilj učinkovitije korištenje javnih sredstava, i „Valu obnove“, koji je predviđen Europskim zelenim planom za rješavanje posebno definirane potrebe za znatnim poboljšanjem energetske učinkovitosti zgrada
 • Kako bi se stvorili uvjeti za odgovarajuću opskrbu privatnim financijama za ulaganja u održivu energiju i pojačan angažman privatnih ulagača, potrebno je uspostaviti i uvesti inovativne sheme financiranja na regionalnoj ili nacionalnoj razini, koje se mogu proširiti i/ili replicirati
 • Ove se sheme moraju prilagoditi specifičnostima ulaganja u održivu energiju, a posebno posebnostima profila ulaganja u energetsku učinkovitost te uskladiti ili nadići relevantnu politiku i zakonodavstvo EU o održivom financiranju, a posebno srodnu taksonomiju EU -a

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima koje bi trebale:

 

 1. Prijedlozi bi se trebali odnositi na uspostavu inovativnih shema financiranja pomoću privatnih financija za ulaganja u održivu energiju, s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost. Financijsko rješenje trebalo bi biti operativno do kraja projekta, dok bi se povezana ulaganja trebala provoditi i nakon završetka projekta. Stoga bi prijedlozi trebali predvidjeti potrebne aktivnosti ispitivanja i eksploatacije tijekom trajanja projekta.
 2. Sheme financiranja mogu uključivati ​​različite vrste organizacija i vlasničkih struktura, kao i različite strukture financiranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
  • Modeli koji primjenjuju različite instrumente financiranja, poput prilagođenih bespovratnih sredstava, vlasničkog udjela, duga, mezzanine financiranja, mehanizama refinanciranja, jamstava ili drugih instrumenata za smanjenje rizika
  • Posebni financijski modeli za energetsko preuređenje zgrada u skladu s „Valom obnove“, koji se odnose na tržišta nekretnina ili najma, a osobito duboku energetsku obnovu
  • Specijalizirana sredstva sekuritizacije i sheme zelenih obveznica
  • Lokalne strukture ulaganja, uključujući financiranje građana (npr. skupno financiranje „crowfunding“) za energetsku učinkovitost i druge oblike s naglaskom na ulozi potrošača ili primjenom komplementarnih lokalnih „valuta“ na razini zajednice radi jačanja kratkih spojeva i lokalnih lanaca opskrbe, uključujući pametne ugovore
  • Prilagođena rješenja za financiranje koja integriraju postojeće tržišno utemeljene instrumente relevantne za energetsku učinkovitost (npr. sheme trgovanja certifikatima, instrumenti financiranja ugljika, uključujući one u okviru Europskog sustava trgovanja emisijama, CO2, porezi na energiju, obveze energetske učinkovitosti, npr. prema članku 7. EED-a ili energetsku usluge/ugovori o izvedbi); ili
  • Namjenski programi temeljeni na agregatorima ili posredničke organizacije (agencije) na regionalnoj ili nacionalnoj razini, koje omogućuju spajanje različitih javnih i/ili privatnih izvora financiranja, usklađivanje potražnje i ponude financiranja energetske učinkovitosti i/ili razvoja projekata

Prijedlozi bi trebali uzeti u obzir ove sljedeće elemente:

 • Riješiti pitanje uspostave inovativnih, operativnih shema financiranja za ulaganja u održivu energiju. U tom kontekstu, oni se mogu osloniti i/ili unaprijediti druge inovativne sheme financiranja za ulaganja u održivu energiju koja su se pokazale učinkovitima
 • Baviti se pružanjem financija, kao i strukturiranjem potražnje, posebno na regionalnoj i nacionalnoj razini
 • Definirati ciljanu regiju i sektor/e (e) (npr. zgrade, energetski intenzivne industrije, sektor osiguranja itd.)
 • Pojasniti kako je predložena shema prilagođena i inovativna za ciljanu regiju/e i tržišne segmente
 • Obrazložite kako se predložena shema nadopunjuje i dodaje već dostupnim financijskim sredstvima
 • Jasno prikazati tržišni potencijal, kao i poslovne slučajeve i financijsku održivost predložene sheme (uključujući npr. ciljane veličine ulaganja, očekivane uštede energije/troškova, transakcijske i upravljačke troškove, očekivane povrate itd.); i
 • Osigurati i objasniti usklađenost s relevantnom politikom i zakonodavstvom EU -a o održivim financijama, a posebno srodnom taksonomijom EU -a, ili pojasniti kako ih nadilaze

* Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 1,75 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

Očekuje se da će prijedlozi pokazati dolje navedene učinke:

 • Isporuka adekvatno prilagođenih inovativnih shema financiranja koje su operativne i spremne za financiranje održive energije, a posebno ulaganja u energetsku učinkovitost
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • Doprinos široko rasprostranjenoj provedbi relevantne politike i zakonodavstva EU-a o održivim financijama, a posebice povezane taksonomije EU
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova (u tCO2-eq/godišnje) i, ako je primjenjivo, zagađivača zraka (u kg/godišnje)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95%.

