Čestitke pobjednicima LIFE natječaja za 2019. godinu

S veseljem objavljujemo rezultate natječaja za hrvatske prijavitelje na program LIFE 2019 i čestitamo novim korisnicima LIFE programa!

Na LIFE 2019 natječaju za EU financiranje odabrano je ukupno osam projekata koji će se provoditi na području Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost aktivnosti koje će se provoditi na području Republike Hrvatske iznosi 5.917.324 €, od čega je EU financiranje 3.619.569 €.

Za provedbu LIFE 2019 projekata osigurat će se ukupno 1.425.388 € iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za one korisnike kojima su odobreni zahtjevi po Javnom pozivu Ministarstva i Fonda. Dobitnici LIFE projekata za 2019. godinu:

 

BALKAN DETOX LIFE

 • Koordinator korisnik: Vulture Conservation Foundation (NL)
 • Pridruženi HR korisnik: Udruga BIOM

Cilj projekta je poboljšanje upravljanja incidentima trovanja i postizanje značajnog smanjenja smrtnosti supova i drugih pogođenih divljih vrsta, osiguravajući kontinuirani angažman relevantnih državnih institucija u borbi protiv ovog problema te osvještavanje javnosti.

 

LIFE BEAVER

 • Koordinator korisnik: Lutra – Institute for conservation of natural heritage (SI)
 • Pridruženi HR korisnik: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Muzej Ivanić-Grada

 

Projekt će raditi na očuvanju i obnovi vlažnih staništa u Hrvatskoj i Sloveniji čije je isušivanje za potrebe poljoprivrede, praćeno klimatskim promjenama, dovelo europskog dabra kao nekoć regionalno raširenu vrstu na rub nestanka. Ciljevi projekta su: podići svijest o važnosti ovih ekosustava, zaustaviti negativan stav javnosti o dabru, predstaviti tehnike upravljanja dabrovima važnim dionicima radi smanjenja neželjenih efekata dabrovih aktivnosti, ispitati i redefinirati pojam „štete“ u vezi s autohtonim vrstama u njihovom prirodnom okruženju te pripremiti smjernice za daljnju strategiju upravljanja vodama te agrikulturne politike i promjenu postojećih kompenzacijskih shema.

 

LIFE CONTRA Ailanthus

 • Koordinator korisnik: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (HR)
 • Pridruženi HR korisnici: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, Vrtlar d.o.o.

 

Ciljevi projekta su uspostava kontrole pajasena (Ailanthus altissima) u Natura 2000 područjima, prevencija daljnjeg unosa i širenja pajasena te razvoj nacionalnog protokola. Provedbom projekta očekuje se poboljšanje statusa očuvanja za ciljne i prioritetne stanišne tipove u dva područja ekološke mreže (šire područje NP Krka i JI dio Pelješca). Zatim smanjenje novih unosa i širenja kroz uklanjanje pajasena uz koridore širenja (ceste) i iz izvora širenja (gradske sredine) te kroz podizanje svijesti javnosti o negativnom utjecaju invazivnih stranih biljaka, kao i uspostava sustava za rano otkrivanje i brzi odgovor za kontrolu invazivnih stranih vrsta.

 

LIFE CROLIS

 • Koordinator korisnik: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (HR)
 • Pridruženi HR korisnici: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), Državna geodetska uprava (DGU), Hrvatske šume d. o. o., Ekonerg d. o. o.

 

Provedbom CROLIS projekta uspostavit će se pouzdan i točan informacijski sustav o korištenju zemljišta u Republici Hrvatskoj koji će poboljšati i ojačati upravljačke sposobnosti za održivo korištenje prirodnih izvora i korištenje sektora LULUCF u prelasku na niskougljično gospodarstvo. Provedbom projekta očekuje se uključivanje 100 % kopnene površine Republike Hrvatske u sustav CROLIS u kojem će sve kategorije korištenja zemljišta biti zabilježene putem koherentne i harmonizirane metodologije.

 

LIFE DANUBE FREE SKY

 • Koordinator korisnik: Raptor Protection of Slovakia (SK)
 • Pridruženi HR korisnici: HEP Distribution system operator d.o.o., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Park prirode Kopački rit

Glavni je cilj projekta doprinijeti strateškom cilju biološke raznolikosti unutar EU biološke Strategije sprječavanja gubitka bioraznolikosti i usluga ekosustava duž Dunava. Reduciranjem smrtnosti ptica od stradavanja na dalekovodima unutar ukupno 22 područja očuvanja značajna za ptice – POP postići će se sigurnija ruta migracija ptica duž Dunava te će se također povećati stopa preživljavanja 19 prioritetnih vrsta. U Hrvatskoj Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ u suradnji sa HEP ODS-om i HOPS d.o.o. provodit će mjere zaštite ptica od stradavanja kolizijom i elektrokucijom na visokonaponskim i srednje naponskim dalekovodima te trafostanicama.

 

LIFE FREEDOM

 • Koordinator korisnik: Agrosistemi s.r.l. (IT)
 • Pridruženi HR korisnik: Mondo Pulito d.o.o.

Opći cilj projekta LIFE FREEDOM je primijeniti na demonstracijskoj razini hidrotermalno ukapljivanje kao inovativnu i pouzdanu tehnologiju za obradu kanalizacijskog mulja te proizvodnja korisnih materijala široko raširene industrijske uporabe instaliranjem postrojenja za hidrotermalnu depolimerizaciju (HTL) na gradskom postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV). To bi u budućnosti omogućilo lako umetanje u gradska postrojenja za pročišćavanje, izbjegavajući stvaranje centara za obradu otpada, posebno dizajniranih i realiziranih, pretvarajući otpad na korisnim sirovinama.

 

LIFE SWiPE

 • Koordinator korisnik: WWF Bugarska (BG)
 • Pridruženi HR korisnici: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Pravosudna akademija Hrvatska, WWF Adria

SWiPE ima za cilj obeshrabriti, i u konačnici smanjiti, kaznena djela protiv divljih vrsta kroz bolju provedbu okolišnih propisa EU-a i veći broj uspješno procesuiranih kaznenih djela pomažući tako oporavak ugrožene europske biološke raznolikosti i zdravlje ekosustava. Unatoč ozbiljnom negativnom utjecaju na očuvanje vrsta, sigurnost i javno zdravstvo, ova vrsta kriminala rijetko se otkriva, prijavljuje, procesuira i kažnjava. Cilj je povećati za 25% broj istraženih, prijavljenih i procesuiranih kaznenih djela protiv divljih vrsta.

 

LIFE TURF

 • Koordinator korisnik: Advanced Sports Installations Europe AS (EE)
 • Pridruženi HR korisnik: Grad Zadar

Cilj projekta je demonstrirati tehničku izvedivost, ekološku i ekonomsku održivost i mogućnost ponovne implementacije novog modela poslovanja i potrošnje za upravljanje sintetičkim sportskim travnjacima, usmjereno na ponovnu upotrebu, smanjenje, obnavljanje i recikliranje proizvoda.

 

Čestitamo svim projektnim dobitnicima, koordinatorima I partnerima!