LIFE Clim’Foot – Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća LIFE14 GIC/FR/000475

Trajanje projekta:

01. 09. 2015. – 31. 08. 2018.

Ukupna vrijednost projekta:

1,471,767.00 eura

EU sufinanciranje:

883,060.00 eura

Sudionici:

Korisnik koordinator: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Partneri:
Institut Hrvoje požar, Hrvatska
HOI, Mađarska
CRES(Centre for Renewable Energy Sources and Saving), Grčka
IFC(Institut de Formation Carbone), Francuska
Ecoinn(Ecoinnovazione S.r.l.), Italija
ENEA(Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), Italija

Internetska stranica:

www.climfoot-project.eu

U cilju uspostave usklađenog pristupa izračunu ugljičnog otiska na razini Europske unije, u rujnu 2015. započelo je provođenje Clim’Foot projekta „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poslovnih subjekata“ (engl. Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint), u pet zemalja Europske unije: Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj.

 

U središtu LIFE Clim’Foot projekta je izrada i primjena modela za izračun ugljičnog otiska, prilagođenog hrvatskim uvjetima, temeljenog na francuskom Bilan Carbone modelu te međunarodnim metodama, smjernicama i standardima za izračun ugljičnog otiska.

 

Cilj projekta Clim’Foot je podržati provedbu javnih politika koje će javnim i privatnim organizacijama dati poticaje za izračunavanje i smanjivanje ugljičnih emisija.

 

Specifični ciljevi projekta:

  • Pokrenuti europsku mrežu okupljenu oko koncepta „Carbon Footprint of Organisations“ (CFO) u skladu sa zahtjevima Europske unije, i posebno inicijative „Single Market for Green Products initiative“
  • Izraditi program za izgradnju kapaciteta radi obuke nacionalnih kreatora politika u provedbi javnih politika namijenjenih izračunavanju i smanjivanju CFO-a
  • Povezati cijeli vrijednosni lanac – od kreatora politika do ulagača – na razini Europske unije, da bi se proveli učinkoviti planovi za ublažavanje negativnih posljedica koji će poboljšati njihov ekološki otisak i pojačati konkurentnost

 

Očekivani rezultati projekta:

  • Izrada platforme za suradnju koja će sadržavati internetski alat za provedbu nacionalnih javnih politika za smanjenje CFO-a u pet država
  • Obuka petero nacionalnih kreatora politika u izradi i provedbi nacionalnih javnih politika za smanjenje CFO-a
  • Izrada materijala specifičnih za pojedinu državu koji će poduprijeti osmišljavanje i provedbu javnih politika, posebno izradu alata za obuku krajnjih korisnika i nacionalnih baza podataka
  • Provedba pet nacionalnih javnih politika u Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji i Mađarskoj koje će pomoći javnim i privatnim organizacijama da izračunaju i smanje svoj ugljični otisak. Osnovat će se dobrovoljni programi koji će obuhvaćati najmanje 90 organizacija
  • Povezivanje ulagača s organizacijama koje traže financijska sredstva za smanjenje svog ugljičnog otiska
  • Obuka najmanje 30 europskih kreatora politika (iz konzorcija) u sklopu priprema za ponavljanje i prijenos rezultata projekta
  • Objavljivanje najmanje 15 članaka i organiziranje pet predstavljanja projekta (uključujući međunarodnu konferenciju) izravno usmjerenih na kreatore politike Europske unije.

 

*Izvor: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5259