 

Ddatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-HOMERENO: Integrirane usluge obnove kuća

 

 • Rok za prijavu: siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Ova tema ima za cilj stvaranje ili umnožavanje inovativnih lokalnih ili regionalnih “integriranih usluga obnove kuća”
 • Obnova može biti osobito nezgrapna u privatnom stanovanju i postoje mnoge prepreke koje obeshrabruju vlasnike kuća u donošenju odluke o ulaganju
 • Na temelju dobre prakse i uspješnih modela diljem EU te u skladu s inicijativom „Val obnove“ iz „Europskog zelenog plana“, postoji velika potreba u koordinaciji akcija i omogućiti obnovu kuća što jednostavnijom za vlasnike stanova

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

Očekuje se da će se projekti financirani u okviru ove teme fokusirati, ali nisu ograničeni na sljedeće aspekte:

 1. Poboljšati tržišne uvjete i razviti ponude usluga integrirane obnove kuća:
 • Smanjiti složenost, pojednostaviti donošenje odluka vlasnicima kuća kako bi se potaknula potražnja za obnovom i poboljšanjem energetskih izvedbi
 • Stvoriti, koordinirati i/ili optimizirati usluge potrebne tijekom procesa ulaganja u energetske performanse
 • Povezati sve aktere u lancu vrijednosti (npr. građevinske tvrtke, arhitekte, inženjere, urbaniste, financijere itd.)
 • Pojednostaviti pristup različitim mjerama potpore, osobito tamo gdje postoji podrška za određene ciljne skupine (npr. kućanstva siromašna energijom)
 • Poboljšati svijest i povjerenje u takve integrirane usluge, kroz jasnu odgovornost, osiguranje kvalitete i namjenske politike zaštite potrošača
 1. Razviti samoodrživi poslovni model:
 • Integracija usluga može se razviti putem namjenskih operatora (novi javni ili javni/privatni subjekt ili ovlašteni privatni operateri) i/ili poboljšanom koordinacijom između postojećih lokalnih aktera
 • Očekuje se mogućnost ekonomski održivih poslovnih modela, usmjerenih na samoodrživost u srednjoročnom do dugoročnom razdoblju, tj. u konačnici bez subvencija za pokrivanje tekućih troškova
 1. Pružiti metode i podršku:
 • Razviti stručnost i organizacijske inovacije potrebne za razvoj projekata
 • Smanjiti troškove i vrijeme na licu mjesta kroz standardizirane pristupe (npr. optimizirani poslovni procesi, standardizirani ugovorni aranžmani, označavanje predloženih usluga itd.)
 • Osigurati isplativost i transparentnost cijena usluga koje se pružaju vlasnicima kuća
 • Podržati usmjeravanje standarda i praksi u dosljedne i transparentneprocese na koje se ulagači mogu osloniti, te općenito poboljšati uvjete financiranja
 1. Komunicirati rezultate:
 • Uvriježena inovativna tehnička i organizacijska rješenja, prilagođena lokalnom kontekstu
 • Poboljšati pravno i regulatorno okruženje
 • Pokazati visok stupanj replikabilnosti i uključiti jasan akcijski plan za prenošenje iskustava i rezultata potencijalnim replikatorima diljem EU -a
 • Aktivnosti bi se trebale jasno usredotočiti na poboljšanje energetskih izvedbi postojećih jednočlanih ili višečlanih obiteljskih zgrada u privatnom stambenom sektoru. Međutim, mogu se razmotriti i radnje u “složenim zgradama” (npr. suživot privatnog i društvenog stanovanja; suživot stambenog i poslovnog prostora, obično u prizemlju) dok god je glavni fokus na privatnim donositeljima odluka
 • Razvijene usluge trebale bi pokriti cjelokupno „putovanje korisnika“ od tehničke i socijalne dijagnostike, tehničke ponude, dobivanja dozvola, pronalaska kvalificiranih stručnjaka, ugovaranja radova, strukturiranja i pružanja financija (npr. kredita), olakšavanja pristupa dostupnim subvencijama ili drugoj vrsti podrške do nadzora radova i osiguranja kvalitete

Značenje riječi “integrirano” je dvoznačno:

 • Pristup bi trebao kombinirati različite usluge u paketnoj ponudi vlasnicima kuća kako bi se stvorilo povjerenje i pojednostavio proces obnove
 • Pristup bi također trebao biti dobro integriran u njegov kontekst, koristeći prednost onog što je lokalno dostupno, osobito u smislu programa javne potpore i igrača na tržištu
 • Prijedlozi bi trebali predvidjeti suradnju s nastajućom zajednicom integriranih usluga obnove doma, osobito onima koje financiraju H2020 i LIFE CET za analizu, razmjenu i komunikacijske napore povezane s međusektorskim elementima.
 • Prijave može podnijeti jedan podnositelj zahtjeva

* Komisija smatra da bi prijedlozi koji zahtijevaju doprinos EU u rasponu od 1 milijun do 1,5 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose

 

Očekivani utjecaj

 • Integrirane usluge obnove kuća su provedene, operativne su i testirane na kraju projekta, iako se upscale može dogoditi i nakon završetka projekta
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura, tijekom akcije (pilot faza) i unutar prvih 5 godina rada usluga
 • Snažna i pouzdana partnerstva s lokalnim akterima (npr. MSP -i, arhitekti, inženjeri, ESCO, financijske institucije, energetske agencije, nevladine organizacije)
 • Provedba ekonomski održivih poslovnih modela, koji će u konačnici biti pokrenuti bez potrebe za javnim subvencijama za pokrivanje tekućih troškova
 • Dostupnost odgovarajućih financijskih ponuda za podršku ulaganjima u poboljšanje energetskih performansi kuće
 • Podaci i smjernice dostupni su javnosti kako bi se olakšalo ponavljanje pristupa od strane drugih tržišnih aktera. Dokaz da je vrijednost ponuđenih usluga prepoznata na tržištu
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Smanjenje emisije stakleničkih plinova (u tCO2eq/godišnje) i/ili zagađivača zraka

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95% .

