Natječaj za zapošljavanje na projektu HR NCP LIFE

MINGOR je danas otvorio natječaj za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u sklopu kojeg projekt LIFE18 CAP/HR000001 Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku zapošljava četiri djelatnika za vrijeme trajanja projekta do 31. ožujka 2023. godine.

UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za europske poslove
Odjel za programe EU

 1. viši stručni savjetnik– 4 izvršitelja (rbr. 556.) – za vrijeme trajanja projekta

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni  studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti;
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– položen državni ispit II razine;
– znanje engleskog jezika;
– znanje rada na računalu.

 

Službenik za informiranje i organizaciju događaja:

 • organizira informativna događanja u sklopu projekta;
 • organizira razmjenu iskustava u sklopu projekata u Hrvatskoj i inozemstvu;
 • upravlja sadržajem na web stranici;
 • priprema objave i informacije o Programu i osigurava da su pravila o vidljivosti ispunjena;
 • izrađuje te provodi komunikacijski akcijski plan projekta;
 • prati medijske objave vezane uz Program LIFE;
 • sudjeluje u pripremi natječaja/postupka za nabavu;
 • sudjeluje u pripremi i izradi promotivnih materijala;
 • sudjeluje u praćenju provedbe i napretka projekta;
 • sudjeluje u drugim aktivnostima ključnim za uspješnu provedbu projekta;
 • vodi bazu podataka o indikatorima projekta;
 • po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

 

Savjetnici za stručna LIFE područja: 1) Priroda i bioraznolikost, 2) Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama te 3) Prijelaz na čistu energiju:

 • savjetuju potencijalne prijavitelje na LIFE program o glavnim značajkama, pravilima, kriterijima ocjenjivanja i mogućnostima financiranja kroz LIFE program;
 • pružaju stručnu podršku prijaviteljima u prijavi projektnih prijedloga;
 • prate aktualne politike na EU i nacionalnoj razini iz tematski stručnih područja koje pokriva Program LIFE;
 • sastavljaju stručni LIFE materijal;
 • sudjeluju u organizaciji radionica, konferencija i treninga te pružaju stručne informacije zainteresiranim prijaviteljima;
 • pružaju podršku voditelju projekta pri provođenju projekta LIFE Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku;
 • prevode s engleskog na hrvatski jezik i obratno;
 • sudjeluju u praćenju  provedbe i napretka projekta;
 • sudjeluju u drugim aktivnostima ključnim za uspješnu provedbu projekta;
 • sudjeluju u provjerama prihvatljivosti projektnih prijedloga za nacionalno sufinanciranje;
 • podupiru suradnju s revizorima te prate tijek dokumentacije;
 • vode brigu o poštivanju politika, provođenju procedura i primjeni općih akata;
 • po nalogu nadređenih obavljaju i druge poslove.

 

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 3. preslik svjedodžbe/diplome (strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obavezno dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja; a dodatno dostaviti preslik ugovora o radu kod poslodavca ili uvjerenja poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove ili preslik rješenja o rasporedu na radno mjesto ili preslik ugovora o djelu),
 5. preslik svjedodžbe/uvjerenja o položenome državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni ispit odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu,
 6. dokaz (za radna mjesta za koja je znanje engleskog jezika stručni uvjet) – potvrda škole stranih jezika, preslika indeksa ili svjedodžbe srednje škole iz kojeg je vidljivo da je engleski jezik položen i sl.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Ukoliko kandidat dostavi dokumente ili isprave na stranom jeziku, iste moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Cijeli tekst natječaja možete pronaći na poveznici.

Natječaj je otvoren od 14.12. do 21.12.2021.