LIFE Lynx –   Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation (LIFE16 NAT/SI/000634)

Trajanje projekta:

1. 7. 2017. – 31. 03. 2024.

Ukupna vrijednost:

6.829.377,00 €

EU sufinanciranje:

4.081.404,00 €

Sudionici:

Korisnik koordinator: Slovenia Forest Service

Partneri: Univerza v Ljubljani; Slovenija, Association for the Biological Diversity Conservation; Rumunjska, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave; Slovenija, Veleučilište u Karlovcu; Hrvatska, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Hrvatska, Udruga BIOM; Hrvatska, Progetto Lince Italia; Italija, Technical University in Zvolen; Slovačka, Hunters Association of Slovenia; Slovenija, Arma dei Carabinieri – Comando Unità TutelaForestale; Italija, Ambientale e Agroalimentare; Italija

Internetska stranica: www.lifelynx.eu

 

Na kraju 19. stoljeća, sjevernoistočna dinarsko-alpska populacija risa (Lynx lynx) istrebljena je pod pritiskom lova, progona, rascjepkanosti staništa i nedostatka plijena. U `70.-ima, ris je bio uspješno reintroduciran kroz premještaj jedinki iz karpatske populacije na područje Slovenije. Kroz ovu reintrodukciju, ris se proširio dalje jugoistočno prema teritoriju Hrvatske, Bosne i Hercegovine te zapadno prema Italiji. No, nakon nekoliko desetljeća populacija se znatno smanjila, najviše zbog nasljednih poteškoća uzrokovanih malim genetičkim fondom (inbreeding ili parenje jedinki u srodstvu i genetički drift). Potrebne su hitne mjere za oživljavanje i obogaćivanje postojeće populacije i za poboljšanje njene povezanosti s drugim populacijama, posebice alpskom populacijom.

Specifični ciljevi projekta:

 • Sprječavanje daljnjeg izumiranja sjevernoistočne dinarsko-alpske populacije kroz uspostavljanje novog žarišta populacije zapadno od trenutne dinarske populacije
 • Reintroducirat će se jednike iz vijabilnog izvora iz karpatske populacije kako bi se značajno umanjio inbreeding na graničnu vrijednost koja i dalje omogućava zaustavljanje pada populacije
 • Plan upravljanje će biti izrađen na prekograničnoj razini radi osiguravanja dugoročnog opstanka reintroduciranih risova
 • Uspostava plana temeljit će se na procesu koji će uključiti potporu dionika kako bi se pospješilo prihvaćanje plana od strane šire javnosti
 • Za osiguranje dugoročnog opstanka populacije risa, projekt će razviti alate temeljene na znanstvenim spoznajama u svrhu daljnjeg strateškog planiranja što povezuje ciljeve projekta sa ciljevima Bernske konvencije, Dodatka 2. EU Direktive o staništima i Strategije za bioraznolikost 2020.

Očekivani rezultati projekta:

 • Uspješna prilagodba 9 novih jedinki u sjeveroistočnu dinarsku populaciju
 • Puštanje 5 risova u alpsko područje što će pospješiti širenje rasprostranjenja risa za najmanje 2 000 km2
 • Osiguravanje najmanje 12 novih područja uz stabilnu prisutnost mužjaka i ženki risa
 • Snižavanje koeficijenta inbreeding-a ispod 0,18 (trenutni 0,30), uz očekivani porast fitness-a populacije za 25 %
 • Izrada smjernica za populaciju risa, akcijskog plana (Slovenija), stručne studije (Hrvatska) i plana upravljanja (Italija)
 • Povećati svijest o risu kao i potporu za zaštitu risa kroz održavanje događanja, izradu dokumentarnih filmova, obrazovne seminare za turiste, poučne staze i druge slične projektne aktivnosti

*Izvor: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6295