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

LIFE-2021-CET-HOMERECOM: EU zajednica praktičara “Integriranih usluga obnove kuća”

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Ova tema ima za cilj razvoj zajednice kvalificiranih stručnjaka EU -a koji su aktivno uključeni u lokalnu/regionalnu provedbu “integriranih usluga obnove kuća” kako bi udružili napore, generirali ekonomiju opsega i potaknuli približavanje najboljim praksama
 • Tržišna ponuda za obnovu zgrada u privatnom stambenom sektoru je fragmentirana, sastavljena od bezbroj mikro i malih tvrtki i uglavnom neusklađena
 • Koordinacija i pojednostavljenje ove ponude može potaknuti vlasnike stanova, njegovati povjerenje u obnovu i osigurati da su ispunjeni minimalni zahtjevi kvalitete, čime se povećava stopa energetskih obnova diljem EU u skladu s ciljevima strategije „Val obnove“.
 • EU pruža izravnu potporu lokalnoj provedbi „integriranih usluga obnove kuća“ putem programa Obzor 2020. i LIFE -ove tranzicije čiste energije te postrojenja ELENA (EIB).
 • Osim toga, ova tema ima za cilj pružiti dodatnu podršku za izgradnju mostova između postojećih i novih lokalnih/regionalnih inicijativa u nastajanju
 • Poticanjem međunarodne suradnje i inovacija među pružateljima usluga „integriranih usluga obnove kuća“, ciljevi su olakšati ubrzanje i kvalitetno prihvaćanje usluga obnove kuća u cijeloj Europi, podržati približavanje prema minimalnim razinama kvalitete i pojednostavljenim standardima, objediniti nalaze, raspraviti i predstaviti koordinirane prijedlozi kreatorima politike, povećati prepoznatljivost tržišta i ojačati povjerenje krajnjih korisnika.

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 

 1. Zajednica prakse koju treba uspostaviti mora biti transnacionalna i aktivno uključivati ​​različite predstavnike najrelevantnijih provedbi “integriranih usluga obnove kuća” diljem Europe.
 2. Nadovezujući se na najbolju praksu, ova zajednica trebala bi podržati kolektivnu produkciju, inkrementalne inovacije i zajedničke napore za promicanje “integriranih usluga obnove kuća”. Trebalo bi se olakšati dijalog i razmjena iskustava, potičući nastanak zajedničke kulture među sudionicima i izvan njih
 3. Očekuju se posebni napori i rezultati, ali ne ograničavajući se na:
 • Strateško pozicioniranje i poslovni model: procjena nedostataka na lokalnom tržištu, razvoj atraktivne ponude za vlasnike stanova (u smislu kvalitete i cijene usluga), mogući izvori prihoda, povezani poslovni modeli, najprikladnije kombinacije javnih i privatnih intervencija, potencijal i uvjeti za širenje po Europi itd.
 • Metodologije i alate: kako pojednostaviti i optimizirati procese za pružanje “integriranih usluga obnove doma”? Koji alati postoje i koji bi se mogli razviti? Itd.
 • Vještine i potrebe obuke: koje su nove vještine ili nova zanimanja potrebna za provedbu i učinkovit rad “integriranih usluga obnove kuća”? Nasuprot tome, kako motivirati i osigurati mogućnosti za karijeru vještim stručnjacima u tom području? Itd.
 • Partnerstva s tržišnim dionicima: koje bi se vrste partnerstava mogle razviti? Kako osigurati predanost partnera pružanju kvalitetnih i konkurentnih usluga? itd.
 • Politike osiguranja kvalitete i zaštite potrošača: koja se jamstva kvalitete mogu ponuditi vlasnicima kuća? Kako osigurati zaštitu potrošača? Kako treba rješavati sporove? Itd.

Ovakva zajednica prakse trebala bi objediniti nalaze iz različitih iskustava diljem Europe i predložiti smjernice i podršku novonastalim inicijativama. Trebao bi se poticati dijalog unutar zajednice i šire o međusektorskim pitanjima. Trebao bi se podržati razvoj koordiniranih prijedloga donositeljima politika i aktivno pridonijeti regulatornim i zakonodavnim procesima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, posebno ističući konkretne situacije i poteškoće s kojima se susreće pri provedbi „integriranih usluga obnove kuća”, praktične izazove i najbolje prakse .

Iako su posebno usredotočeni na aspekte “usluga integrirane obnove kuća”, prijedlozi će pokazati znanje o relevantnim širim inicijativama (npr. Forumi za ulaganje u održivu energiju, ManagEnergy, BUILD UP Skills, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u građevinskom sektoru) i utjecati na njihovu rezultate.

Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 2 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

 • Uspostavljanje europske zajednice prakse koja okuplja relevantne dionike, duboko ukorijenjene u njihovom ekosustavu i aktivno uključene u tekuću lokalnu provedbu “integriranih usluga obnove kuća”
 • Broj, raznolikost i kvaliteta dionika aktivno uključenih u zajednicu. To može uključivati, ali ne ograničavajući se na, javna tijela, konzultante, udruge arhitekata, obrtničke udruge, udruge vlasnika kuća, udruge građana, sveučilišta, centre za osposobljavanje, financijske institucije itd.
 • Broj, priroda i kvaliteta planiranih zajedničkih rezultata raspoređenih između glavnih kategorija navedenih u gornjem odjeljku o opsegu. Konkretno, smjernice i podrška predložene za nove inicijative
 • Broj, priroda i ciljna publika komunikacijskih materijala
 • Podaci i smjernice dostupni javnosti kako bi se olakšalo prihvaćanje “integriranih usluga obnove kuća” u cijeloj Europi. Dokaz da je tržište prepoznalo vrijednost takvih integriranih usluga
 • Broj i priroda planiranih doprinosa zakonodavnim i regulatornim procesima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova (u tCO2eq/godišnje) i/ili zagađivača zraka

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95% .

