Program LIFE 2021.-2024. – popis prioritetnih tema

Na ovoj poveznici možete pronaći popis prioritetnih tema te vrste i primjere traženih projekata za LIFE Višegodišnji program rada 2021.-2024.

Za potprogram Priroda i bioraznolikost to su ciljevi postavljeni u EU direktivama o pticama i staništima, Uredbi o invazivnim stranim vrstama te Strategiji EU-a za bioraznolikost d0 2030. u dva područja intervencije: 1) Prostor za prirodu i 2) Zaštita naših vrsta.

Potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života ima sedam prioritetnih tema: 1) Oporaba resursa iz otpada, 2) Kružno gospodarstvo i okoliš, 3) Zrak, 4) Voda, 5) Tlo, 6) Buka, 7) Kemikalije, 8) Upravljanje okolišem

Potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama sadrži tri prioritetne teme: 1) Ublažavanje klimatskih promjena, 2) Prilagodba klimatskim promjenama, 3) Upravljanje klimom i informacije

Novi potprogram Prijelaz na čistu energiju ima pet prioriteta: 1) Izgradnja okvira za nacionalne, regionalne i lokalne politike koje podržavaju prijelaz na čistu energiju, 2) Ubrzanje uvođenja tehnologija, digitalizacije, novih usluga i poslovnih modela, kao i poboljšanje vještina, 3) Privlačenje privatnih ulaganja za projekte energetske održivosti, 4) Potpora lokalnim i regionalnim investicijskim projektima, 5) Uključivanje i osnaživanje građana u prijelazu na čistu energiju.