 

 

LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Prijelaz prema čistoj energiji za zajednice u regijama ugljena, treseta i uljnih škriljaca

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Infrastruktura ugljena prisutna je u 108 europskih regija i blizu 237 000 ljudi zaposleno je u djelatnostima vezanim uz ugljen, dok je gotovo 10 000 ljudi zaposleno u djelatnostima vađenja treseta, a oko 6 000 u industriji uljnih škriljaca
 • Prelazak na niskougljično gospodarstvo pruža mnoge mogućnosti regijama s intenzivnim ugljikom. Međutim, gospodarski i društveni učinci takve tranzicije moraju se pažljivo uzeti u obzir, a uključiv pristup odozdo prema gore koji uključuje lokalne dionike i građane bitan je za postizanje uspjeha ove tranzicije.
 • Mehanizam pravedne tranzicije Europske unije – koji se sastoji od Fonda za pravednu tranziciju, namjenske sheme InvestEU i Instrumenta zajmova u javnom sektoru – ima za cilj mobilizirati do 75 milijardi eura za potporu regijama ugljena, treseta i uljnih škriljaca u njihovim nastojanjima da se dekarboniziraju i postanu klimatski neutralni
 • Važno je osigurati da ulaganja pokrenuta Mehanizmom pravedne tranzicije podupiru prijelaz na energetski učinkovito gospodarstvo temeljeno na obnovljivim izvorima energije, koje se temelji na uključivom pristupu, usmjerenom na potrošače i zajednicu.
 • Ova tema ima za cilj osnažiti regije ugljena, treseta i uljnih škriljaca kako bi unaprijedile tranziciju čiste energije na svojim teritorijima razvijanjem i provedbom elemenata svojih teritorijalnih planova za pravičnu tranziciju povezanih s održivom energijom i učinkovito kombinirajući podršku koju pruža Mehanizam pravedne tranzicije i/ili i drugi izvori raspoloživog financiranja.

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 1. Prijedlozi bi trebali izgraditi kapacitete među zajednicama u regijama ugljena, treseta i uljnih škriljaca kako bi se povećala potrošnja Mehanizma pravedne tranzicije u području tranzicije čiste energije što bi dovelo do povećanog preuzimanja rješenja za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.
 2. Prijedlozi bi trebali podržavati lokalne/regionalne aktivnosti odozdo prema gore, koje su u skladu s teritorijalnim tranzicijskim planovima i imaju za cilj učinkovito korištenje resursa Mehanizma pravedne tranzicije i/ili drugih izvora javnog i/ili privatnog financiranja.
 3. Predložene aktivnosti trebale bi imati snažan fokus na uključivanje lokalnih zajednica i građana u tranziciju čiste energije.

Prijedlozi bi se mogli usredotočiti na sljedeća područja:

 • usklađivanje lokalnih/regionalnih strategija s tranzicijom čiste energije i jačanje provedbe primjenom potpore iz Mehanizma pravedne tranzicije, koji bi također trebao uključivati ​​snažan angažman građana u upravljačkim strukturama i procesima donošenja odluka
 • izgradnja kapaciteta i razumijevanja među ključnim dionicima, lokalnim zajednicama i građanima za tranziciju čiste energije, posebno s naglaskom na ekonomske i društvene mogućnosti te dobrobiti za okoliš i zdravlje
 • ublažavanje energetskog siromaštva uključujući demonstraciju širih koristi uključujući poboljšano zdravlje
 • razvoj projekata održive energije, poput energetski učinkovite obnove zgrada, energetski učinkovitih sustava daljinskog grijanja i hlađenja ili rješenja za transport s niskim udjelom ugljika
 • Prijedlozi bi trebali staviti naglasak na razvoj vještina i stvaranje radnih mjesta, kao i na revitalizaciju i regeneraciju gospodarstva u području tranzicije čiste energije, na primjer, vještine i radna mjesta u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, u skladu s Europskim zelenim planom i osobito Val obnove
 • Prijedlozi bi trebali uključivati ​​najmanje tri različite ciljane regije u tri različite države članice radi širenja dobrih praksi i iskustava preko granica te jačanja dodane vrijednosti EU -a. Osim toga, prijedlozi bi se trebali nadograđivati ​​na aktivnostima Platforme za pravednu tranziciju

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 1 milijun EUR omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom putem javnog i/ili privatnog financiranja (kumulativno, u milijunima eura)
 • Broj građana s povećanom razinom svijesti o tranziciji čiste energije
 • Povećana gospodarska aktivnost u području energetske učinkovitosti i obnovljive energije, uključujući otvaranje radnih mjesta i razvoj vještina
 • Broj razvijenih/prilagođenih strategija i usklađenih s ciljevima tranzicije čiste energije
 • Broj kućanstava izvučenih iz energetskog siromaštva
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Smanjenje emisije stakleničkih plinova (tCO2eq/godišnje)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95% .

 

Dodatne informacije možete pronaći u videu:

 

LIFE-2021-CET-PDA: Disruptivni PDA – tehnička pomoć za unapređenje tržišnih granica za ulaganja u održivu energiju

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 

 • Pomoć u razvoju projekata (PDA) nudi tehničku pomoć vršiteljima projekata u poduzimanju ambicioznih i opsežnih ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.
 • Tema ima za cilj podržati inovatore diljem Europe da razviju inovativna rješenja koja mobiliziraju privatni kapital, spajaju javno i privatno financiranje, uspostavljaju dugoročne i skalabilne financijske instrumente i istodobno prevladavaju pravne i strukturne prepreke uz isporuku vrlo ambiciozne projekte održive energije. Očekuje se da će projekti pokazati inovativne pristupe u mobiliziranju ulaganja, ometanju tržišnih granica ili promjeni organizacijskih i regulatornih struktura. Navedenim djelovanjem, remete postojeća tržišta i postojeće procese.
 • Ovakva rješenja trebala bi značajno pridonijeti otvaranju puta prema ciljevima dekarbonizacije Europe do 2050. godine. Europski val obnove Europskog zelenog plana ključni je pokretač obnovljenog i poboljšanog građevinskog fonda u EU -u koji će pomoći otvoriti put dekarboniziranom i čistom energetskom sustavu.
 • Niz vrlo inovativnih rješenja u pogledu financiranja i mobilizacije ulaganja demonstriran je u prošlim projektima PDA za H2020, koji su pomogli pomicanju granica tržišta i pokazali praktičnu primjenu genijalnih, ometajućih rješenja. Na primjer, forfaiting fond koji koristi privatna ulaganja, a koji je skalabilan u cijeloj Europi, osnovan je kako bi potaknuo duboku obnovu teško obradivih vise porodičnih zgrada. Drugi primjer je razvoj revolving zajmovnog fonda koji kombinira financiranje iz ERDF-a, zajmove s niskim kamatama i financiranje trećih strana putem ESCO-a za dubinsku obnovu bolnica u regiji.

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 

 1. Pomoć u razvoju projekata (PDA) bit će pružena javnim i privatnim nositeljima projekata, kao što su javna tijela ili njihove grupacije, javni/privatni operatori i tijela infrastrukture, tvrtke za pružanje energetskih usluga, trgovački lanci, veliki vlasnici nekretnina te usluge/industrija. Akcija će podržati izgradnju tehničke, ekonomske i pravne stručnosti potrebne za razvoj projekata. Pokretanje konkretnih investicija konačni je cilj i rezultat projekta.
 2. Prijedlozi bi trebali pokazati jasnu dimenziju prikaza u pružanju inovativnih rješenja koja ubrzavaju ulaganja u održivu energiju diljem Europe:
 • u razvoju skalabilnih shema s posebnim naglaskom na iskorištavanju povećane razine privatnih ulaganja kao što su EPC, kombinirani fondovi, financijski instrumenti ili inovativni sustavi plaćanja na računu i porezu; i/ili
 • u organizacijskim inovacijama za mobilizaciju investicijskih programa kao što su uspostava jedinica za razvoj projekata, objedinjavanje velikih razmjera i udruživanje (mješovite) imovine, na primjer, na okružnoj, gradskoj ili široj geografskoj razini; i
 • u razinama ambicija za uštedu energije i dekarbonizaciju, kao što su duboka obnova, standardi NZEB, zgrade ili četvrti s pozitivnom energijom i/ili visoko energetski učinkovita infrastruktura.
 1. Prijedlozi bi mogli ciljati sektore uključujući:
 • postojeće stambene zgrade uključujući velike operatere socijalnog stanovanja
 • postojeće nestambene zgrade javnih ili poslovnih vlasnika
 • postojeća javna infrastruktura kao što su mreže daljinskog grijanja/hlađenja, usluge vode/otpadne vode
 • čista i energetski učinkovita gradska prometna infrastruktura i rješenja mobilnosti s niskim emisijama uključujući prenamjenu urbanih područja za meku mobilnost ili nemotorizirani prijevoz
 • industrija i usluge, uključujući mala i srednja poduzeća
 • OIE energetske zajednice i druge inicijative koje vode građani.
 • Prijave može podnijeti jedan podnositelj zahtjeva.

*Komisija smatra da bi prijedlozi koji zahtijevaju doprinos EU-a u rasponu od 0,5 milijuna EUR do 2 milijuna EUR omogućili odgovarajuće rješavanje specifičnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

 • Isporuka skalabilnog financijskog rješenja za projekte ulaganja u održivu energiju
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura ulaganja). Svaki milijun eura potpore EU trebao bi potaknuti najmanje 15 milijuna eura ulaganja u održivu energiju, s posebnim naglaskom na fondove privatnog sektora, te stoga osigurati značajan učinak poluge. U slučaju da se projekti odnose isključivo na ulaganja u stambene zgrade, pokrenuta ulaganja trebala bi iznositi najmanje 10 milijuna eura za svaki milijun eura potpore EU-a
 • Primarne uštede energije/proizvodnja obnovljive energije potaknuta projektom (u GWh/godina)
 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova izazvanih projektom (u tCO2eq/god.)
 • Povećane vještine i kapacitet u agregatorima projekata za pružanje daljnjih ulaganja u održivu energiju
 • Radna mjesta stvorena kroz ulaganja u održivu energiju
 • Gdje je relevantno, poboljšani zdravstveni pokazatelji kao što je poboljšana kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru ili tjelesna aktivnost

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95% .

 

Dodatne informacije možete pronaći u videu:

 

 LIFE-2021-CET-ENERPOV: Rješavanje intervencija vezanih za izgradnju ugroženih područja

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Tema ima za cilj ublažiti energetsko siromaštvo rješavanjem loše energetske učinkovitosti stanova, kao ključnog čimbenika rizika koji uzrokuje energetsko siromaštvo (druga dva su niski prihodi i velika potrošnja energije)
 • Zgrade su i dalje odgovorne za 40% ukupne potrošnje energije u Europi, a previše se Europljana trudi priuštiti račune za energiju za svoje loše izolirane stanove sa zagađujućim sustavima grijanja/hlađenja. U skladu s paketom Čista energija za sve Europljane, države članice kroz svoje nacionalne energetske i klimatske planove i dugoročne strategije obnove (LTRS) moraju identificirati mjesta stanovanja ljudi u opasnosti od energetskog siromaštva i razviti učinkovite strategije za njihovo obnavljanje kao pitanje prioriteta
 • Direktiva o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) (EED), izmijenjena Direktivom 2018/2002/EU, zahtijeva od država članica da uzmu u obzir potrebu smanjenja energetskog siromaštva u kontekstu svojih obveza energetske učinkovitosti
 • Osim toga, REVIDIRANA Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada zahtijeva od država članica da se prvo usmjere prema najmanje učinkovitom građevinskom fondu (načelo „najgore najprije“), te da se u okviru nacionalnih dugoročnih strategija obnove pozabave dilemama podjele poticaja i tržišnim nedostacima. Istodobno, Europski zeleni plan nastoji osigurati energetski prijelaz koji je društveno pravedan i uključiv, a središnje mjesto ima „Val obnove“. Tome u prilog ide i npr. preporuka Komisije o energetskom siromaštvu
 • Osim rješavanja visokih računa i potrošnje energije, ova tema ima za cilj riješiti mnoge negativne utjecaje niske kvalitete zgrada na stanovnike, uključujući lošije zdravlje i nižu razinu socijalne uključenosti
 • Preobrazbom neučinkovitog stambenog fonda rješava se osnovni uzrok energetskog siromaštva, međutim, ova tema ima i cilj uhvatiti se u koštac s povezanim visokim početnim troškovima, nedostatkom informacija i povjerenja, neizvjesnošću o prednostima mjera, podijeljenim poticajima i nelagodom uzrokovanom radovi na obnovi, uključujući potencijalnu potrebu za preseljenjem, kao prepreke za preuzimanje kućanstava

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

 1. Predložene radnje trebale bi olakšati tržištu pristup pristupa obnove za opsežno širenje zahvata povezanih sa zgradama za osjetljive četvrti, skupine zgrada ili grupe takvih zgrada kojima se upravlja putem zajedničkog upravljanja zgradama ili udrugama stambenih i vlasničkih kuća (npr. stanovanje), u skladu s Valom obnove i Preporukom Komisije o energetskom siromaštvu
 2. Pristupi mogu uključivati ​​tradicionalne javne mehanizme i/ili alternativne modele s mješovitim financiranjem i mogu se usredotočiti na privatni sektor koji se iznajmljuje, društveno stanovanje, višeobiteljske zgrade ili stanove u kojima žive vlasnici
 3. Kako bi se povećale uštede energije, ponašanje korisnika i uključenost stanovnika treba razmotriti od ranih faza procesa, a sve radnje treba povezati popratnim mjerama za prilagodbu ponašanja korisnika nakon intervencije, putem npr. kampanje angažiranja zajednice, savjeti ili obuke
 4. Predložene radnje trebale bi se usredotočiti na smanjenje troškova obnove (uključujući razdoblje životnog ciklusa zgrade), smanjenje roka isporuke i smanjenje smetnji za korisnike zgrade
 5. U slučaju iznajmljivanja nekretnina, radnje bi trebale pomoći da se osigura da se razina najma stanara održava nakon završetka radova na obnovi i da se izbjegne preseljenje stanara i gentrifikacija okruga
 6. Rješenja bi trebala uključivati ​​već provjerene mjere za duboku obnovu, kao što je izolacija ovojnice zgrade, zamjena/poboljšanje tehničkih sustava zgrada, zamjena prozora itd.

 

Pristupi bi trebali biti jedan ili kombinacija sljedećih, a mogli bi uključivati ​​i rješenja za obnovljivu energiju, prema potrebi:

 • Uvesti cjelovita, industrijalizirana rješenja duboke obnove, uključujući i pristupe temeljene na gotovim modulima, prema potrebi
 • Razviti i implementirati akcijske planove mjera energetske učinkovitosti koje se mogu provoditi korak po korak, počevši od onih s najkraćim razdobljem povrata koje će djelovati kao daljnji poticaj (npr. počevši zamjenom sustava grijanja/hlađenja ili izoliranjem omotača itd.)
 • Akcijski planovi mogu pripremiti npr. lokalne vlasti ili društveni/društveni akteri i trebali bi uključivati ​​redovitu komunikaciju i angažman sa svim relevantnim dionicima. Jeftine mjere koje se mogu brzo primijeniti također mogu činiti mali, komplementarni dio takvih planova (npr. zaštita od propuha, uvođenje zasjenjivanja, reflektirajuće folije radijatora).
 • Ove bi smjernice trebale spriječiti lock-in učinke i mogu biti npr. temeljene na preporukama za obnovu uključenih u certifikate energetske učinkovitosti
 • Očekuje se da će aktivnosti postaviti barem okvir za provedbu prije završetka predložene radnje, uključujući osiguravanje dostatnog financiranja i predanosti svih relevantnih aktera
 • Razviti i provesti akcijske planove mjera energetske učinkovitosti koje se mogu provoditi korak po korak kako bi organizacije socijalnog stanovanja riješile posebne potrebe vlastitog građevinskog fonda i stanovnika. To bi trebalo uključivati ​​redovitu komunikaciju i angažman sa svim relevantnim dionicima
 • Jeftine mjere koje se mogu brzo primijeniti također mogu činiti mali, komplementarni dio takvih putokaza (npr. Zaštita od propuha, uvođenje zasjenjivanja, reflektirajuće folije radijatora). Očekuje se da će aktivnosti barem uspostaviti okvir za provedbu prije kraja predložene radnje, uključujući osiguravanje dostatnog financiranja i predanosti svih relevantnih sudionika
 • Predložene aktivnosti trebale bi istaknuti višestruke koristi od obnove za različite osjetljive ciljne skupine, kao što su poboljšano zdravlje, udobnost, kvaliteta zraka, bolja društvena uključenost itd. Mjere bi također trebale uzeti u obzir pristupe procjene životnog ciklusa (LCA) kako bi se smanjile emisije ugljika
 • Predložene aktivnosti trebale bi se nadograđivati ​​na postojeće inicijative i uključivati ​​lokalne vlasti i posrednike, kao što su zakupci/vlasnici kuća/najmodavci/stambene udruge, društveni i društveni akteri ili zajednice obnovljive energije ili energetske zajednice građana, prema potrebi

 

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 1,75 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose

 

Očekivani utjecaj

Očekuje se da će se utjecaji u okviru ove teme posebno prikazati kućanstvima koja imaju nisku energetsku vrijednost.

 • Broj obnovljenih zgrada
 • Demonstracija učinkovitosti i ponovljivosti predloženih rješenja među kućanstvima siromašnim energijom
 • Broj stvorenih akcijskih planova
 • Utjecaj na broj potrošača siromašnih energijom
 • Višestruke koristi, kao što su poboljšano mentalno i fizičko zdravlje, udobnost i unutarnje okruženje, bolja kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru, poboljšana socijalna uključenost, smanjeni izdaci za javno zdravstvo
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godini).
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • Pokazatelji za mjerenje energetskog siromaštva

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95% .

 

Dodatne informacije možete pronaći u videu:

 

LIFE-2021-CET-ENERCOM: Razvijanje mehanizama podrške za energetske zajednice i druge inicijative koje predvode građani u području održive energije

 

 • Rok za prijavu: 12. siječnja 2022.

 

Ciljevi

 • Ova tema ima za cilj podržati radnje koje potiču suradnju između lokalnih i regionalnih vlasti i energetskih zajednica i/ili aktivnosti koje razvijaju integrirane usluge kako bi se olakšao nastanak i rast energetskih projekata zajednice
 • Energetske zajednice mogu pomoći građanima i lokalnim vlastima u ulaganju u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Sudjelovanje građana u projektima obnovljive energije također može nadići društvenu prihvaćenost na lokalnoj razini. Projekti u vlasništvu zajednice omogućuju građanima financiranje ulaganja u održivu energiju koja donose lokalne ekonomske koristi, društvenu koheziju i druge prioritete, poput poboljšanja energetske učinkovitosti stanovanja ili smanjenja energetskog siromaštva
 • Sve veći broj lokalnih vlasti želi se pobrinuti da više građana i lokalnih zajednica imaju koristi od energetske tranzicije i imaju aktivnu ulogu u njoj. Zapravo, lokalna uprava je jedinstveno dobro pozicionirana za podršku, partnerstvo i ulaganje te za pružanje pozitivnog okruženja za planiranje i politiku koje će pomoći u poticanju energije zajednice
 • Osmišljavanje odgovarajućih javnih intervencija na lokalnoj razini ključno je, ali ne postoji jedinstveno rješenje koje bi pokrenulo stvaranje energetskih zajednica na lokalnoj razini. Razina sudjelovanja javnosti i vrsta potrebnih aktivnosti značajno se razlikuju ovisno o specifičnom kontekstu svakog grada i mjesta
 • Nadovezujući se na inicijative poput Sporazuma gradonačelnika, također je potrebno ojačati tehničke i financijske kapacitete lokalnih aktera za podršku inicijativama koje vode građani u području energije (osobito u državama članicama s niskom razinom energetske aktivnosti zajednice)
 • Pokretanje projekata održive energije može biti složeno zbog regulatornog i političkog konteksta (promjena nacionalnih shema potpore za obnovljive izvore energije, opterećujuće licenciranje, teški administrativni postupci, poteškoće u koordinaciji provedbe projekata na atomiziranim tržištima itd.)
 • Za relativno male aktere i aktere pod vodstvom građana, poput energetskih zajednica, postoje dodatni praktični izazovi, poput nedostatka informacija, ograničenog pristupa financiranju, poteškoća u prikupljanju malih intervencija, poteškoća u sudjelovanju i angažmanu javnosti te uspostavljanju učinkovitog upravljanja i donošenja odluka -izrada struktura
 • Ove prepreke sprječavaju energetske zajednice diljem Europe da razviju svoj potencijal. Učinkovit način rješavanja ove složenosti je pružanje integriranih usluga za postavljanje projekata održive energije putem energetskih zajednica

 

Podržat će se projekti sa sljedećim aktivnostima:

Ova će tema podržati radnje koje pokrivaju barem JEDAN od dolje navedenih aktivnosti:

Aktivnosti A – Lokalne vlasti surađuju s građanskim inicijativama

U ovoj aktivnosti, prijedlozi bi trebali poticati suradnju između lokalnih i regionalnih vlasti (uključujući energetske agencije) i energetskih zajednica. To se može učiniti na mnogo načina, ali svi prijedlozi trebaju uključivati ​​najmanje tri radnje u nastavku:

 • Sudjelovanje i/ili uspostavljanje općinskih energetskih inicijativa i energetskih zajednica, uključujući različite i hibridne oblike kolektivnog vlasništva uz sudjelovanje općinskih vlasti i građana s ciljem pružanja podrške postizanju ciljeva lokalne i regionalne energetske politike
 • Podrška stvaranju građanskih energetskih inicijativa koje osnažuju lokalne aktere za zajedničko rješavanje ciljeva energetske tranzicije korištenjem javnih resursa, sredstava i kapaciteta
 • Uloga lokalnih i regionalnih vlasti mogla bi uključivati ​​pomaganje projektima zajednice u pristupu građanskim financijama i bankovnim kreditima (npr. putem jamstava, početnog financiranja za obrtna sredstva, tehničku podršku za rane faze razvoja projekata) i olakšavanje nabave lokalno generirane obnovljive energije iz energetskih projekata
 • Stvaranje podrške okviru lokalne politike za razvoj energetskih projekata u zajednici (npr. kroz sudjelovanje zajednice ili kvote ulaganja, pojednostavljene i pojednostavljene postupke izdavanja okolišnih dozvola) i omogućavanje dijaloga među različitim akterima uključenim u projekte zajednice (npr. Članovi zajednice, relevantni gospodarski subjekti, nacionalni regulatori, lokalne vlasti i drugi društveni, okolišni ili energetski akteri na tom području)
 • Osposobljavanje i jačanje kapaciteta za razvoj energije zajednice (za dužnosnike lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i druge relevantne lokalne aktere) i promicanje sudjelovanja građana u energetskim zajednicama
 • Ove aktivnosti trebaju koristiti postojeće inicijative, mreže i platforme kao relevantne (npr. Sporazum gradonačelnika, Tržnica pametnih gradova).

 

Aktivnost B – Razvoj integriranih usluga za podršku energiji zajednice

U aktivnosti B, prijedlozi bi trebali podržati radnje koje poboljšavaju tržišne uvjete i razvijaju integrirane usluge usmjerene na smanjenje složenosti, pojednostavljenje donošenja odluka i poticanje stvaranja energetskih projekata u zajednici

Ove usluge mogu provoditi javni ili privatni akteri u bliskoj suradnji s lokalnim i/ili regionalnim vlastima na ciljanim područjima. Dizajnirane integrirane usluge trebale bi dovesti do ulaganja u energiju lokalne zajednice i mogle bi pokriti:

  • Izgradnja kapaciteta i olakšavanje pristupa lokalnim energetskim zajednicama i zadrugama informacijama i smjernicama o postavljanju, financiranju i upravljanju projektima zajednice (npr. licenciranje, javna nabava energije u zajednici, poslovni modeli, pravni aspekti).
  • Povezivanje različitih aktera u lancu vrijednosti (npr. pružatelji tehnologije, financijeri, javni akteri zaduženi za licenciranje, agregatori).
  • Agregacija malih projekata održive energije uključujući (gdje je relevantno) potporu za komercijalizaciju energije i sudjelovanje na tržištima fleksibilnosti
  • Razvoj financijskih alata kako bi se olakšao nastanak energetskih projekata u zajednici i njihov pristup financiranju građana i bankovnim kreditima (npr. putem jamstava, početnog financiranja za obrtna sredstva, tehnička podrška u ranim fazama razvoja projekata).

 

Za aktivnosti A i aktivnosti B:

 • Prijedlozi bi trebali opravdati kako odabrani piloti odgovaraju definiciji „zajednice obnovljivih izvora energije“ prema revidiranoj Direktivi o obnovljivim izvorima energije ((EU) 2018/2001) i/ili definiciji „građanske energetske zajednice“ prema Direktivi o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije ((EU) 2019/944)
 • Prijedlozi bi mogli pokriti bilo koje područje povezano s održivom energijom (proizvodnja, prijenos, distribucija obnovljive energije, obnova koju vode građani, energetska učinkovitost, e-mobilnost itd.).
 • Predložene aktivnosti mogu također promicati (ako to žele) međupotrošačku i/ili međuzajedničku trgovinu/dijeljenje održivog mjerenja virtualne mreže, (kolektivna) rješenja za skladištenje energije ili međusobnu trgovinu
 • Prijedlozi bi trebali demonstriratii ​​potporu zainteresiranih strana koja je neophodna za osiguranje uspjeha radnje(posebno lokalnih ili regionalnih vlasti).
 • Projekti bi trebali pružiti povratne informacije o politici za poboljšanje javnih politika, pravnih i regulatornih okruženja u području energije zajednice diljem Europe
 • Prijedlozi koji ponavljaju postojeća inovativna organizacijska rješenja trebaju opravdati njihov izbor i pokazati kako će rješenja prilagoditi svom lokalnom kontekstu
 • Prijedlozi trebaju pokazati visok stupanj ponovljivosti i sadržavati jasan akcijski plan za prenošenje iskustava i rezultata potencijalnim replikatorima diljem EU -a

*Komisija smatra da bi prijedlozi kojima se traži doprinos EU u iznosu do 1,75 milijuna eura omogućili odgovarajuće rješavanje posebnih ciljeva. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir prijedloga koji zahtijevaju druge iznose.

 

Očekivani utjecaj

 • Broj inicijativa koje vode građani podržane i/ili stvorene kao rezultat projekta
 • Broj građana koji sudjeluju u energetskim zajednicama kao rezultat projekta
 • Broj aktera s povećanim vještinama u području energije zajednice (dužnosnici lokalnih i regionalnih vlasti ili drugi relevantni akteri)
 • Broj lokalnih i regionalnih vlasti opredijeljenih za ponavljanje iskustava najbolje prakse
 • Ulaganja u održivu energiju pokrenuta projektom (kumulativno, u milijunima eura)
 • Ušteda primarne energije/proizvodnja obnovljive energije pokrenuta projektom (u GWh/godišnje)
 • Broj operativnih hub-ova integriranih usluga na kraju projekta, iako se ulaganje i povećanje mogu dogoditi nakon završetka projekta (opseg B)
 • Razvoj cjevovoda za ulaganje energije lokalne zajednice (u milijunima eura ulaganja u prvih 5 godina) (opseg B)

 

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja je do 95% .

 

Dodatne informacije možete pronaći u video prilogu:

 

 

Svaka projektna prijava u okviru poziva mora se baviti samo jednom od ovih tema. Kandidati koji se žele prijaviti na više tema moraju podnijeti zaseban prijedlog ispod svake teme. Međutim, projektna prijava pod jednom temom može sadržavati elemente drugih tema.

 

Financijska sredstva:

Prioritetna tema Financijska sredstva na raspolaganju
LIFE-2021-CET-LOCAL 7 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-POLICY 6 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-GOV 5 500 000 EUR
LIFE-2021-CET-BUILDRENO 6 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-AUDITS 5 500 000 EUR
LIFE-2021-CET-VALUECHAIN 4 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS 6 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-COOLING 4 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-SMARTSERV 4 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-SMARTREADY 6 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-MAINSTREAM 5 500 000 EUR
LIFE-2021-CET-INNOFIN 5 500 000 EUR
LIFE-2021-CET-HOMERENO 6 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-HOMERECOM 2 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-COALREGIONS 3 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-PDA 6 000 000 EUR
LIFE-2021-CET-ENERPOV 5 500 000 EUR
LIFE-2021-CET-ENERCOM 7 000 000 EUR

 

 

Prijave se podnose online preko portala Funding&Tender opportunities.

 

Za više informacija stojimo vam na raspolaganju te nas slobodno kontaktirajte na life@mingor.hr.